fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7. liga 3b dospelých 26.kolo: Terňa – Hermanovce – 16.6.2023 o 17:30 hod., FK Terňa poplatok 5 €

-8.liga dospelí 26.kolo: Kojatice - Víťaz – 18.6.2023 o 12:00 hod., FK Kojatice poplatok 5 €

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia:

-8.liga dospelí 26.kolo: Š.Michaľany - Pušovce – 18.6.2023 o 16:30 hod.

-9.A liga dospelí 27.kolo: Sedlice - Radatice – 18.6.2023 o 16:30 hod.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorastencov V.Šebastová – Š.Michaľany výsledkom 3:0k pre nedostavenie sa družstva H na stretnutie. FK Š.Michaľany do pozornosti DK.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorastencov Kendice – Chmeľov výsledkom 3:0k pre nedostavenie sa družstva H na stretnutie. FK Chmeľov do pozornosti DK.

5.ŠTK dáva do pozornosti DK FK Torysa za neúčasť družstva U11 na turnaji v Š.Michaľanoch.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina V: FK Kamenica – 16.6.2023 o 15:30 hod., za účasti FK Záhradné, Chminianska N.Ves, Medzany na ihrisku v Kamenici.

-skupina U: FK Solivar – 16.6.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Pušovce, Ličartovce, Široké na ihrisku na Tajchu v Solivare.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina O: FK Solivar – 24.6.2023 o 9:00 hod., za účasti FK V.Šariš, Peč.N.Ves, Sabinov na ihrisku na Tajchu v Solivare.

-skupina P: FK Svinia – 15.6.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Široké, Pušovce, Tatran PO na ihrisku vo Svini.

-skupina R: FK Brezovica – 15.6.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Ľubotice, Záhradné, Safi na dvoch ihriskách v Brezovici.

8.ŠTK oznamuje FK, že na stránke ObFZ v sekcii Informácie zo sekretariátu je k dispozícii prihláška do súťaží pre súť. ročník 23/24 (v papierovej forme), ktorú je potrebné doručiť na ObFZ, ktorá sa môže po vyplnení zaslať aj meilom. Prihlášky žiadame doručiť na ObFZ do 25.6.2023. Elektronické prihlášky budú v ISSF vytvorené od 17.6.2023.

Elektronické prihlášky v ISSF – prihlasujú sa jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2023/24 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

9.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 40 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

10.ŠTK upozorňuje FK, že po skončení súťažného ročníka nasleduje I.kolo 3b Pohára ObFZ, tak ako je uvedené v Rozpise ObFZ čl.22/a). Rozlosovanie bude zverejnené dňa 19.6.2023 v poobedňajších hodinách.

11.ŠTK žiada o okamžitú úhradu ZF za mesiac máj FK: Róma Žehňa, Varhaňovce, Sedlice a Ličartovce.

12.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 22.6.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 320: Patrik Marcinko (1288726) Chmeľov, 7.liga 3b dospelí, od 12.06.2023 +10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 321: Peter Čarnogurský (1340615) Dubovica, 7. liga 3b dospelí, od 12.06.2023 + 10 €

U 322 : Filip Baláž (1322135) Šarišské Sokolovce, 7. liga 3b dospelí, od 12.06.2023 + 10 €

U 323: Pavol Červeňak (1412939) Jakubova Voľa, 8. liga dospelí od 12.06.2023, + 10 €

U 324: Vladimír Hudák (1261268) Ruská Nová Ves, 9.A liga dospelí od 12.06.2023, + 10 €

U 325: Dominik Chromek (1229847) Tulčík, 9.A liga dospelí od 12.06.2023, + 10 €

U 326: Timotej Mišenko (1351634) Rožkovany, 5.liga dorast, od 11.06.2023 + 5 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 327: Miroslav Hanel (1297395) Ruská Nová Ves, 9.A liga dospelí od 12.06.2023 + 10 €

U 328: Benedikt Pacovský (1323863) Víťaz, 8. liga dospelí, 25. kolo, 11.06.2023, Víťaz – Šarišské Michaľany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 12.06.2023 + 10 €

U 329: Dušan Pigula (1033593) usporiadateľ Jakubova Voľa, 8. liga dospelí, 25. kolo, 11.06.2023, Pušovce – Jakubova Voľa, na základe podnetu v Správe delegáta zväzu, za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcii na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 12.06.2023 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 10 €

U 330: Miroslav Zábava (1150396) Žipov. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U291 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2023, s účinnosťou od 15.06.2023 + 10 €

