fbpx


Meniny dnes: zajtra:

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.2.2020

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a P DK k uskutočneným halovým turnajom a Zimnému poháru ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu od P TMKaKM k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie informácie od P ŠTK, P DK a podpredsedu KR k prípravám na jarnú časť súťaží.

- VV schválil spolufinancovanie seminára R a DZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-8.3.2020 na Drienici. Konkrétna výška spoluúčasti zväzu bude schválená na najbližšom zasadnutí VV po predložení podkladov z KR.

- VV ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS možnosť prihlásiť sa na pozíciu DZ a DP pre súťaže ObFZ záujemcov z radov bývalých R a hráčov, ktorí by sa už aj zúčastnili seminára R a DZ na Drienici.

- VV zobral na vedomie informáciu od sekretára k uskutočnenej 11-tke roka ObFZ. Najbližšia 11-tka sa uskutoční dňa 12.12.2020 v reštaurácii Mladosť.

- VV schválil predbežné termíny na rok 2021:

-11-tka roka 2021 dňa 27.11.2021 (resp. 20.11.2021), - Volebná konferencia ObFZ dňa 4.12.2021  

- VV schválil spoluprácu s Červeným krížom pri vyškolení záujemcov z radov FK o kurz prvej pomoci. Zároveň schválil preplatenie nákladov pre členov ŠTK spojených s vyškolením kurzu prvej pomoci vo výške 15€/osoba.

- VV schválil zorganizovanie autobusového zájazdu na kvalifikačné stretnutie SK – Severné Írsko, ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2020 v Bratislave. Všetky náklady spojené so zájazdom si alikvotně hradí každý účastnik sám.

- VV schválil udelenie BM pre Igora Šteca (Záhradné), Mateja Kováčika (Lipany) k 50-ke a Františka Tomečka k 60-ke.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 9.12.2019

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, DK a podpredsedu KR k súťažiam po jesennej časti.

- VV schválil navrh P ŠTK a P DK na zmenu pravidiel ohľadom konfontácie hráčov. Od jarnej časti súťaží je konfrontácia hráčov vo všetkých kategóriách povinná.

- VV zobral na vedomie informáciu sekretára k prípravá riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční po zasadnutí VV.

- VV zobral na vedomie informáciu od P TMKaKM k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu od sekretára k prípravám 11-tky roka ObFZ.

- VVzobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu ObFZ k 30.11.2019 a k návrhu rozpočtu ObFZ na rok 2020 prednesenú sekretárom.

- VV schválil predloženú novú zmluvu od V.Vargu o nájme nebytových priestorov pre ObFZ.

- VV schválil udelenie BM pre Petra Vandžuru k 50-ke.  

- VV schválil nákup internetového vydania Prešovského večerníka od 1.1.2020.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 18.11.2019

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, DK a KR.

- VV ukladá P ŠTK spracovať materiál ohľadom základného sociálneho vybavenia FK v rámci ObFZ + stanoviť pravidlá minimálneho sociálneho vybavenia.  

- VV ukladá sekretárovi pripraviť list pre VsFZ ohľadom prerozdeľovania dotácií na infraštruktúru pre FK v roku 2020, kde sa má zohľadniť % zastúpenie FK v ObFZ a VsFZ (mládež a dospelí) a zároveň zohľadniť aj počet R.

- VV schválil zaradenie nových rozhodcov (S.Kočiščin, M.Škrepták, P.Vašak, D.Žilka, S.Juščák, R.Šoltes, A.Pavlík, J.Vargovič, O.Jurík, O.Cenker, D.Vaxmanský) na nominačné listiny R ObFZ Prešov.

- VV zobral na vedomie informáciu P TMKaKM k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie informáciu od sekretára k prípravám 11-tky roka ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu ObFZ k 30.9.2019 prednesenú sekretárom.

- VV schválil udelenie BM pre Jána Onofreja a Martina Klovaniča k 50-ke.  

- VV ukladá P ŠTK, P DK a sekretárovi pripraviť nový návrh postupu pri konfrontácii hráčov pred stretnutím do 6.12.2019, aby sa predišlo problému, aký nastal v stretnutí dospelých Uz.Šalgov – Nemcovce.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 3.10.2019

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, DK a pod. KR.

- VV schválil zaradenie nových rozhodcov (Garbar, Sučko) na nominačné listiny R ObFZ Prešov.

- VV schválil návrh P ŠTK zaradiť Tomáša Okruhľanského a Stanislava Švabyho za členov ŠTK po odstupujúcich Martinovi Partilovi (dlhodobo PNS) a Igorovi Troščákovi (pracovne vyťažený).  

- VV schválil organizovanie 2.ročníka Zimného pohára ObFZ na ihriskách s UT v Sabinove a v Lipanoch za podmienok, že náklady spojené s organizovaním budú rozdelené následovne: ObFZ uhradí odmeny R a 25% nákladov za prenájom HP a FK uhradia 75 % nákladov za prenájom HP.

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK k uskutočnenému finálovému stretnutiu Pohára ObFZ, ktoré sa uskutočnilo v Ličartovciach. Predbežný termín nasledujúceho finále bude dňa 15.9.2020.

- VV zobral na vedomie materiál P TMK ohľadom výberov ObFZ, ktorý predložil sekretár.

- VV schválil účasť výberu ml. žiakov ObFZ na halovom turnji Memoriál Bohdana Benedika, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.-24.11.2019 v Košiciach. Strava a ubytovanie bude hradené VsFZ, dopravu hradí ObFZ. Každý tréner ObFZ bude mať za tento turnaj odmenu 35 €/deň od ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky roka ObFZ.

- VV neschválil zmluvu s firmou A4ka pre súť. ročník 2019/20. VV skonštatoval, že sa nebráni možnej spolupráci s firmou A4ka v budúcnosti.

- VV schválil udelenie SM pre Andreja Kaščáka k 70-ke z FK Fričovce.  

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 29.8.2019

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, DK, KR a MeK

- VV poveruje P ŠTK spracovať analýzu vybavenia štadiónov sociálnymi zariadeniami pre DO v 6. 3b lige a 7. lige.            

- VV doporučuje účelovo viazané prostriedky z dotácií SFZ pre kluby využiť hlavne na výstavbu, rekonštrukciu a zveľadenie sociálnych zariadení pre DO a verejnosť

- VV schválil zaradenie nových R na nominačnú listinu ObFZ: Belišová, Čirovič, Fedorko, Lichvár

- VV zobral na vedomie informáciu od P DK, že od 26.08.2019 platí nový disciplinárny poriadok

- VV zobral na vedomie správu P ObFZ ohľadom výzvy zo SFZ na zasielanie žiadostí na dotácie na infraštruktúru štadiónov

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK, že všetko je pripravené k finálovému stretnutiu XXVI. ročníka Pohára ObFZ, ktoré sa odohrá dňa 29.8.2019 od 15:30 hod. na štadióne v Ličartovciach

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 2.8.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK a sekretára k prípravám XXVI. ročníka Pohára ObFZ, ktoré sa uakutoční dňa 29.8.2019 o 15:30 hod.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK, Pod. KR a P TMKaKM k prípravám súťaží ObFZ..

- VV ukladá sekretárovi osloviť nadriadené orgány ohľadom vekových kategórií.

- P ObFZ podal informáciu k stretnutiu s prezidentom SFZ ohľadne možného financovania odmien trénerov mládeže z prostriedkov SFZ.

- VV P TMKaKM a sekretárovi pripraviť podklady koľko by cca stálo SFZ ak by sa vyplácala odmena trénerom mládeže vo výške odmien R.                                    

- VV zobral na vedomie správu P ObFZ a P KR k ponúke firmy A4ka.

- VV ukladá p.Krenickému porovnať ponúku firmy A4ka so zmluvou firmy 3b a podať správu na najbližšie zasadnutie VV.

- VV P ObFZ vykonal pohovor s P.Ziembom ohľadne písania SMS správ.

- VV schválil udelenie ZM pre Jozefa Jenču k 75-ke a udelenie medailí pre dlhoročných funkcionárov FK Radatice.  

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 28.6.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P DK, P ŠTK a podpredsedu KR k priebehu súťaží.

- VV schválil predložený návrh KR t.j. postup R Matúša Čonku a Tomáša Okruhľanského do súťaží VsFZ.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK ohľadom vyhodnotenia súťaží ObFZ za súť.ročník 2018/19.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k uskutočnenému semináru trénerov licencie C.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k prípravám konferencie ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28.6.2019 o 17.00 hod.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám Aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční dňa 8.7.2019 o 16.00 hod.

- VV zobral na vedomie správu sekretára k prípravám tlače rozpisu súťaží. Úpravy v rozpise pripravia: sekretár, R.Hudák, P ŠTK, P DK a P KR..

- VV schválil uskutočnenie finálového stretnutia Pohára ObFZ na ihrisku v Ličartovciach dňa 29.8.2019.

- VV schválil zmluvu s firmou Qi Quality invest predloženú KR.  

- VV schválil udelenie BM pre Jána Harčara TJ Družstevník Žipov 60-tka.  

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 24.5.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P DK, P KR a sekretára k priebehu súťaží.

