fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 49

 

SEKRETARIÁT:

1. Upozorňuje FK o povinnosti zaregistrovať klubového managera. Tlačivo na

    zaregistrovanie nájdete na:

    www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty

2.  VV zvoláva dňa 30.4.2012 o 15.30 hod. v zasadačke OFZ Prešov štatutárov FK

     I. a II. triedy dospelých. Hlavnými bodmi programu pracovnej porady je  návrch

     zmien stanov SFZ. Návrh zmien stanov SFZ, ktorý vytvorila jej legislatívna

     komisia, je umiestnený na web stránke SFZ a dopracujete sa k nemu

     nasledovnými preklíkmi:

    www.futbalsfz.sk – projekty – novelizácia noriem SFZ – návrh stanov SFZ –

    aktuálna verzia. Chceme Vás požiadať o to, aby ste si ich dopodrobna

    preštudovali a predložili Vaše nejasností, návrhy zmien konkrétnych článkov

    a pod. na sekretariát OFZ v písomnej forme poštou, vo forme e mailu alebo

    faxom. Kontaktné údaje a iné spojenie na OFZ získate na našej web stránke

    www.obfz-presov.sk. Ďalším bodom programu je informácia o z porád z Košíc a

    z Banskej Bystrice ohľadom zavádzania nového informačného systému futbalu

    (ISSF).  Vaša účast na tejto porade je bezpodmienečne nutná nakoľko termín

    možnosti pripomienkovania návrhu stanov je do 30. apríla. Celkový súbor

    pripomienok, ktorý  môže z tohto sedenia vzísť sa zašle na SFZ.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dospelých Lemešany – Š.Bohdanovce dňa

    29.4.2012 o 13.00 hod. na ihrisku v Drienove.

2. KM nariaďuje odohrať stretnutie dorastencov Široké – Uzovce dňa 1.5.2012

    o 15.00 hod.

3. KM nariaďuje odohrať stretnutia žiakov: Š.Michaľany – Hermanovce dňa 19.4.

    o 16.30 hod., Chmin.N.Ves – Záhradné dňa 21.4.12 o 10.30 hod., Pušovce –

    Fintice dňa 21.4. o 13.00 hod. na ihrisku v Chmeľove, Chmiňany – Lipovce dňa

    21.4. o 13.00 hod., Terňa – Uzovce dňa 21.4. o 17.00 hod., Lemešany – Kendice

    dňa 28.4.2012 o 13.30 hod. na ihrisku v Drienove,

4. Doplnenie Rorpisu súťaží článok 10/c): Na  majstrovské stretnutie nastupujú hráči

    v základnej zostave v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 1 do 11.

    V prípade, ak hráči nastupujú na stretnutie s pretlačou svojich mien na dresoch

    je číslovanie dresov ľubovoľné od 1 do 30.

5. ŠTK prerokovala námietku FK Kojatice k štaru hráča  FK Janov Dušana Cinu.

    Vzhľadom na to, že úkon v RP hráča vykonala MaK VsFZ, bola táto komisia

    vyzvaná OFZ Prešov k vyjadreniu prestupu tohto hráča.  Na základe uvedených

    skutočností v odpovedi Matričnej komisie VsFZ, ŠTK OFZ námietku zamietla

    a výsledok dosiahnutý v stretnutí Kojatice – Janov ponecháva v platnosti.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

-U. č. 347: za 8 ŽK - 2 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.04.: Peter Vaňo

 (Haniska),

-U. č. 348: za 4 ŽK - 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.04.: Durkač Patrik

 (Šarišské Michaľany + 3,40), Sedlák Marek (Žipov), Pyda Maroš (Dubovica + 3,40),

 Kostrab Jakub (Jarovnice + 3,40), Giňa František (Ostrovany + 3,40), Barej Lukáš

 (Lemešany + 3,40), Klobušovský Slavomír (Ruská Nová Ves + 3,40), Lukačko   

 Tomáš (Šarišské Bohdanovce + 3,40), Bomba Daniel (Chminianska Nová Ves),

 Lukáš Veľký ( Rožkovany + 3,40).

-U. č. 349: Soľar Štefan (Ražňany)  vylúčený za HNS voči súperovi - udretie.  Podľa

 1/6/b k DP 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 16.04.2012.

-U. č. 350: Sedlák Jakub (Jakubovany) vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5/a k DP 1   

 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.04.2012.

-U. č. 351: Jacko Patrik  (Tulčík)  vylúčený po 2 ŽK.  Podľa 1/5/a k DP  2 súťažné

 stretnutie nepodmienečne od 16.04.2012.

-U. č.  352: Rabatin Dávid (Lemešany + 3,40) vylúčený za HNS – kopnutie súpera

 bez lopty. Podľa 1/6/b k DP 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 16.04.2012.

-U. č.  353: Kandrač Jozef (Krásna Lúka + 3,40) vylúčený za HNS – podrazenie

 súpera v gólovej šanci. Podľa 1/4/a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od

 16.04.2012.

-U. č.  354: Hrabovecký Jakub (Kendice + 3,40) vylúčený po 2 ŽK za HNS – hrubé

 urážky voči protihráčovi. Podľa 1/2/b k DP 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od  

 16.04.2012.

-U. č.  355: DK trestá FK Ruská Nová Ves finančnou pokutou 20 € za HNS divákov

 v stretnutí Lemešany – Ruská Nová Ves. Podľa 1/2/b k DP.

 - U.č. 356: DK uvoľňuje činnosť Höger Ján (Chminianska Nová Ves)  od 18.04.2012.

  Podľa 31/1 DP.

-U.č. 357: DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.04.2012 o 17,00 hod.:

  Erik Onderišin, Anton Petruška 

 

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

       

KOMISIA ROZHODCOV:

1. Zmeny v obsadení na 21. - 22.4.2012: dospelí: Ražňany – Janov (R Pavel za

    Onderišina), V.Šebastová – Hermanovce (R Onderišin za Pavela), Š.Michaľany –

    Haniska (AR Kovalič za Kolenčíka), Torysa – Dubovica (R Zajac za M.Hudáka),

    Chmin.N.Ves – I.Ostrovany (R J.Kakaščík za Filipáka, AR1 K.Kakaščík za

    Krivjančina), Radatice – Široké (AR P.Semančík za Halčáka), Ruská N.Ves –

    Chmeľov (R Kasprišin za Zajaca), Krásna Lúka – Uz.Šalgov (R J.Hudák za

     Pavlinského), dorast: Rožkovany – Kamenica (R Krivjančin za Kvašňáka), Ruská 

     N.Ves – Nemcovce (Kasprišin za Šeminského), žiaci: FAMT PO – Kokošovce

    (R Onderišin za Kolenčíka), Kamenica – Krásna Lúka (R Kunaj za Pavlinského),

    Torysa – Rožkovany (R Kmec za Talla).

2. KR žiada všetkých R a DZ, aby si urýchlene na sekretariáte OFZ prevzali Dohody

    o pracovnej činnosti.

3. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.4.2012 o 16.30 hod. R Tirpáka st.

4. Noví R: Gabriel Svat, Petrovany 74, M: 0905 204116

                 Peter Velček, Petrovany 127, M: 0948 511862