fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.Obsadenie 1.kola 3b Pohár ObFZ 2023:

Vyžrebované dvojice: sa stretnú dňa 23.7.2023 o 17.00 hod.

HRABKOV – GREGOROVCE – stretnutie zrušené

ŠAR.MICHAĽANY – DUBOVICA – Onofrej – Hajzuš, Šarišský

KAPUŠANY – CHMEĽOV – Mižák – Kožlej P., Michalíková

JAROVNICE – ŽIPOV – Miženko – Trojanovič, Cisko M.ml. 22.7.2023 o 17:00 hod. na ihrisku v Žipove

2.ŠTK upozorňuje FK v 3b Pohári ObFZ (Hrabkov, Š.Michaľany, Kapušany a Žipov), že sú povinné urobiť videozáznam z 1.kola.

3.ŠTK oznamuje, že finále 3b Pohára ObFZ sa uskutoční dňa 15.9.2023 o 15:30 hod. na štadióne v Župčanoch. ŠTK zároveň ďakuje FK Široké, že taktiež prejavilo záujem usporiadať finále.

4.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

5.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 24.7.2023 o 15:30 hod., kde sa uskutoční aj vyžrebovanie druhého kola 3b Pohára ObFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Oznamy DK ObFZ:

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, môže podľa čl. 37/7 DP do začiatku nového súťažného ročníka za udelenú DS za napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU". Žiadosť je potrebné podať podaním ISSF na komisiu DK ObFZ, najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: dospelí: 40 €, dorast: 20 €

Upozorňuje širokú futbalovú verejnosť, že dňom 1. júla 2023 nadobudne účinnosť novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá je dostupná na webovom sídle SFZ.

link: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).