- VV ukladá P ŠTK, DK a sekretárovi pripraviť výklad k vyradeniu prípraviek U11 Š.Bohdanoviec a následného dosahu na družstvo dospelých v súťaži 7.liga do 31.5.2019.

- VV zobral na vedomie materiál ohľadom prerozdelenia pokút za rok 2018 pre FK patriace pod ObFZ predložené P DK.

- VV schválil predložený návrh č.5 prerozdelenia pokút pre FK za rok 2018 vypracovaný P DK.

- VV schválil doterajší model súťaží od U9 až po 8.ligy dospelých ObFZ aj na ďalší súť. ročník 19/20, pričom v súťažiach dospelých v 8 lige bude v nadstavbových skupinách o umiestnenie odmena za 1.miesto zápasová lopta.

- VV ukladá sekretárovi pripraviť zoznam klubov v kategórii dorast, ktoré obdržia alikvótnu odmenu z balíka 2000,- € od firmy ELARIN. Družstvá, ktoré boli vyradené zo súťaží z tohto balíka nedostanú žiadnu čiastku.

- VV schválil udelenie plakiet pre kluby: V.Šariš 22.6.19 – 100 rokov futbalu + medaile pre navrhnuté osoby, Š.Michaľany 22.6.19 – 70 rokov futbalu + medaile pre navrhnuté osoby, D.Ves 23.6.19 – 70 rokov futbalu + medaila pre navrhnutú osobu, Gregorovce 30.6.19 – 60 rokov futbalu + medaile pre navrhnuté osoby. Zároveň schválil udelenie medailí: Merkovský A. – ZM – 75 rokov, Andrejko D. – BM – 60 rokov, Barna P. – 75 rokov – plaketa.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.4.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P DK, P KR a sekretára k priebehu súťaží.

- VV zobral na vedomie správu P EK k čerpaniu rozpočtu za rok 2018.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM k priebehu seminára trénerov licencie C.

- VV schválil predložený materiál P TMK a KM k prípravám seminára trénerov C, ktorý by sa mal uskutočniť dňa 11.6.2019 v Lemešanoch.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM k výberom ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P KR k pripravovanému kempu mladých rozhodcov, ktorý sa má konať v dňoch 31.5. – 2.6.2019 na Drienici.

- VV schválil návrh PKR na doplnenie nominačných listín R o 4 nových R z Ukrajiny.

- VV schválil udelenie SM pre Jozefa Turčíka FK Radatice k 70-ke.

- VV ukladá sekretárovi zverejniť článok v ÚS ObFZ ohľadom V.Fertaľa a možnosti finančnej zbierky pre menovaného.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.3.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK, P DK a sekretára k uskutočneným halovým turnajom a k zimnému poháru.

- VV schválil predložený materiál P KR k uskutočnenému semináru R a DZ, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16.-17.3.2019 na Drienici.

- VV schválil predložený materiál P KR na doplnenie nominačných listín o nových R a DZ .

- VV ukladá P ŠTK a sekretárovi napísať list na ObÚ Jarovnice ohľadom nápravy stavu HP na štadióne FK Roma Jarovnice

- VV zobral na vedomie správu P DK k neúčasti trénerov na majstrovských stretnutiach po jesennej časti a k dodržiavaniu Rozpisu ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P TMK k výberom ObFZ a k systému vzdelávania trénerov.

- VV schválil preplatenie cestovných náhrad pre trénerov výberov na tréningové zrazy konané v Ľuboticiach a v Peč.N.Vsi.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám Aktívu ŠTK.

- VV schválil predbežne termíny týchto akcií: turnaj Antona Repeľa dňa 22.6.19, turnaj Jozefa Hudáka dňa 29.6.19, zápas 11-tiek v PL dňa 30.6.19, zasadnutie VV dňa 24.5.19 , zasadnutie VV dňa 28.6.19 o 15.30 hod., zasadnutie riadnej konferencie dňa 28.6.19 o 17.00 hod.

- VV schválil udelenie ZM pre Ivana Ferenca k 75-ke.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 25.2.2019

- VV zobral na vedomie informáciu P ŠTK, P DK a sekretára k priebehu halových turnajov a k zimnému poháru. Dňa 3.3.19 sa finálového turnaja U11 zúčastní za VV R.Hudák a dňa 10.3.19 finálového stretnutia Zimného pohára sa zúčastnia P.Šuhaj a V.Zusko.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK, KR a sekretára k prípravám jarnej časti súť. ročníka 2018/19.

- VV schválil Ján Lacka ako zodpovednú osobu pri žiackych výberoch ObFZ.

- VV schválil termín Aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťaží dňa 23.3.2019 o 10.00 hod. v zasadačke PSK.

- VV schválil nadstavbu 8.líg a to následovne: skupina o 1.-6.miesto sa dňa 8.4.2019 na ObFZ budú losovať žrebovacie čísla jednotlivým družstvám. V ostatných súťažiach budú žrebovacie čísla pridelené ešte pred jarnou časťou súťaží bez losovania.

- VV schválil predložený návrh zmluvy s novinárom Jozefom Mazárom o spolupráci + zakúpenie kníh (Futbaloví anjeli a démoni).

- VV schválil zakúpenie reklamných prezentov pre potreby ObFZ predložené sekretárom ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 30.1.2019

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k prípravám seminára R a DZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-17.3.2019 na Drienici.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, P DK, KR a sekretára k prípravám jarnej časti súť. ročníka 2018/19.

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k turnaju R a DZ VsFZ v Poprade a k turnaju R v Nowosielciach v PL.

- VV schválil termín finálového stretnutia Pohára ObFZ na 29.8.2019.

- VV ukladá P KR predložiť menný zoznam všetkých R a DZ pôsobiacich v súťažiach VsFZ aj s rozdelením do jednotlivých výkonnostných skupín + s % podielom jednotlivých zväzov.

- VV ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS termín rozlosovania nadstavby 8.líg a možnosť pre FK nahlásiť výročia organizovaného futbalu v obciach.

- VV schválil udelenie medailí ObFZ pre: J.Čelovský 70 – ZM, M.Maňkoš 75 – ZM, M.Čuchta (Miklušovce) 60 – BM.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 21.12.2018

- VV schválil tabuľky súťaží ObFZ po jesennej časti súťaží 18/19.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k uskutočnenej 11-tke roka ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám zimného turnaja dospelých ObFZ.

- VV ukladá členovi VV p.Dugasovi dohodnúť s P OZPN termín stretnutia dospelých 11-tka ObFZ proti 11-tka OZPN.

- VV ukladá sekretárovi a P EMK predložiť do konca februára kolekciu prezentov, ktoré by sa následne zakúpili pre potreby ObFZ.

- VV ukladá P TMKaKM a sekretárovi zverejniť na stránke ObFZ nové pravidlá pri prihlasovaní sa na nové trénerské kurzy resp. trénerské semináre na predĺženie licencii..

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 12.11.2018

- VV schválil preplatenie náhrad R a ¼ nákladov za prenájom HP ObFZ na Zimnom turnaji dospelých.

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11 – tky roka 2018.

- VV schválil preplatenie nákladov (hala a strava pre R z PL) na halovom turnaji R a DZ ObFZ.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 18.10.2018

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11 – tky roka ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 15.12.2018 v reštaurácii Mladosť.

- VV zobral na vedomie predložený materiál P EMK k rozpočtu ObFZ k 30.9.2018.

- VV schválil predbežný termín uskutočnenia zimného turnaja ObFZ pre dospelých na UT v mesiacoch január – marec za predpokladu záujmu od FK. ObFZ uhradí odmeny R a čiastočne náklady za prenájom HP.

- VV ukladá P OdK J.Krenickému administratívne dotiahnúť súdny spor s V.Laskovským.

- VV schválil účasť výberu R a DZ ObFZ na halovom turnaji R a DZ VsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 29.12.2018 v Poprade.

- VV neschválil príspevok na turnaj o Pohár starostky obce Dulova Ves, z dôvodu že ObFZ chce byť neutrálny pred komunálnymi voľbami.

- VV ukladá P TMKaKM urobiť počas zimnej prestávky poradu s trénermi pôsobiacimi pri výberoch ObFZ na tému „Projekt talentovanej mládeže“.

- schválil udelenie BM – M. Frič ( 50 - Gregorovce).

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.9.2018

- VV schválil na návrh P KR doplnenie nových R (9x) na nominačné listiny R ObFZ.

- VV z dôvodu neudržiavania spôsobilosti štadióna žiada P ŠTK urobiť novú pasportizáciu štadióna v kluboch FK Roma Jarovnice a TJ Budovateľ Žehňa.

- VV žiada klub TJ Ruská N.Ves urobiť úpravy na HP (vyrovnať HP) v jarnej časti 18/19.

- VV ukladá P ŠTK zverejniť v ÚS, že halový turnaj sa bude naďalej konať a zároveň zistiť či by bol záujem počas zimnej prestávky o turnaj pre dospelých na UT za predpokladu, že náklady spojené s turnajom budú uhrádzať FK.  

- VV schválil udelenie pre: ZM - V.Baran 75 (N.Šebastová), SM - M.Kovalič 65 (DZ), BM - M.Ružbarský 50 (DZ), ZM - Andrej Ružbarský 75 (DZ, Dubovica)..