U 331: DK ukladá FK Sedlice na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 120,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 25. kolo, 9.A liga dospelí, 04.06.2023 Sedlice – Ruská Nová Ves. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 332: DK ukladá FK OZ Rómska identita na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 14. kolo, 5.A liga žiaci, 03.06.2023 Vyšná Šebastová – OZ Rómska identita. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 333: Ondrej Pigula (1046421) Jakubova Voľa. DK na základe Správy delegáta zväzu zo stretnutia Jakubova Voľa – Víťaz, podnetov DO prostredníctvom podaní cez ISSF a vlastných zistení, za telesné napadnutie delegovanej osoby násilným mykaním a udretím, podľa čl. 49/1e,f DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcii na 12 mesiacov, podľa čl. 49/2e,f DP, od 08.06.2023 + 10 €

U 334: FK Jakubova Voľa za telesné napadnutie delegovanej osoby členom RT (násilným mykaním a udretím) a nedostatočnú US (nezabránenie fyzickému napadnutiu R) po stretnutí Jakubova Voľa – Víťaz, podľa 57/1f DP. DK ukladá DS – družstvu dospelých odobratie 3 bodov a klubu finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 49/4, čl. 32/1 a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada ŠTK ObFZ o vykonanie DS – odpočet bodov +10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR berie na vedomie podnet od R Babjak.

2.KR akceptuje podnet od FK Jakubovany.

3.KR vykonala pohovor s R Karaffa, Gallová, Kožlej P., Klobušovský.

4.KR úspešne vykonala dňa 09.06.2023 FP pre zaradenie na nominačné listiny pre nový súťažný ročník 2023/2024.

5.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Gallová, Kišš, Marcinko 10€, Timko 10+10€.

6.KR dáva do pozornosti R a DZ posezónne stretnutie (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2022/2023, vydanie pokynov k SR 2023/2024, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ Prešov a R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach. Termín stretnutia je stanovený dňa 23.06.2023 o 17:00 hod. v Župčanoch. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné poslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 18.06.2023.

 

Zmeny o obsadení:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 26.kolo 18.6.2023 o 16:30 hod.
10:30 Uz. Šalgov Ľubotice B Pták Palenčár Karaffa MIKULEC
Chmeľov Záborské Jurik Verčimák S Zruš.del. STRAKA
Nemcovce Š. Sokolovce Varga Danko Zruš.del. TOMEČEK
Dubovica Peč. N. Ves Hajzuš Vančišin Zruš.del. KOČIŠČIN
Žipov Brezovica Cisko M ml Michalíková Zruš.del. BENKO
16.6. 17:30 Terňa Hermanovce Jendruš Trojanovič Hudák LACKO
V. Šebastová voľno x x x x
8.liga – 26.kolo 18.6.2023 o 16:30 hod.
16:30 Š. Michaľany Pušovce Mižák Fúsek Stoják KAČMÁR
13:30 Žehňa Hrabkov Trojanovič Šarišský Zruš.del. HAVRILLA
M. Šariš Drienov Jendruš Pillár Zruš.del. ONDÍK
12:00 Kojatice Víťaz Uličný M Lejko Zruš.del. KAČMAR
Jak. Voľa Gregorovce Uličný M Lejko Zruš.del. ŠVABY
Jakubovany Ostrovany Haborák Zruš.del. Zruš.del. MIKULEC
voľno Kapušany x x x x
9.A liga – 27.kolo 18.6.2023 o 16:30 hod.
16:30 v Mikl Sedlice Radatice Babjak Kočiščin Zruš.del. Zruš.del.
10:30 Haniska Ruská N. Ves Gladiš Michaliková ŠVABY
Kokošovce Tulčík Šarišský Zruš.del. HAVRILLA
Janov Miklušovce Majiroš Prokopová Zruš.del. Zruš.del.
Solivar voľno x x x x
6.liga žiaci – 26.kolo 17.6.2023 o 15:00 hod.
15.6. 17:00 Solivar Tulčík Kožlej P na Tajchu
FAMT PO B Uzovce Majiroš vo V. Šariši
15:15 Sedlice Žipov Jurik v Miklušovci
18.6. 10:30 Petrovany Radatice Hudák
18.6. 13:30 Chmeľov Gregorovce Jurik
voľno Varhaňovce x x x x
Záborské voľno x x x x
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 23. kolo
18.6. 13:30 Uzovce Záborské Kožlej P
NADSTAVBA MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina L
17.6. 10:00 Fričovce Ihrisko vo Fričovciach Kožlej P Kožlej M
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U11 skupina X
18.6. 10:00 Sabinov Ihrisko v Sabinove Cisko M Varga
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U11 skupina V
16.6. 15:30 Kamenica Ihrisko v Kamenici Belišová
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U9 skupina S
17.6. 10:00 Hermanovce Ihrisko v Hermanovciach Hudák