fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7. liga 3b dospelí 15.kolo: Žipov – Chmiňany - 12.11.2022 o 13:30 hod., FK Žipov poplatok 10€

-9A. liga dospelí 14.kolo: Janov - Selice - 20.11.2022 o 13:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 15.kolo: Petrovany – Uzovce - 17.11.2022 o 10:30 hod., TJ Petrovany poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje náhradné termíny neodohraných stretnutí

-6.liga žiaci 14.kolo: Varhaňovce – Sedlice - 19.11.2022 o 13:00 hod.,

3.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie:

-9A. liga dospelí 15.kolo: Kokošovce – Ruská NV - 26.03.2023 o 15:00 hod.,

4.ŠTK kontumuje stretnutie 9.A ligy dospelých Haniska – Kokošovce pre neúčasť družstva H na stretnutí výsledkom 3:0k. Kokošovce do pozornosti DK.

5.ŠTK vykonala pohovor s VH FK Kr. Lúka, VD FK Jarovnice a R Onofrejom a DZ Mikulcom z nedohraného zápasu 9B. ligy dospelých Jarovnice – Krásna Lúka.

6.ŠTK obojstranne kontumuje stretnutie 9.B ligy dospelých Jarovnice – Kr. Lúka výsledkom 3:0k pre odstúpenie družstva H zo stretnutia (SP čl.82c) a 0:3k pre nepripravenosť HP (SP čl. 82e), oneskoreného vyplnenia zápisu o stretnutí (SP čl.68 bod 4) pre neopodstatnené prečerpanie čakacej doby (SP čl. 82b). Kr.Lúka a Jarovnice do pozornosti DK.

7.ŠTK na základe opakovaných nedostatkov pozastavuje FK Jarovnice domácu hraciu plochu pre všetky stretnutia do odvolania. Jarovnice do pozornosti DK pre nedodržanie SP čl.56 j (počítač s internetom) a nezabezpečenie spôsobilej HP (SP čl.56 písm f). Zároveň pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.11.2022 o 16:30 hod. predsedu FK Jarovnice.

8.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 16:00 hod.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 153: Filip Stariňák (1321085) Dubovica, 7. liga 3b dospelí, od 07.11.2022 + 10 €

U 154: Mikuláš Kravec (1190551) Nemcovce, 7. liga 3b dospelí, od 07.11.2022 + 10 €

U 155: Kamil Kolpák (1242401) Šarišské Michaľany, 8. liga dospelí, 14. kolo, 06.11.2022, Gregorovce – Šarišské Michaľany, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2c DP, od 07.11.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 10 €.

U 156: Michal Ondrejčák (1348668) Víťaz, 8. liga dospelí, 14. kolo, 06.11.2022,                 Víťaz – Malý Šariš, za vylúčenie za telesné napadnutie na hracej ploche – udretie súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 07.11.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 10 €.

U 157: FK RN Žehňa (6. liga dorast). DK na základe podnetu ŠTK a Zápisu o stretnutí za nesplnenie povinnosti organizátora, podľa čl. 56/1a), f) a j) SP v stretnutí 6. liga dorast, 11. kolo, 29.10.2022, RN Žehňa – Janov, podľa čl. 64/1a DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 45,- €, podľa čl. 64/4 a 12/6 DP + 5 €.

U 158: FK Krásna Lúka (9.B liga dospelí). DK na základe podnetu ŠTK, Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zväzu, za svojvoľne opustenie hracej plochy v stretnutí 9.B liga dospelí, 11. kolo, 30.10.2022, Jarovnice – Krásna Lúka, podľa čl. 60 DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 75,- €, podľa čl. 60 a 12/6 DP + 10 €

U 159: FK Jarovnice (9.B liga dospelí). DK na základe podnetu ŠTK , Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zväzu, za nesplnenie povinnosti organizátora, podľa čl. 56/1 f) a j) SP v stretnutí 9.B liga dospelí, 11. kolo, 30.10.2022, Jarovnice – Krásna Lúka, podľa čl. 64/1a DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 75,- €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 160: Jozef Urban (1160544) Žipov. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U145 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku(1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2023, s účinnosťou od 10.11.2022 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje FK VII.ligy 3b, že dňa 10.12.2022 sa uskutoční 11-tka roka VII.ligy. Z tohto dôvodu boli FK zaslané ďalšie inštrukcie.