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 6.8.2018

- VV schválil predložený materiál P TMK ohľadom preplatenia cestovného pre členov TMK za akcie (výbery, turnaje, semináre) poriadané ObFZ.

- VV ukladá sekretárovi predložiť na najbližšie zasadnutie VV ponúku na prenosné ozvučenie.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.7.2018

- VV zobral na vedomie správu sekretára a P ŠTK k prípravám aktívu ŠTK.

- VV schválil miesto uskutočnenia finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ v Toryse dňa 29.8.208 o 15.30 hod.

- VV ukladá P ŠTK vykonať kontrolu štadiónov (Jarovnice, Žehňa, …) pred začiatkom súť. ročníka na ktorých v minulosti boli problémy s vybavením.

- VV schválil udelenie plakety pre FK Záborské k 60 výročiu založenia FK a BM pre p. Vladimíra Karabinoša k 50-tke (FK Hermanovce).

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 21.6.2018

- VV schválil predložený materiál P DK – návrh č.1, čiastočné prerozdelenie pokút DK ObFZ futbalovým klubom ObFZ

- VV schválil termín finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ na 29.8.2018 o 16.00 hod.

- VV schválil termín uskutočnenia aktívu ŠTK na 14.7.2018 o 9.30 hod. v zasadačke obvodného úradu.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.6.2018

- VV schválil príspevok na letný kemp mladých R konaný v mesiaci júl v hoteli Javorná na Drienici.

- VV schválil na základe prieskumu model 8.líg pre súť. ročník 18/19 pozostávajúci z 3 základných skupín a následnej nadstavby.

- VV ukladá sekretárovi zverejňovať v ÚS, že FK sú povinné mať od súť. ročníka 18/19 v súťažiach ObFZ kvalifikovaných trénerov. Zároveň zverejňovať aj možnosť prihlásiť sa na seminár trénerov.

- VV ukladá P KR do začiatku jarnej čati 18/19 nájsť cca 10 adeptov na pozíciu DZ ObFZ.      

- VV schválil účasť výberu ObFZ U12 na medzinárodnom turnaji Fragaria cup 2018.      

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 7.5.2018

- VV na základe prieskumu medzi FK ObFZ schválil mládežnícke súťaže pre súť. ročník 18/19

- VV ukladá sekretárovi vykonať prieskum medzi FK 8.líg ohľadom možného nového usporiadania 8.líg pre súť. ročník 18/19

- VV ukladá P DK vykonať prredbežné opatrenia na zamedzenie HNS sa divákov v kluboch FK Jarovnice a FK Ruská N.Ves.

- VV schválil nasledujúci text: VV upozorňuje FK na dodržiavanie rozpisu ObFZ čl.5/e). Z tohoto dôvodu žiadame záujemcov o trénersku licenciu GRASSROOTS C o zaslanie prihlášky na VsFZ a ObFZ do 31.5.2018. Poplatok za licenciu je stanovený vo výške 100,- €. Úspešným abolventom bude 85 % nákladov refundovaná z prostriedkov futbalového zväzu.

- VV schválil udelenie: SM - pre Jána Kožuška k 70-tke., BM - Emil Spišák k 50-tke, BM - Stanislav Minárik k 60-tke.

- VV schválil predložený materiál P TMK a KM ohľadom trénerov zodpovedných za jednotlivé akcie za účasti výberu ObFZ.

- VV Schválil doplnenie DZ Miroslava Čagu do nom.listín ObFZ.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 6.4.2018

- VV schválil na návrh P KR doplnenie nominačních listín DZ o J. Martona a R o Hriško, Durak, Duda, Kuhajdík, Dlugoš, Kuba, Kerekeš, Smoliga, Čech, Jakubčo, Bujnovský.

- VV schválil na návrh P MeK Jána Fenčáka zloženie MeK: Radovan Kreheľ – podpredseda, členovia: Ján Miroľa, Viktor Zamborský, Michael Mikloško.

- VV ukladá P TMKaKM a sekretárovi predložiť zoznam pôsobiacich trénerov v kluboch ObFZ.

- VV schválil na návrh P TMKaKM personálne zloženie Projektu podpory talentovaných hráčov v zložení: P – Peter Mikolaj, členovia – Lukáš Valiček a Marián Fedor. Projekt sa bude realizovať na štadióne FK Furča Haniska.

- VV poveruje členov VV zhodnotiť pripomienky z aktívov a seminára trénerov.

- VV ukladá P ŠTK a sekretárovi pripraviť návrhy na zatraktívnenie 8.líg.

- VV schválil udelenie BM pre: L.Karabinošovi 50 (Hermanovce), F.Rímskemu 60 (J.Voľa), M.Brezinovi 55 (D.Ves).

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 3.3.2018

- VV na základe návrhu P ObFZ schválil za predsedu Mediálnej komisie Jána Fenčáka

- VV schválil na návrh P ŠTK Jána Lacka zloženie ŠTK: Michal Mikloško – podpredseda, členovia: Denis Havira, Igor Troščák, Ladislav Šankvajler, Martin Partila, František Tomeček, Miloš Hudák.

- VV schválil na návrh P DK Mareka Bakoňa zloženie DK: Martin Filipák – podpredseda, členovia: Ján Daňko, František Havira, Igor Štec, Štefan Šipka, Jozef Pribula.

- VV schválil na návrh P KR Michala Čiernika zloženie KR: Peter Barna – podpredseda, členovia: Miroslav Knut, Martin Korinko, Matúš Čekan, Igor Jurášek, Jaroslav Sučka, Peter Mihalik, Jaroslav Nosaľ. Subkomisiu KR tvoria: Dávid Bereš, Patrik Adamčo, Igor Troščák, Denis Havira, Dominik Ružbarský.

- VV schválil na návrh P OdK Jozefa Krenického zloženie OdK: Peter Tomčík – podpredseda, člen - Michal Leščinský.

- VV schválil na návrh P ReK Ľubomíra Haviru zloženie ReK: Stanislav Vaňo – podpredseda, člen: Ján Franc.

- VV schválil predložené štatuty: KR, ŠTK, DK, TMK a KM, ktoré sa do konca súť. ročníka ešte dopracujú. Štatúty MeK a EMK predložia predsedovia na najbližšie zasadnutie VV.

- Na najbližšom zasadnutí VV sa schváli obsadenie a kompetencie TMKaKM a EMK.

- VV ukladá JUDr. Krenickému zistiť, či schválené zmeny v stanovách SFZ majú dosah na stanovy ObFZ.

- VV ukladá JUDr. Krenickému upraviť stanovy ObFZ na zaklade pripomienok a úprav schválených na volebnej konferencii ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM p. Krešáka ohľadom výberov ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k halovej sezóne ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu sekretára a P ObFZ k prípravám zasadnutia Konferencie ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 16.3.2018 o 16.30 hod.

- VV zobral na vedomie návrh rozpočtu ObFZ na rok 2018 predloženú v písomnej podobe P EMK.

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK, KR a DK k prípravam na jarnú časť súťaži.

- VV zobral na vedomie správu P KR ohľadom nových R.

- VV zobral na vedomie správu P KR ohľadom R, ktorí sa zúčastnia zimného seminára R VsFZ

- VV schválil návrh P ŠTK a P TMK a KM ohľadom kategóriíí v mládežníckych súťažiach pre súť. ročník 2018/19.

- VV schválil návrh P ŠTK a PTMK a KM ohľadom povinných kritérií (mládežnícke družstvá a materiálno-technické zabezpečenie štadiónov) pre jednotlivé súťaže dospelých pre súť. ročník 2018/19.

- VV sekretárovi zverejniť na webe ObFZ informáciu, že tréneri s licenciou, ktorí majú záujem trénovať v kluboch ObFZ a sú voľní nech sa prihlásia na sekretariát ObFZ.

- VV schválil termíny na uskutočnenie Aktívov ŠTK: 5.4.18 o 16.00 hod. (8.ligy a mládežnícke súťaže) a 6.4.18 o 16.00 hod. (6. a 7. liga).

- VV prejednal dotácie ohľadom rekonštrukcie štadiónov v II.etape z prostriedkov zo SFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.1.2018

- VV na základe návrhu P ObFZ schválil za podpredsedu ObFZ Pavla Šuhaja

- VV schválil za predsedu ŠTK – Jána Lacka, za predsedu KR – Michala Čiernika, za predsedu EMK – Adriána Tabiša a za predsedu TMK a KM – Jozefa Krešáka, voľba predsedu mediálnej komisie sa uskutoční na najbližšom zasadnutí VV

- P ObFZ sa prihovoril všetkým predsedom odborných komisií. Vysvetlil im, aké sú jeho predstavy ohľadom fungovania v jednotlivých komisiách a poprosil ich, aby vynaložili maximálne úsilie pri ich realizácií

- VV ukladá P odborných komisií predložiť na najbližšie zasadnutie VV na schválenie zoznamy členov jednotlivých komisií a návrhy štatútov komisií. Zároveň ukladá TMK + KM, ŠTK a KR spracovať návrh na usporiadanie súťaží mládeže v súť. roč. 2018/19.

