Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK vyžrebovala dvojice 2.kola 3b Pohára ObFZ Prešov, ktoré sa uskutoční 22.7.2018 o 17:00 hod., nasledovne:

Rožkovany – Uz. Šalgov

Torysa – Šar. Dravce

Žipov – Ľubotice B

Hermanovce - Nemcovce

Žrebovanie 3. kola sa uskutoční dňa 23.7.2018 o 16.00 hod. na sekretariáte ObFZ.

2.ŠTK žiada FK, ktoré majú záujem o organizovanie finále pohára ObFZ Prešov aby tak urobili do 13.7.2018 cez ISSF.

3.ŠTK oznamuje termín aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční 14.7.2018 (sobota) o 9:30 hod. v zasadačke Obvodného úradu /stará budova, I.poschodie/.

4.ŠTK oznamuje, že súťaž DORAST U19 (od 16-tky po 16-tku 7+1) sa v elektronickej prihláške ISSF nachádza pod názvom 6. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV a súťaž ŽIACI U15 (od 16-tky po 16-tku 7+1) je pod názvom 5.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV.                                                    

5.ŠTK dôrazne žiada FK, aby čo najskôr prihlásili družstvá do súťaží.

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

- TMKaKM upozorňuje FK, že v súť. ročníku 18/19 bude každé družstvo musieť mať licencovaného trénera. Z tohto dôvodu doporučujeme adeptom na trénerstvo prihlásiť sa na trénersku licenciu GRASSROOTS C.  Tréneri, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. im končí platnosť si môžu predĺžiť licenciu na seminári, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2018 na Drienici hotel Javorna na ktorý je potrebné sa prihlásiť.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U 469: Pavol Markuš (1117222) Kokošovce, hlavný usporiadateľ, za HNS voči DO po stretnutí 3b Pohár ObFZ Prešov , 1. kolo, Kokošovce – Hermanovce, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 4 týždňov, podľa čl. 48/2b DP, od 25.06.2018 s prerušením počas prestávky + 10 €.

U 470: Pavol Inaš (1186264) Chminianská Nová Ves, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 457). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu a ukladá finančnú pokutu 10 € + 10 €

DK dáva do pozornosti článok 37 odsek 6 DP

Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športu podľa čl.37 odseku 5, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa čl. 37 odseku 5, ale uloží hráčovi finančnú pokutu; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa čl. 37 odseku 5. Žiadosť je potrebné podať cez ISSF podanie na komisiu DK najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené DK ObFZ Prešov takto:

dospelí 10 € + 10 € za prerokovanie;

dorast 5 € + 5 € za prerokovanie.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 25. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.Poplatok za neúčasť na posezónnom stretnutí (3,-): Guľaš, Janíčko, Segeďa, Senderák.

3.KR oznamuje, že dňa 21-23.07.2018 sa uskutoční letný camp rozhodcov v rekreačnom zariadení Javorna na Drienici. Pozvánka a program seminára bude zaslaná nominovaným R emailovou poštou.