fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK vyžrebovala 1.kolo 3b Pohár ObFZ 2023:

Vyžrebované dvojice: sa stretnú dňa 23.7.2023 o 17.00 hod.

                        HRABKOV – GREGOROVCE

                        ŠAR.MICHAĽANY – DUBOVICA

                        KAPUŠANY – CHMEĽOV

                        JAROVNICE – ŽIPOV        22.7.2023 o 17:00 hod. na ihrisku v Žipove

2.ŠTK oznamuje, že z dôvodu posunu družstva Hrabkova do 7.ligy dospelých sa na uvoľnené miesto dňa 2.7.2023 o 16:30 hod. uskutoční barážové stretnutie na štadióne FK Šarišské Michaľany medzi TJ Radatice a TJ Poloma.

3.ŠTK oznamuje FK, že Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 10.7.2023 (pondelok) o 16:30 hod. vo veľkej zasadačke PSK v Prešove (1.poschodie), Nám. mieru 2.

4.ŠTK oznamuje FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2023 o 15:00 hod., aby svoje žiadosti adresovali do 9.7.2023 na sekretariát ObFZ. Podmienka je tribúna, rozhlas a zdravotná služba.

5.ŠTK oznamuje FK, že na stránke ObFZ v sekcii Informácie zo sekretariátu je k dispozícii prihláška do súťaží pre súť. ročník 23/24 (v papierovej forme), ktorú je potrebné urýchlene doručiť na ObFZ, ktorá sa môže po vyplnení zaslať aj meilom. Prihlášky žiadame doručiť na ObFZ. Termín bol do 25.6.2023. Elektronické prihlášky sú v ISSF vytvorené.

Elektronické prihlášky v ISSF – prihlasujú sa jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2023/24 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

6.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 40 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 345: DK ukladá FK Vyšná Šebastová na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 50,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie predkola, 3b Pohár ObFZ, 25.06.2023 Gregorovce – Vyšná Šebastová. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 22. Pohár ObFZ, písm. a) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 346: DK ukladá FK Solivar na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 50,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie predkola, 3b Pohár ObFZ, 25.06.2023 Solivar – Chmeľov. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 22.Pohár ObFZ, písm. a) a podľa čl. 59 a čl. 12/6DP+10€.

Oznamy DK ObFZ:

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, môže podľa čl. 37/7 DP do začiatku nového súťažného ročníka za udelenú DS za napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU". Žiadosť je potrebné podať podaním ISSF na komisiu DK ObFZ, najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: dospelí: 40 €, dorast: 20 €

Upozorňuje širokú futbalovú verejnosť, že dňom 1. júla 2023 nadobudne účinnosť novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá je dostupná na webovom sídle SFZ.

link: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR akceptuje podnet od R Kožlej P.

2.KR berie na vedomie pochvalu od ŠK Gregorovce na R Lipovský, AR Uličný M., Lejko a DZ Šváby za výkon v stretnutí 8. ligy medzi Jak. Voľa – Gregorovce.

3.KR na základe podnetu od TJ Miklušovce nevzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 9. ligy Janov – Miklušovce z dôvodu, že, z priloženého materiálu sa nedajú posúdiť herné situácie. KR žiada o dodanie videozáznamu vo formáte mp4 na zväz ObFZ Prešov.

4.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Karaffa 10€.