Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK vyžrebovala dvojice 1. kola 3b Pohára ObFZ Prešov - 24.6.2018 o 17:00 hod.

Chmeľov – Nemcovce

Jakubovany – Rožkovany

Šar. Bohdanovce – Ľubotice B

Brezovička – Torysa

Gregorovce – Uz. Šalgov

Krivany – Šar. Dravce

Kokošovce - Hermanovce

Žipov – Chmiňany   24.6.18 o 14:00 hod.

2.ŠTK vyhodnotila súťaž Fair – Play ObFZ Prešov nasledovne:

-6.liga dospelí: Ľubotice B

-7.liga dospelí: Žipov

-8.liga dospelí: Jak. Voľa

-dorast: Drienov

-žiaci: Demjata

3.ŠTK kontumuje stretnutie 26. kola 6.ligy dospelých Rožkovany - Záborské 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Záborské.

4.ŠTK dáva za neskorý príchod na stretnutie 3. ligy žiakov 25.kolo Ostrovany – Greogorvce DK do pozornosti FK Ostrovany.

5.ŠTK žiada kluby o nahlásenie záujmu o organizovanie finále pohára ObFZ Prešov.

6.ŠTK oznamuje termín aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční 14.7.2018 (sobota) o 9:00 hod. v zasadačke Obvodného úradu /stará budova/.

7.ŠTK oznamuje, že súťaž DORAST U19 (od 16-tky po 16-tku 7+1) sa v elektronickej prihláške ISSF nachádza pod názvom 6. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV a súťaž ŽIACI U15 (od 16-tky po 16-tku 7+1) je pod názvom 5.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV.                                                    

8.ŠTK oznamuje, že odmeny za víťazstva v jednotlivých kategóriách, v súťaži FAIR-PLAY, ELARIN U13 a U11 budú zrealizované cez ZF.

9.ŠTK oznamuje, že žrebovanie 2. kola pohára sa uskutoční 25.6.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 457: Pavol Inaš (1186264) Chminianská Nová Ves, od 18.06.2018 + 10 €

U 458: Samuel Pankuch (1298153) Chmeľov, od 18.06.2018 + 10 €

U 459: Tomáš Mikloš (1312000) Tulčík, od 18.06.2018 + 10 €

U 460: Boris Grejták (1341363) Ruská Nová Ves, od 17.06.2018 + 5 €

U 461: Samuel Ivanko (1294493) Veľky Šariš, od 17.06.2018 + 5 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 462: Dezider Žiga (1293239) Lemešany, od 17.06.2018 + 5 €

U 463: Peter Polák (1145416) Kojatice, 7.liga dospelí, 26.kolo, 17.06.2018 Kojatice – Šarišské Sokolovce, vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 49/2a DP, od 18.06.2018 + 10 €

U 464: Michal Kočiš (1260553) Šarišské Sokolovce, 7.liga dospelí, 26.kolo, 17.06.2018 Kojatice – Šarišské Sokolovce, vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 49/2a DP, od 18.06.2018 + 10 €

U 465: Matúš Kovaľ (1261916) Uzovský Šalgov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2018 + 10 €

U 466: Tomáš Malik (1203539) Uzovský Šalgov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2018 + 10 €

U 467: DK ukladá FK Záborské finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 26. kolo 6.liga 3b dospelí 17.06.2018 Rožkovany - Záborské. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 468: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ostrovany disciplinárnu sankciu upozornenie podľa DP čl. 10, za nedodržanie UHČ, 25.kolo, 3. liga žiaci U15 Ostrovany – Gregorovce + 5 €

DK dáva do pozornosti článok 37 odsek 6 DP

Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športu podľa čl.37 odseku 5, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa čl. 37 odseku 5, ale uloží hráčovi finančnú pokutu; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa čl. 37 odseku 5. Žiadosť je potrebné podať cez ISSF podanie na komisiu DK najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené DK ObFZ Prešov takto:

dospelí 10 € + 10 € za prerokovanie;

dorast 5 € + 5 € za prerokovanie.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

- TMKaKM upozorňuje FK, že v súť. ročníku 18/19 bude každé družstvo musieť mať licencovaného trénera. Z tohto dôvodu doporučujeme adeptom na trénerstvo prihlásiť sa na trénersku licenciu GRASSROOTS C.  Tréneri, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. im končí platnosť si môžu predĺžiť licenciu na seminári, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2018 na Drienici hotel Javorna na ktorý je potrebné sa prihlásiť.

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 24. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 28.06.2018 o 17.00h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov Obfz – Prešov pre súťažný ročník 2018/2019.

3.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby kto absolvoval FP a nedoniesol potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky, aby potvrdenie o prehliadke urýchlene doniesol na zväz ObFZ Prešov.

4.KR pristupuje k OOD pre R Fusek Slavomír na stretnutia dospelých za nedostatky v stretnutí mužov v stretnutí 8.A ligy medzi (Ruská N.V. - Kokošovce).

5.KR pripomína, že dňa 22.06.2018 o 16.00h v areáli futbalového štadióna Vyšná Šebastova sa uskutoční posezónne stretnutie kmeňových R a DZ ObFZ Prešov. Účasť je povinná. Informácie boli zaslané elektronickou poštou.

Oblečenie: Rozhodcovia a DZ ObFZ si prinesú biele aj zelené tričká.

                   Rozhodcovia a DZ VsFZ a SFZ si prinesú čierne tričká.

 

OBSADENIE R a DZ na 23.-24.6.2018:

  1. kolo 3b Pohára ObFZ Prešov

24.6.2018 17:00

Chmeľov – Nemcovce                                  ANDREJKO – KOČIŠ - JURKO

Jakubovany – Rožkovany                            RŽONCA – KUBA - HORVÁTH

Šar. Bohdanovce – Ľubotice B                    BABJAK – KOČAN - DUCKO

Brezovička – Torysa                                    SEGEĎA – GUĽAŠ - HANEL

Gregorovce – Uz. Šalgov                            ŠTOFANKO – DURKÁČ - HLAVATÝ

Krivany – Šar. Dravce                                 VARGA – PAVLINSKÝ - DURÁK

Kokošovce – Hermanovce                          OKRUHĽANSKÝ - FUSEK A - LIPOVSK

Žipov – Chmiňany o 14:00 hod                   KVAŠŇAK – TOMEČEK F – HRIŠKO

 

                                           Dohrávka 22.kolo 24.6. 17:00 hod.

Lemešany – Svinia                            MICHALIK – ONOFREJ, MARUŠINOVÁ – JENČA

 

                                      ELARIN - mladší žiaci U13 sk. M

23.6. 16:00 Brezovica – na ihrisku v Brezovici - PAVLINSKÝ