fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.Obsadenie 2.kola 3b Pohár ObFZ 2023:

Vyžrebované dvojice: sa stretnú dňa 30.7.2023

o 17:00 hod. HRABKOV – ŠAR.MICHAĽANY – Gállová – Verčimák L., Petruš

o 16:00 hod. ŽIPOV – KAPUŠANY – Uličný M. – Klobušovský, Marcinko

2.ŠTK upozorňuje FK v 3b Pohári ObFZ (Hrabkov, Žipov), že sú povinné urobiť videozáznam z 2.kola.

3.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.liga dospelí 1.kolo: Víťaz - Jakubovany - 30.8.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

4.ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov:

-7.liga dospelých 4.kolo: Chmeľov – Gregorovce dňa 26.8.2023 o 10:30 hod., bez poplatku

-7.liga dospelých 12.kolo: Chmeľov – Peč.N.Ves dňa 21.10.2023 o 10:30 hod., bez poplatku

5.ŠTK neschvaľuje žiadosť FK Chmeľov ohľadom 1.kola dospelých, dôvod: chýba súhlas hostí.

6.ŠTK oznamuje FK 8.ligy dospelých, že FK Ostrovany odohrajú svoje domáce stretnutia na ihrisku s UT v Sabinove v týchto termínoch a časoch: 1.kolo Ostrovany – Pušovce dňa 5.8.2023 o 16:30 hod., 3.kolo O – Solivar dňa 19.8.23 o 16:00 hod., 5.kolo O – Jarovnice dňa 2.9.23 o 15:30 hod., 7.kolo O – Jak. Voľa dňa 16.9.23 o 15:00 hod., 9.kolo O – Kapušany dňa 30.9.23 o 15:00 hod., 11.kolo O – Žehňa dňa 15.10.23 o 14:30 hod., 12.kolo O – Víťaz dňa 21.10.23 o 15:00 hod., 15.kolo O – Janov dňa 11.11.23 o 13:30 hod.

7.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

8.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 3.8.2023 o 15:30 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 001: Róbert Ferko (1336285) Jarovnice, 1. kolo, 3b Pohár ObFZ, 22.07.2023 Jarovnice – Žipov, vylúčený za telesné napadnutie, udretie súpera nadmernou silou do oblasti chrbta v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b, od 23.07.2023 s prerušením podľa čl. 34/7 DP od 24.07. 2023 do 30.07.2023 +10 €

U 002: David Kaleja (1364924) Jarovnice, 1. kolo, 3b Pohár ObFZ, 22.07.2023 Jarovnice – Žipov, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 23.07.2023 s prerušením podľa čl. 34/7 DP od 24.07. 2023 do 30.07.2023 + 10 €

U 003: FK Jarovnice (3b Pohár ObFZ). Na základe Zápisu zo stretnutia, žiada klub o písomné stanovisko podaním “Podania na komisie“ k zápasu na DK, k činnosti US v stretnutí 1. kolo, 3b Pohár ObFZ, 22.07.2023 Jarovnice – Žipov, do 01.08.2023.

 

Oznamy DK ObFZ:

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, môže podľa čl. 37/7 DP do začiatku nového súťažného ročníka za udelenú DS za napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU". Žiadosť je potrebné podať podaním ISSF na komisiu DK ObFZ, najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: dospelí: 40 €, dorast: 20 €

Upozorňuje širokú futbalovú verejnosť, že dňom 1. júla 2023 nadobudne účinnosť novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá je dostupná na webovom sídle SFZ.

link: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).