- VV zobral na vedomie správu P TMK a KM p.Krešáka ohľadom prípravy výberu ObFZ do Krosna na 21.1.2018

- VV zobral na vedomie správu sekretára a P ŠTK k prípravám halovej sezóny ObFZ. Celkový rozpis je uvedený na webovej stránke stránke ObFZ

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na webovej stránke ObFZ informáciu, že FK môžu nahlásiť ľudí, ktorí by mohli pracovať v odborných komisiách ObFZ.

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na webovej stránke ObFZ možnosť pre FK nahlásiť jubilantov klubu na udelenie medailí.

 

Informácie z neoficiálneho zasadnutia VV ObFZ zo dňa 5.1.2018

- Predseda ObFZ na tomto neoficiálnom zasadnutí požiadal členov VV, aby vyjadrili svoje návrhy na jednotlivé neobsadené posty na predsedov odborných komisií (Ekonomicko-marketingová, Komisia rozhodcov, Športovo-technická komisia, Mediálna komisia, Trénersko-metodická komisia a Komisia mládeže). Každý člen VV vyjadril svoje návrhy na jednotlivé posty. Členovia VV sa zhodli, že sa spoja dve komisie a vznikne jedna pod názvom Trénersko-metodická komisia a komisia mládeže.

- Predseda ObFZ informoval VV, že poveril Jozefa Krešáka prípravou a výberom družstva žiakov na halové turnaje, ktoré sa uskutočnia dňa 21.1.2018 v Krosne a 2.-4.2.2018 v Prešove (Adidas cup).

-Predseda ObFZ poveril P.Šuhaja zastupovaním P ObFZ na konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 2.2.2018.

-Členovia VV sa dohodli, že najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 11.1.2018 o 16.00 hod.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 27.11.2017

- VV na základe návrhu KR vyradzuje R M.Ňachja z nominačných listín R z dôvodu hrubého porušenia štatútu R

- VV na základe žiadosti KR schválil úhradu nákladov za prenájom haly na halový turnaj R a DZ za účasti OZPN Krosno, ktorý sa uskutoční dňa 2.12.2017

- VV zobral na vedomie správu P EMK p.Tabiša a podpredsedu ObFZ p.Šuhaja k uskutočnenej 11-tke ObFZ.

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu ObFZ p. Šuhaja a sekretára k prípravám volebnej konferencie ObFZ

- VV schválil udelenie BM pre: Stanislava Krajňáka a SM pre Jána Varechu

- VV schválil účasť družstva rozhodcov na halovom turnaji R a DZ VsFZ v Humennom dňa 9.12.2018

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 13.10.2017

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a sekretára k priebehu súťaží

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a p.Šuhaja k 24.ročníku 3b Pohára ObFZ, zároveň zobrali na vedomie informáciu sekretára, že celkové náklady na Pohára ObFZ hradené zväzom boli vo výške cca 2100,- €

- VV schválil na základe návrhu členov VV zloženie volebnej komisie v zložení: predseda – JUDr. Eduard Valenčin, členovia: Jozef Krešák, Pavol Tokar, Ján Šejirman, Attila Mikloško

- VV zvoláva riadnu konferenciu na 27.10.2017 o 16.00 h. v zasadačke ObFZ Prešov

- VV zobral na vedomie správu P EMK ohľadom 11 – tky roka ObFZ

- VV schválil udelenie BM pre: Jána Šejirmana, Antona Tabáka, Pavla Kalinu

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.9.2017

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a sekretára k priebehu súťaží

- VV zobral na vedomie správy P ŠTK a sekretára k prípravám 24.ročníka 3b Pohára ObFZ

- VV schválil odmenu vo výške 150 € pre TJ Župčany za prenájom HP a šatní na uskutočnenie finále 3b Pohára ObFZ

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na webovej stránke ObFZ, že do 30.9.17 môžu FK podávať na sekretariát návrhy na členov volebnej komisie ObFZ.

- VV ukladá p.Onofrejovi osloviť JUDr.Eduarda Valenčina ohľadom Volebnej komisie ObFZ

- VV schválil termín riadnej konferencie ObFZ na 27.10.17 o 16.00 hod.

- VV schválil za predsedu organizačného výboru 11-tky roka 2017 P EMK A.Tabiša

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 7.8.2017

- VV zobral na vedomie správy P DK a podpredsedu KR k súť. ročníku 17/18

- VV zobral na vedomie list od FK Drienovská N.Ves a žiadosť od FK Žipov

- VV schválil žiadosť od FK Žipov ohľadom odhlásenia žiakov U15 a prihlásenia MŽ U13

- VV zobral na vedomie správu sekretára k prípravám 24.ročníka Pohára ObFZ (Žiadosti podali: Kojatice, Široké, Hermanovce, Záborské, Ličartovce, Župčany)

- VV schválil miesto usporiadania finále 3b Pohára ObFZ na štadióne TJ Družstevník Župčany dňa 15.9.2017 o 15.30 h.

- VV ukladá sekretárovi zabezpečiť vytvoriť bulletin k finále 3b Pohára ObFZ

- VV schválil vymeniť fotky na nástenkách ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja ohľadom dotácií od SFZ na projekty predložené FK

- VV schválil zmluvu o spolupráci predloženú firmou 3b na súť. ročník 17/18

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 26.6.2017

- VV ukladá P ŠTK pripraviť nový návrh rozdelenia žiackych súťaží – poníženie skupín

- VV schválil rozpis ObFZ pre súťažný ročník 17/18

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k prípravám 24.ročníka Pohára ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám Aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2017 o 16.00 hod.

- VV ukladá sekretárovi zabezpečiť miestnosť na Aktív ŠTK (voda, ozvučenie, ...)

- VV zobral na vedomie správu člena TMK a sekretára k výberom ObFZ

- VV schválil účasť výberu U12 ObFZ na turnaji Fragaria cup 2017. Ukladá sekretárovi zabezpečiť stravu pre výber počas turnaja

- VV zobral na vedomie žiadosť FK Š.Bohdanovce k opakovanému stretnutiu s FK Fričovce

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja ohľadom žaloby V.Laskovského na Okresnom súde v Prešove

- VV schválil udelenie ZM pre Vojtecha Malagu k 85 - tke

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 29.5.2017

- VV zobral na vedomie správu tajomníka ŠTK, podpredsedu KR a sekretára k priebehu súťaží

- VV schválil zakúpenie medailí pre víťazné družstvá dospelých v počte 25ks/družstvo

- VV zobral na vedomie správu tajomníka ŠTK k prípravám 24.ročníka Pohára ObFZ

- VV schválil zakúpenie 16 ks kvalitnejších lôpt pre účastníkov Pohára ObFZ

- VV schválil termín finálového Pohára ObFZ na 15.9.2017 o 15.30 hod.

- VV ukladá sekretárovi dať vyrobiť plaketu pre bývalého P ŠTK p. Čelovského

- VV zobral na vedomie správu tajomníka ŠTK a sekretára k prípravám Aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2017 o 16.00 hod.

- VV zobral na vedomie správu člena TMK a sekretára k pripravovaným výberom ObFZ

- VV schválil príspevok pre FK V.Šebastová na organizáciu turnaja Memoriál J.Hudáka za účasti výberov ObFZ a OZPN vo výške 200 €

- VV ukladá p.Šuhajovi, p.Dugasovi a sekretárovi urobiť stretnutie s firmou 3b ohľadom ďalšej spolupráce

- VV schválil termín 11-tky roka ObFZ na 17.11.2017 v reštaurácii Mladosť a predbežný termín volebnej konferencie na 9.12.2017

- VV schválil udelenie SM pre D.Vysočana k 65-tke (FK Fričovce)

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 24.4.2017

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK, podpredsedu KR a sekretára k priebehu súťaží

- VV na návrh KR schválil doplnenie nom. listín R o nových R (Jurko, Horváth, Markovič, Tomeček, Lipovský, Verčimák, Baranová)

- VV zobral na vedomie rozhodnutie KR nedelegovať R Marasa na stretnutia ObFZ

- VV zobral na vedomie správu sekretára k vyúčtovaniu halovej sezóny ObFZ

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k vyúčtovaniu seminára R a DZ ObFZ

- VV schválil dohodu s M.Mikloškom ohľadom novej webovej stránky ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky roka 2017

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 20.3.2017

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k halovým turnajom ObFZ

- VV ukladá sekretárovi pripraviť zúčtovanie halových turnajov ObFZ do najbližšieho zasadnutia VV

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k uskutočnenému semináru R a DZ, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11.-12.3.2017

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu p.Šuhaja a P ŠTK k uskutočnenému Aktívu ŠTK, stretnutie so zástupcami FK z vyššej súťaže sa uskutoční dňa 24.3.2017 o 17.00 h.

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a podpredsedu KR k prípravám jarnej časti súťaže

- VV zobral na vedomie žiadosť od TJ Inter Roma Ostrovany ohľadom nového vedenie TJ. VV z dodaných podkladov nedokáže jednoznačne potvrdiť či dodané podklady sú pravdivé alebo nie a tak o tom kto bude predsedom TJ si musia v klube rozhodnúť sami.