2.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov. Uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, meil, tel. číslo. V súčasnosti je prihlásených 11 uchádzačov.

3.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

 TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 44. kalendárneho týždňa.

2.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Hrabkov na R Verčimák L., AR Onofrej, Trojanovič a DZ Kačmár za výkon v stretnutí 8. ligy medzi Drienov – Hrabkov.

3.KR na základe podnetu od ZŠ Vyšná Šebastová vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy medzi Hermanovce – Vyšná Šebastová a rozhodla, že námietka je čiastočne opodstatnená. Bez poplatku.

4.Noví R: Samuel Petruš 0940 142 350, Veľký Šariš; Jana Jusková 0908 591 678, Prešov.

5.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ, ktorý  sa bude konať na ZŠ – Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

 

DOSPELÍ
7.liga 3b – 15.kolo 13.11.2022 o 13:30 hod.
12.11. 13:30 Žipov Chmiňany Miženko Hajzuš Trojanovič ŠVABY
Š. Sokolovce Chmeľov Ľaš Horváth Čorba BAKOŃ
Záborské Peč.N.Ves Filipák Adamčo Havira ĆEKAN
Nemcovce Brezovica Riják Porochnavý Lipovský KRAJĆÍK
Dubovica  Ľubotice B Karaffa Pavlinský Šarišský KNUT
Uz. Šalgov Hermanovce Mižák Trojanovič Majiroš PRIBULA
V. Šebastová Terňa Jurko Bača Verčimák S KLOVANIĆ
8.liga – 15.kolo 13.11.2022 o 13:30 hod.
10:30 Kojatice Gregorovce Uličný L Vavrek Kožlej M LACKO
10:30 Žehňa Ličartovce Hudák Hajzuš Vančišin STRAKA
Kapušany Drienov Onofrej Babjak Andrejko MIKULEC
Hrabkov Víťaz Okruhľanský Štofanko Verčimák L ONDÍK
M. Šariš Pušovce Vavrek Uličný L Kožlej M KOĆIŚĆIN
Š. Michaľany Ostrovany Ducko Pták Belišová KRIVJANĆIN
Jak. Voľa Jakubovany Cisko Š Cisko M st Varga VERBOVSKÝ
9.A liga – 15.kolo 13.11.2022 o 13:30 hod.
10:00 v Kapuš. Solivar Miklušovce Andrejko Babjak Onofrej KOVALIĆ
10:30 v Mikluš. Sedlice Haniska Semančík M Janiga Petruš CUP
10:30 Tulčík Radatice Bača Jurko Verčimák S KAĆMÁR
26.3.2023 Kokošovce Rus.N.Ves Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del.
Janov voľno x x x x
6.liga žiaci – 15.kolo 12.11.2022 o 14:00 hod.
Radatice Chmeľov Andrejko
Gregorovce Solivar Majiroš
Tulčík Žipov Verčimák L
Varhaňovce FAMT POB Hudák
17.11. 10:30 Petrovany Uzovce Gallová
Sedlice voľno x x x x
voľno Záborské x x x x
DOHRÁVKA 7. liga dorast 9. kolo
19.11. 13:00 Chmeľov Víťaz Kožlej M
DOHRÁVKA 9.A liga dospelí 14. kolo
20.11. 13:00 Janov Sedlice Klepsateľ Jendruš Hudák HUDÁK R
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 14. kolo
17.11. 10:00 Radatice Gregorovce Hudák
TURNAJ žiakov ZŠ Sibírska
12.11. 9:00 Kožlej M Babjak