- VV schválil udelenie SM pre DZ Jána Kočiščina k 70-tke.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 22.2.2017

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k halovým turnajom ObFZ

- VV schválil preplatenie nákladov spojených s výbermi ObFZ a OZPN na finálovom halovom turnaji ml. žiakov konaného dňa 19.2.2017

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR a sekretára k uskutočnenému turnaju R a DZ

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k prípravám na seminár R a DZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-12.3.2017.

- VV schválil zakúpenie malých vlajok pre ObFZ a výrobu plakety pre OZPN k 15 – temu výročiu spolupráce

- VV schválil udelenie SM pre fotografa Viktora Zamborského k 60-tke

- VV ukladá sekretárovi osloviť M.Mikloška ohľadom webu ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.1.2017

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k halovým turnajom ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja k výjazdu výberu ObFZ na turnaji v Krosne

- VV uložil sekretárovi zabezpečiť na halové turnaje zdravotnú službu

- VV schválil štatút Revíznej komisie predložený P ReK

- VV zobral na vedomie správu P EMK k uskutočnenej 11-tke ObFZ za rok 2016

- VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu za rok 2016

- VV ukladá sekretárovi pripraviť účtovné doklady ObFZ za rok 2016 pre Revíznu komisiu

- VV zobral na vedomie návrh rozpočtu na rok 2017 predloženú P EMK

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja k prípravám riadnej konferencie ObFZ

- VV schválil prerozdelenie dotácie z pokút DK pre FK ObFZ predloženú P DK

- VV zobral na vedomie správu podpredsedu KR k činnosti KR

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 7.12.2016

- VV schválil výsledky súťaží ObFZ po jesennej časti

- VV ukladá P EMK pripraviť na najbližšie zasadnutie VV podklady ohľadom hospodárenia za rok 2016 a pripraviť návrh rozpočtu na rok 2017

- VV schválil udelenie SM pre Jozefa Bombíka FK Záborské k 70-tke, ZM pre Milana Glovackého k 70-tke, plaketu pre Ladislava Šankvajlera k 80-tke

- VV ukladá P EMK pripraviť na najbližšie zasadnutie VV podklady ohľadom hospodárenia za rok 2016 a pripraviť návrh rozpočtu na rok 2017

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.11.2016

- VV zobral na vedomie správy P odborných komisií k priebehu súťaží

- VV schváli doplnenie nominačných listín R ObFZ predložené P KR o nových R: R.Želinský, D.Tomáš, B.Klimko, T.Popík,  S.Ducko, M.Hanel

 - VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám halových turnajov ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P.Šuhaja k výsledku RS pri SFZ

- VV schváli účasť  R a DZ ObFZ Prešov na turnaji v Stropkove

- VV schválil záverečné posedenia odborných komisií

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 10.10.2016

- VV zobral na vedomie správy P odborných komisií KR a ŠTK k priebehu súťaží

- VV ukladá sekretárovi zverejniť na stránke ObFZ dôvod trestania hráčov, ktorí fyzicky neobdržali v stretnutí ČK

- VV zobral na vedomie správu p. Šuhaja k uskutočnenému finále Pohára 3b ObFZ Prešov

- VV ukladá sekretárovi  zverejniť poďakovanie FK Kamenica za vytvorené podmienky na finále Pohára

-VV zobral na vedomie správu P EMK k čerpaniu rozpočtu ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P EMK k prípravám 11-tky

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 12.9.2016

- VV zobral na vedomie správy P odborných komisií  k priebehu súťaží

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k príprave finále 23. ročníka 3b Pohára ObFZ

- VV schválil organizačný štáb k prípravám 11-tky roka 2016 v zložení P: Tabiš, T: Klovanič, členovia: Dugas, Onofrej, Stedina

- VV schválil odmeny pre novinárov, ktorí prispievajú článkami na web ObFZ

- VV zobral na vedomie žiadosť P TMK

- VV schválil SM pre D.Pavela k 70-tke a SM pre J.Križalkoviča k 60-tke

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 1.8.2016

- VV zobral na vedomie správy P odborných komisií  k prípravám súť. ročníka 2016/17

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k priebehu 23. Ročníka 3b Pohára ObFZ

- VV ukladá P ŠTK upraviť ÚHČ v stretnutí dospelých hraných dňa 4.9.2016 z dôvodu stretnutia SK - Anglicko

- VV schválil miesto organizovania finále 3b Pohára ObFZ v Kamenici

- VV ukladá sekretárovi urobiť dohodu s novinármi ohľadom príspevkov na web ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 23.6.2016

- VV schválil konečné tabuľky súť. ročníka 15/16 predložené P ŠTK

- VV schválil nominačné listiny R a DZ na súť. ročník 16/17 predložené P KR aj s podmienečne zaradenými R

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK k 23. Ročníku 3b Pohára ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P TMK k turnaju Memoriál Antona Repeľa a k blížiacim sa akciám výberov ObFZ

- VV schválil udelenie BM pre Jaroslava Migaša (FK Pušovce) k príležitosti 60-tky

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 7.6.2016

- VV ukladá sekretárovi pripraviť návrh zmluvy s firmou 3b

- VV schválil objednanie zasadačky na uskutočnenie seminára R a DZ na výklad nových pravidiel futbalu

- VV schválil spôsob úhrady štartovného na súť. ročník 16/17 cez ZF

- VV schválil termín uskutočnenia finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ na 15.9.2016 o 15.30 hod.

- VV schválil zakúpenie 1 kvalitnej lopty pre každého účastníka 3b Pohára ObFZ Prešov od SFZ

- VV schválil termín uskutočnenia aktívu ŠTK na 8.7.2016

- VV schválil návrh nových R do súťaží VsFZ (Jakubčin, Ružbarský, Revák, Brutvanová), ktorý predložil P KR

- VV schválil udelenie BM pre dlhoročných funkcionárov FK Rožkovany k príležitosti 60 – teho výročia organizovaného futbalu v obci

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 16.5.2016

- VV ukladá sekretárovi zakúpiť poháre pre víťazov jednotlivých skupín súťaží ObFZ

- VV schválil odmenu pre fotografa Viktora Zamborského za fotenie  na seminári R a DZ

- VV ukladá sekretárovi spojiť sa s p. Letkom ohľadom stránky ObFZ na futbalnete

- VV schválil zakúpenie tričiek pre výbery žiakov a dorastencov

- VV schválil J.Onofreja za člena konferencie VsFZ za okres PO namiesto P.Mriglota

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 22.4.2016

- Príprava riadnej konferencie ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.4.2016

- VV poveruje p. Šuhaja vstúpiť do jednania s P VsFZ za účelom zabezpečenia právneho zástupcu pre ObFZ ohľadom právnej veci navrhovateľa V.Laskovského vedenej na RS SFZ pod číslom konania 06/16

- VV p. Šuhaja pozvať zástupcov firmy 3b na ObFZ ohľadom pripomienkovania ponuky

- VV schválil udelenie SM ObFZ pre Juraja Mihalčina k 65-ke a návrh na udelenie BM VsFZ pre Miroslava Knuta a Jána Lacka k 55-ke

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 4.4.2016

- VV schválil preplatenie cestovného členom TMK, ktorí sa zúčastňovali výberov ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P KR k semináru R a DZ, ktorý sa uskutočnil v Drienici

- VV zobral na vedomie správu P komisií k začiatku jarnej časti súťaží

- VV zobral na vedomie správu P KR ohľadom zaradenia R G.Svata, D.Haviru a I.Troščáka na nominačné listiny R VsFZ

- VV schválil na návrh P KR doplnenie nominačných listín R a DZ ObFZ. R – M.Uličný, L.Bella, E.Tobiaš, J.Miženko, M.Hunčár, M.Sopko, M.Čonka, P.Liba, V.Kočan. DZ – P.Miško, M.Kovalič.

- VV zobral na vedomie list Ing. Miroslava Jurašeka, v ktorom sa vzdáva funkcie P revíznej komisie v ObFZ

- VV schválil  termín uskutočnenia riadnej konferencie na 22.4.2016 o 16.00 hod. s programom

- VV schválil prerozdelenie dotácie FK ObFZ na základe návrhu P DK

- VV schválil Mareka Bakoňa za člena DK ObFZ

- VV schválil zrušenie nahadzovania výsledkov na webovej stránke ObFZ. Výsledky sa budú nachádzať na webovej stránke futbalnetu

- VV schválil odmenu vo výške 60,- € za mesiac pre účtovnícku firmu p. Jozefa Tkáča, ktorá ma na starosti účtovníctvo ObFZ Prešov

- VV ukladá sekretárovi pripraviť stránku ObFZ na futbalnete podľa predlohy VsFZ

- VV schválil zakúpenie nového počítača pre ObFZ

 

 Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 26.2.2016

- VV schválil odovzdať prezenty pre hostí, ktorí sa zúčastnia seminára R a DZ

- VV schválil uhradiť náklady školiteľom a hosťom spojené so seminárom R a DZ

- VV schválil na návrh P KR zoznam R, ktorí sa zúčastnia seminára R a DZ VsFZ (G.Svat, D.Jakubčin, D.Havira, I.Troščák, T.Brutvanová, D.Ružbarský

- VV schválil  doplnenie textu do stanov ObFZ, že odvolanie voči rozhodnutiu odbornej komisie bude: voči DK najneskôr do 7 dní, voči ŠTK najneskôr do 14 dní

- VV schválil zakúpenie rolovacieho baneru ObFZ

- VV schválil SM pre Ladislava Dvorščáka k 60-tke a SM pre Maximiliána Ištoňu (Torysa) k 65-tke

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 27.1.2016

- VV prerokoval s pánom V.Laskovským vyjadrenie z Legislatívno – právneho oddelenia SFZ k voľbám predsedu ObFZ, ktorá sa uskutočnila na Konferencii ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P EMK A.Tabiša k uskutočnenej 11-tke roka 2015

- VV ukladá sekretárovi osloviť Večerník ohľadom článkov 11-tky roka (lepšia propagácia)

- VV zobral na vedomie správu sekretára k výberom ObFZ

- VV schválil zakúpenie tričiek pre výbery ObFZ U11 a U13

- VV schválil preplatenie cestovného trénerom výberov ObFZ

- VV zobral na vedomie správu P KR k prípravám seminára R a DZ ObFZ

- VV na návrh P KR schválil pozvať na seminár R a DZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 19.-20.3. bývalých  DZ

- VV zobral na vedomie správu P ŠTK a sekretára k prípravám halových turnajov ObFZ

- VV schválil odmenu R na halových turnajoch vo výške 12 €

- VV ukladá P ŠTK zabezpečiť na halové turnaje kde sú len 2 R zástupcu ŠTK

- VV poveruje sekretára vstúpiť do rokovania s firmou Izolex Košice ohľadom sponzoringu halových turnajov mládeže ObFZ

- VV schválil predbežne stanoviť na februárovom zasadnutí VV termín uskutočnenia konferencie na ktorej by sa doplnil člen VV za okres PO

- VV zobral na vedomie od sekretára predložený zoznam jubilantov ObFZ na rok 2016

- VV schválil mená jubilantov, ktorých navrhuje oceniť medailov VsFZ resp. SFZ

- VV schválil zloženie komisie na pripomienkovanie Stanov ObFZ v zložení: P.Šuhaj, J.Pribula, M.Bakoň, P.Tobiaš, M.Klovanič

- VV poveruje P MeK pripraviť cenník banerov na stránke ObFZ na rok 2016

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 13.1.2016

- poveruje podpredsedu ObFZ Pavla Šuhaja zastupovaním funkcie predsedu ObFZ do najbližšej volebnej konferencie

- ukladá sekretároviObFZ pozvať na najbližšie zasadnutie VV p. Laskovského a oboznámiť ho s odpoveďou zo SFZ

- ukladá členom VV za okres Prešov pripraviť návrh na doplnenie člena do VV za okres Prešov podľa stanov ObFZ

- ukladá VV vstúpiť do rokovania s firmou 3b a s firmou Sagan sport ohľadom spolupráce

- ukladá sekretárovi zabezpečiť stravu a pitný režim pre výber ObFZ U 11 na Adidas cup a zabezpečiť autobus pre výber ObFZ U 13 na turnaj v Krosne

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.12.2015

- berie na vedomie list od V.Laskovského k voľbe predsedu ObFZ

- ukladá sekretárovi zaslať na Legislatívno – právne oddelenie SFZ žiadosť o právny výklad k voľbe predsedu ObFZ, ktorá sa uskutočnila na riadnej konferencii ObFZ

- poveruje člena VV P.Dugasa predbežne jednať s firmou 3b

- ukladá sekretárovi poslať odpoveď J.Komárovi (vypracovaný členmi VV)

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.12.2015

- schválil návrh zloženia komisií pre riadnu konferenciu:

Mandátová komisia: predseda Imrich Gajdoš, členovia: Imrich Majcher, Martin Kollár

Návrhová komisia: predseda Marek Bakoň, členovia: Anton Solár, František Vrábeľ

Overovatelia: František Bača, Štefan Bujňák

- schválil udelenie ZM pre DZ Jozefa Kočiščina k 75 – ke

- zobral na vedomie správu sekretára k prípravám 11-tky roka 2015

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 30.11.2015

- zobral na vedomie správy P DK, P KR a tajomníka ŠTK k jesennej časti súť. ročníka 15/16

- schválil výsledky jesennej časti súť. ročníka 15/16

- schválil program riadnej konferencie na 11.12.2015

- zobral na vedomie správu sekretára k prípravám halových turnajov

- schválil štartovné na halové turnaje ObFZ vo výške M – 50 €, D – 30 €, Ž – 25 €

- zobral na vedomie správu sekretára k prípravám 11-tky roka 2015

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 25.11.2015

- schvaľuje zvolanie riadnej konferencie na termín 11.12.2015 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ

- doporučuje členom riadnej konferencie poveriť Pavla Šuhaja vedením ObFZ do najbližšej volebnej konferencie

- zobral na vedomie v poradí druhý članok J.Komára, ktorý opäť vyšiel v Prešovskom Večerníku, VV opätovne s obsahom nesúhlasí pre jeho vedomé zavádzanie a klamstvá, VV pripravý odpoveď, ktorá bude zverejnená v novinách a zároveň sa dohodlo, že k ďalším článkom sa VV už nebude vyjadrovať

- zobral na vedomie list od Okresného súdu ohľadom Lukáša Pospíšila

- schválil JUDr. Mareka Gulu zastupovaním na Okresnom súde

- berie na vedomie vyjadrenie Volebnej komisie, Revíznej komisie a stanovisko VsFZ k voľbe predsedu ObFZ, ktorá sa uskutočnila na riadnej konferencii dňa 23.10.2015

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 9.11.2015

- zobral na vedomie článok Jozefa Komára uverejnený v Prešovskom Večerníku s ktorým sa VV v plnom rozsahu nestotožnil a pripravil odpoveď, ktorý bude zverejnený v novinách

- na návrh P KR schválil vyhlásiť na 11 – tke roka aj najlepšieho nováčika z nových rozhodcov

- schválil preplatenie haly na turnaj R a DZ ObFZ

- uložil sekretárovi zabezpečiť halu ZŠ Sibírska a halu PU na halové turnaje ObFZ

- schválil udelenie SM pre Vladislava Matúša z FK Kapušany pri príležitosti 70 narodenín

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 16.10.2015

- schválila zloženie komisií na Konferenciu ObFZ: Mandátová: P – Gajdoš I., členovia – Majcher I., Kollár M., Návrhová: P – Onderčo V., členovia – Tobiaš P., Solar A.

- zvoláva riadnu konferenciu podľa stanov ObFZ Prešov za účelom doplňujúcich volieb z dôvodu vzdania sa funkcie predsedu ObFZ a člena VV za SB na termín 23.10.2015 o 16.00 hod.

- schválil návrh VV pre konferenciu na doplňujúce voľby na uvoľnené miesta týchto kandidátov:

za predsedu: Benka M., za člena VV za SB: Peter Dugas, za člena riadnej konferencie za SB – Bujňák Š.

- schválil organizačný štáb na 11 – tku roka v zložení: P – Tabiš A, členovia – Dugas, Onofrej, Stedina, Klovanič.

- VV schválil udelenie medailí pre jubilantov: ZM - Merkovský M. 70, BM – Mikulec M. 65, BM – Ličák J. 50, BM – Laskovský V. 50

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 12.10.2015

- ukladá sekretárovi písomne zaslať a zároveň aj zverejniť na stránke ObFZ poďakovanie FK Záborské a ObÚ Záborské  za vytvorené podmienky na finálovom stretnutí Pohára ObFZ

- schválil doplnenie nominačných listín o nových R – Thúróczy, Ňakat

- schválil predkladanie rozpočtu ObFZ na zasadnutie VV 1 krát za štvrťrok

- schválil  nový termín 11-tky roka 2015 na 20.12.2015 o 16.00 hod. v Mladosti

- VV zobral na vedomie ústne oznámenie vzdania sa Petra Mriglota funkcie predsedu zväzu ObFZ Prešov. Členom VV oznámil, že písomné vzdanie sa funkcie doručí na sekretariát na druhý deň

- na základe stanov ObFZ bol poverený vedením zasadnutia VV podpredseda zväzu p.Šuhaj

- VV zobral na vedomie list člena VV p.Stedinu ohľadom jeho odstúpenia z funkcie člena VV za SB

- VV zvoláva riadnu konferenciu podľa stanov ObFZ Prešov za účelom doplňujúcich volieb z dôvodu vzdania sa funkcie predsedu ObFZ a člena VV za SB

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.9.2015

- schválil na návrh P KR doplnenie nominačných listín rozhodcov ObFZ: Cisko Š., Maguľák M., Šarišský A., Durkáč A., Jurkovič T., Jančová L., Okruhľanský T., Pribula J.

- ukladá sekretárovi zavesiť na webovú stránku ObFZ Rozpis súťaží

- ukladá sekretárovi zaslať list od VV na OÚ Brezovica

- schválil náhradného rozhodcu na Pohár ObFZ

- zobral na vedomie žiadosť P MaK p. Jána Zapotoku na odstúpenie z postu predsedu z dôvodu reorganizácie

- schválil p.Zapotoku za člena MaK ObFZ a v prípade neprítomnosti sekretára ObFZ (dovolenka, …) ho bude zastupovať

- ukladá Odvolacej komisii predložiť  písomné  vyjadrenie k odvolaniu FK Brezovica a následne sekretár pošle vyjadrenie FK Brezovica

- ukladá sekretárovi poslať list Jozefovi Komárovi, že jeho odvolanie je v riešení.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 24.8.2015

- ukladá sekretárovi zistiť po každom kole u TV7, ktorý FK nedodal zostrih gólov zo stretnutí. V prípade nedodania zostrihu DK udelí FK pokutu 7 € + 10 € prejednávací poplatok.

- schválil kontrolu štadióna TJ Inter Ostrovany na základe správy DZ v zložení P ObFZ, podpredseda VV a tajomník ŠTK M.Hudák

- schválil zmenu začiatku finálového zápasu pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2015 o 13.30 hod. v Záborskom.

- ukladá P ObFZ vstúpiť do rokovania s firmou 3b ohľadom sponzoringu

- schválil preplatenie cestovného pre členov TMK, ktorí sa zúčastňovali výberov ObFZ

- ukladá sekretárovi pripraviť odpoveď na list od Jozefa Komára

- ukladá P ObFZ pripraviť odpoveď na list od FK Brezovica

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 10.8.2015

- schválil doplnenie nominačných listín R a DZ o R Martina Pavlinského a DZ Martina Valka. Zároveň schválil DZ Čekana za člena KR ObFZ za Jána Lacka

- schválil FK Záborské ako miesto, kde sa uskutoční finále Pohára ObFZ dňa 15.9.2015 o 15.00 hod., kde DZ bude Róbert Eliáš

- schválil finančnú čiastku vo výške 150 € pre usporiadateľa finále Pohára ObFZ

- ukladá sekretárovi odovzdávať podklady ObFZ do 10 dňa po konkrétnom mesiaci účtovníckej firme TSD s.r.o.

-ukladá sekretárovi spracovať faktúry za reklamu v rozpise ObFZ

-ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS nariadenie pre FK VI.ligy dospelých, že ich povinnosťou je zasielať zostrih gólov z domácich stretnutí

-ukladá sekretárovi spojiť sa s p. Letkom ohľadom zverejňovania ÚS ObFZ v ISSF

-schválil preplatenie faktúry vo výške 56,- € firme Fotoexpres za fotky FK, ktoré sú na nástenkách ObFZ

-schválil 200,- € max na mesiac pre dopisovateľov webovej stránky ObFZ na jesennú časť súť. ročníka 15/16

-ukladá sekretárovi a členovi VV p. Onofrejovi pripraviť stanovisko VV k článku, ktorý vyšiel vo Večerníku ohľadom pohárového stretnutia Brezovica – Kamenica

-schválil zakúpenie medailí pre družstvá, ktoré sa zúčastnia finále Pohára ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 29.6.2015

- schválil nominačné listiny R a DZ pre súť. ročník 2015/16 preložené KR

- ukladá sekretárovi dať urobiť plaketu pre FK Rozvoj Pušovce k 50. výročiu vzniku

- ukladá sekretárovi zavesiť na web ObFZ nový RaPP a nový SP

- zobral na vedomie správu P ŠTK k 22. ročníku Pohára ObFZ, k prípravám aktívu ŠTK, správu sekretára k prípravám riadnej konferencie a prípravám tlače Rozpisu ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 15.6.2015

- neschválil návrh P KR Jozefa Kakaščíka ohľadom jeho abdikácie na funkciu

- ukladá P ObFZ urobiť sedenie za účasti P ObFZ, P EMK, sekretára a nového účtovníka ObFZ ohľadom účtovníctva ObFZ

- schválil dvojicu klubov FK Drienov a FK Záborské, ktoré sa dostali do užšieho výberu na uskutočnenie finále Pohára ObFZ za rok 2015

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 8.6.2015

- schválil návrh člena VV p. Onofreja, aby za predsedu ŠTK bol zvolený Ján Lacko

- schválil návrh KR, aby R z ObFZ (Knap, S.Vaňo, Imrich, Sučka, Mikloško) sa zúčastnili fyzických previerok R VsFZ

- schválil preplatenie prenájmu hracej plochy FK Ľubotice (1 x tréning, 1 x zápas)

- schválil novú firmu, ktorá bude viesť účtovníctvo ObFZ od 1.1.2015 – firma TSD s.r.o.

- ukladá sekretárovi nahodiť do júnových ZF odmeny za umiestnenie v súťaži a odmeny za fair – play

-schválil zorganizovať výjazdové zasadnutie predsedov revíznych komisií ObFZ za Prešovský kraj dňa 17.6.2015 v zasadačke ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 4.6.2015

- schválil návrh P ŠTK, aby sa prihlášky do súťaží zasielali na ObFZ elektronicky cez ISSF, pričom FK povinne dodajú na ObFZ aj kontaktné údaje funkcionárov FK

- schválil mladších žiakov zaradených v súťažiach ObFZ v ročníku 2015/16 ako jedno z oficiálnych mládežníckych družstiev FK za podmienky, že sa zvýši počet organizovaných turnajov

- schválil návrh člena VV p.Onofreja na odvolanie z postu P ŠTK ObFZ Jozefa Komára (pomer 3:2)

- ukladá sekretárovi pripraviť cenové ponúky na zakúpenie Adidas lôpt pre všetky FK, ktoré sa zúčastnia Pohára ObFZ.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 11.5.2015

- schválil návrh P KR, aby za neuzavretie zápisu o stretnutí v stanovenom termíne t.j. do 5 hodín po skončení stretnutia bola rozhodcovi uložená finančná pokuta pri dospelých 10,- € a pri mládeži 5,- €

- schválil na návrh P ŠTK doplniť ŠTK novým členom Tomášom Bačom

- ukladá sekretárovi prebrať výsledkový servis súťaže MŽ od M.Hudáka

- ukladá P ObFZ predložiť VV do konca mája uzatvorené účtovníctvo ObFZ za rok 2014

- schválil dotlač publikácie 50 rokov futbalu ObFZ v počte 50 ks

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 30.3.2015

- ukladá sekretárovi pripraviť na najbližšie zasadnutie VV záverečné zúčtovanie halového turnaja

- ukladá sekretárovi v spolupráci s P KR pripraviť na najbližšie zasadnutie VV záverečné finančné zúčtovanie seminára R a DZ

- ukladá sekretárovi pripraviť na najbližšie zasadnutie VV záverečné finančné zúčtovanie výjazdu v Žiline

- schválil nových R a DZ predložený P KR, ktorí budú zaradení na nominačné listiny R a DZ od jarnej časti súťaží

- ukladá P KR predložiť cenovú ponuku nového televízora a notebooku pre potreby odborných komisií

- ukladá sekretárovi dokúpiť medaile ObFZ z Kremnice

- schválil zakúpenie 1 lopty pre všetky družstvá, ktoré sa zúčastnia Pohára ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 19.2.2015

- schválil návrh P KR, aby seminár R a DZ ObFZ bol 2 – dňový na Sigorde a zároveň schválil DZ Čekana ako náhradníka za DZ Mišenčíka (vzdal sa činnosti) na seminár DZ VsFZ

- schválil preplatenie cestovného (spoločný autobus) na kvalifikačné stretnutie SK – Luxembursko ObFZ v plnej výške. Predpokladaný odchod dňa 27.3.2015 o 14.00 hod.

- schválil štadión FK Slovan Sabinov ako miesto, kde sa budú uskutočňovať zrazy výberov ObFZ (U12-U14) cez projekt TMK SFZ. Zároveň schválil 3 trénerov zodpovedných za zrazy: Marek Petruš, Ondrej Desiatnik, Marián Valkovič.

- schválil prerozdelenie dotácie od ObFZ podľa návrhu člena Konferencie ObFZ p. Bakoňa cez zbernú faktúru

- ukladá sekretárovi ObFZ napísať list starostke obce Radatice ohľadom neuhradenej pokuty FK TJ Družstevník Radatice udelenej v roku 2014

- schválil termín uskutočnenia 11 – tky roka 2015 na 19.12.2015 v reštaurácii Mladosť

- schválil zoznam perspektívnych rozhodcov ObFZ, ktorí sa zúčastnia seminára VsFZ: Imrich František, Patrik Adamčo, Tomáš Bača, Daniel Kačmár

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 15.1.2015

- schválil preplatenie autobusu na kvalifikačné stretnutie dospelých Slovensko – Luxembursko. Lístky na zápas si hradia záujemcovia. Dvaja zástupcovia z jedného FK sa môžu nahlásiť na sekretariát ObFZ. V prípade, že autobus nebude vyťažený doplnia sa miesta z iných FK podľa záujmu

- schválil účasť výberov ObFZ U13 a U12 na turnaji Adidas cup 2015. Štartovné hradí organizátor, obedy pre výbery hradí ObFZ

- ukladá P ObFZ dohodnúť stretnutie so zástupcom Slovenskej sporiteľne ohľadom možnej dotácie pre ObFZ cez nadáciu určenú pre zväzy

- ukladá P OdK urobiť zasadnutie komisie ohľadom odvolania R Jána Hudáka

- ukladá sekretárovi ObFZ a P MeK urobiť sedenie ohľadom web stránky ObFZ

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 8.12.2014

- schválil odmenu pre rozhodcov na halových turnajoch ObFZ vo výške 20 € netto za deň

- schválil Eduarda Valenčina za člena odvolacej komisie za okres PO. Konečné zloženie OdK: P – Marek Gula, členovia: Eduard Valenčin, Peter Dugas

- schválil záverečné posedenie odborných komisií

 

 Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 18.11.2014

- schválil nové zloženie Odvolacej komisie 1 + 2 t.j. predseda + 2 členovia (z toho je 1 za PO a 1 za SB). Schválil Petra Dugasa za okres SB. Za okres PO predloží P OdK kandidáta na najbližšom zasadnutí VV

- schválil úhradu štartovného vo výške 100 € na turnaj R a DZ VsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 20.12.2014 v Košiciach

- schválil preplatenie haly PU na 2. ročník turnaja R a DZ ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2014

- schválil preplatenie haly ZŠ Sibírska v termínoch 6.12.2014 a 20.12.2014 pre výbery U13 ObFZ

-schválil udelenie BM Jaroslavovi Švecovi (Š.Michaľany) k 50 – tke, BM Andrejovi Dobrovičovi (Krivany) k 50 – tke, plakety Vincentovi Tumidalskému (Š.Michaľany) k 80 - tke

-schválil doplnenie nominačných listín R o rozhodcu Samuela Golodžeja

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 20.10.2014

- schválil zastavenie činnosti FK, ktoré nedoručili menné zoznamy a passporty ihrísk. FK sú povinné ich doručiť na ObFZ najneskôr do 24.10.2014 do 12.00 hod.

- ukladá P Odvolacej komisie JUDr. Marekovi Gulovi zistiť , či je súčasné zloženie odvolacej komisie ObFZ v súlade so stanovami ObFZ, resp. normami SFZ.

- schválil na základe návrhu KR vyradiť R J.Hudáka z nominačných listín R za hrubé porušenie štatútu R.

- schválil za predsedu organizačného výboru 11 – tky roka 2014 P EMK – A.Tabiša, ktorý aj navrhne zloženie organizačného výboru.

-schválil termín uskutočnenia riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 8.12.2014.        

-schválil na základe preložených materiálov TMK uznesenie, na základe ktorého má TMK pracovať hlavne s nosnými mládežníckymi kategóriami U13 a U19.     

- schválil zakúpenie nového notebooku pre potreby DK a nového multifunkčného zariadenia        

-schválil návrh P DK ohľadom prerozdelenia dotácie pre FK: M – 40 €, D – 60 €, Ž – 50 €. Forma dotácie bude určená dodatočne. Zároveň schválil aj dotáciu pre družstvá MŽ – 30 €.

-ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS správu, aby FK nahlásili návrhy na ObFZ aká forma dotácie by im vyhovovala.

- schválil na základe žiadosti od FK udelenie: ZM pre Emila Kalinu (Chmin.N.Ves) k 70 – tke, SM pre Antona Smolka (Chmiňany) k 60 – tke.

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 22.9.2014

- ukladá P ŠTK urobiť kontrolu vyhodnotenia súťaže FAIR – PLAY dospelých I.triedy za ročník 13/14 z dôvodu podnetu na prešetrenie od FK Fričovce

-na základe žiadosti P ŠTK schválil štvrtok ako deň zasadnutia ŠTK

-ukladá sekretárovi uverejniť v US opravu ohľadom odmeny AR v stretnutiach žiakov

-schválil kooptovanie nového člena ŠTK  Daniela Kostrába

-schválil doplnenie nominačných listín R o Patrika Joščáka

-P ŠTK zhodnotil finále Pohára ObFZ, pričom sa opäť skonštatovalo, že Pohár má stále svoje opodstatnenie

-schválil sa termín 11-tky roka 2014, ktorá sa uskutoční dňa 20.12.2014 o 16.oo hod. v reštaurácii Mladosť

-ukladá sekretárovi uverejniť v ÚS nariadenie, že FK I. triedy dospelých sú povinné z domácich stretnutí doručiť spoločnosti TV 7 zostrih gólov pod hrozbou disciplinárnych opatrení

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 25.8.2014

- ukladá P ŠTK a sekretárovi urobiť zápočty cez zbernú faktúru za Pohár ObFZ, Fair-play a pokuty za   

  neúčasť na stretnutiach

-schválil dodatočné zaradenie družstva žiakov TJ Sokol Brezovička do II.C triedy žiakov

-schválil prežrebovanie súťaže dorastencov II.A triedy z dôvodu odstúpenia družstiev Ličartoviec a Lemešian

-schválil zaradenie družstva Tulčíka do II.B triedy dorast za odstupujúce družstvo V.Šariša

-schválil nominačné listiny R o nových R predložených KR

-schválil opravu Rozpisu ObFZ 14/15 čl. 6/g) - odmena AR v stretnutiach žiakov je 8 € nie 5 €

-schválil návrh KR, kde za neskoré ospravedlnenia R a DZ z delegácie na stretnutia po uverejnení v ÚS bude pokuta vo výške 6 €

-schválil kooptovanie nového člena KR p. J.Lacka za odstupujúceho Ľ.Haviru

-schválil zmenu začiatku finálového stretnutia Pohára ObFZ na 15.30 hod.

-schválil vyrobenie voľných vstupov pre súťaže ObFZ pre členov VV, P komisií a členov riadnej konferencie

-ukladá sekretárovi pripraviť materiál ohľadom jeho doterajších odmien za spracovanie odmien R a DZ cez ISSF od jarnej časti súťaží

-schválil spôsob vyplatenia odmien za I. polrok pre ostatných prispievateľov webu ObFZ

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 4.8.2014

- schválil zmenu zasadnutí odbornej komisie ŠTK zo štvrtka na stredu pre ročník 14/15 (vo štvrtok zasadá KR a DK)

-schválil zverejňovanie ÚS: v utorok – KR obsadenie, vo štvrtok ŠTK, DK a KR

-schválil zaradenie FK V.Šariš do I.triedy žiakov za odstupujúce družstvo TJ Družstevník Jarovnice a zároveň schvaľuje zaradiť dodatočne prihlásené družstvo žiakov FK Roma Jarovnice do II.C triedy žiakov

-schválil zakúpenie 20 ks ZM a 20 ks SM pre finalistov Pohára ObFZ

-ukladá sekretárovi spracovať zmluvy s FK, ktoré obdržia dotáciu od SFZ – lopty, podľa pokynov SFZ

-ukladá sekretárovi uzavrieť s FK V.Šebastová futbalový turnaj memoriál Jozefa Hudáka

-ukladá P ObFZ rokovať s TV7 ohľadom relácie „Futbal za humnami“

-ukladá sekretárovi navštíviť Telecom ohľadom nainštalovania vlastného internetu pre ObFZ

-poveruje P ObFZ urobiť sedenie s Úradom práce cez p. Mikloška ohľadom prípadného pôsobenia dlhodobo nezamestananého na ObFZ, ktorý by mal na starosti web ObFZ a ktorého by platil Úrad práce

-ukladá P TMK, aby všetky akcie na ktorých sa zúčastňuje výber ObFZ mal schválené VV predom. V opačnom prípade sa ObFZ nebude nijako podieľať na týchto akciách

-schválil SM pre DZ Jozefa Jenču k 70-tke

-schválil výrobu visačiek pre členov realizačných tímov pre družstvá, ktoré pribudli v súťažiach ObFZ

-schválil zakúpenie „pamätných plakiet predsedu ObFZ“ v počte 20 – 50 ks.

 

Informácie zo zasadnutia VV ObFZ zo dňa 14.7.2014

-ukladá KR urobiť po každom súťažnom kole sumarizáciu účasti všetkých delegovaných osôb

-ukladá P ŠTK pripraviť všetky podklady pre prípravu ďalšieho nového ročníka 15/16, pripraviť Aktív ŠTK a pripraviť obsahovo celý rozpis ObFZ spolu s tlačou

-ukladá sekretárovi zasielať zápisnicu z VV do 3 dní členom VV

- schválil nariadenie, že pri objednaní tovaru a služieb pre potreby ObFZ sa musí vystaviť vopred dohodnutá objednávka, ktorú musí schváliť VV ak presahuje čiastku 100 €

-ukladá sekretárovi pripraviť podklady financovania web stránky ObFZ

-ukladá sekretárovi vyplatiť odmeny FK za Pohár ObFZ do 15 dní po skončení finálového stretnutia (za 1., 2. a 3. miesto)

-ukladá sekretárovi nahodiť do 6.8.14 do systému ISSF všetky skupiny, ktoré majú po 14 družstiev

-P ObFZ zhodnotil uskutočnený aktív ŠTK

-schválil nominačné listiny R a DZ pre súťažný ročník 14/15 predložené KR

-schválil rozpis 14/15 predložený P ŠTK a sekretárom

-schválil zrušenie zmluvy na internet s p. Vargom od 1.10.14

-schválil udelenie ZM pre p. Imricha Gajdoša k 70-tke

-zobral na vedomie materiál od TMK, pričom k materiálu sa vráti na najbližšom zasadnutí za prítomnosti člena TMK

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť