fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK kontumuje stretnutia ŠK Chmeľov za neúčasť na turnaji U13 v Šarišských Bohdanovciach. ŠK Chmeľov – ospravedlnená neúčasť.

2.ŠTK oznamuje FK, že v ISSF sú vytvorené súťaže pre nový súť. ročník 2022/23. Žiadame FK, aby cez elektronické prihlášky v ISSF prihlasovali jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2022/23 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka. Pre reorganizáciu súťaží došlo v súťažiach dospelých k zmene, keď 6.liga je po novom 7.liga, 7.liga je po novom 8.liga a 8.liga je po novom 9.liga.

Zároveň žiadame FK, aby na ObFZ zaslali aj prihlášku v papierovej podobe (môže sa poslať aj meilom), ktorá je zverejnená na stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

Posledný termín prihlášok do súťaží ObFZ je 3.7.2022 do 23:59 !!!

3.Oznamujeme FK, že dňa 6.7.2022 o 16:30 hod. sa uskutoční Aktív ŠTK v zasadačke PSK (1.poschodie) Nám. mieru 2, v Prešove.

4.ŠTK oznamuje, že dňa 3.7.2022 o 17:00 hod. v Malom Šariši sa uskutoční barážové stretnutie na uvoľnené miesto v budúcej 8.lige medzi ŠK Slovan Solivar – FK Kojatice. V stretnutí môžu nastúpiť len hráči, ktorí mohli hrať v jarnej časti súťaží.

5.ŠTK žiada FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2022 o 15:30 hod., aby svoje žiadosti adresovali do 7.8.2022 na sekretariát ObFZ. Podmienka je tribúna, rozhlas a zdravotná služba.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 285: Viliam Duda (1142450) Brezovica, predkolo, 3b Pohár ObFZ Prešov, 26.06.2022, Brezovica – Dubovica, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche - kopnutie kolenom súpera do oblasti chrbta v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 40,- €, podľa čl. 49/2b DP+ 10 €

U 286: DK ukladá FK Nemcovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 80,- € nastúpenie na súťažné stretnutie s menším počtom hráčov a spôsobenie kontumácie z dôvodu poklesu hráčom pod 7 v stretnutí 26. kolo, 6. liga 3b dospelí, 19.06.2022, Chmiňany – Nemcovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. g) a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 287: DK ukladá FK Kapušany na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 130,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 26. kolo, 7. ligy dospelí, 19.06.2022 Jakubovany – Kapušany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 10 €

U 288: DK ukladá FK Giraltovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie na turnaji U11. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 289: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Nemcovce finančnú pokutu 200,- € za pokus o neoprávnený štart hráčov na cudzí RP v súťažnom stretnutí 26. kolo, 6. liga 3b dospelí, 19.06.2022, Chmiňany – Nemcovce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. s) a podľa čl. 12/6 DP + 10 €

U 290: DK opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné podať podaním na DK najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovné: Dospelí 20 € Dorastenci: 10 €

Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 25.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
2.KR na základe podnetu od FK Dubovica vzhliadla videozáznam zo stretnutia predkola 3b Pohár ObFZ Prešov 2022 medzi Brezovica – Dubovica a rozhodla, že podnet je opodstatnený, bez poplatku.
3.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ ObFZ Prešov o rešpektovanie Štatútu rozhodcu zväzu, konkrétne bod, v ktorom sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať na verditky, pokiaľ o tom nerozhodne komisia riadiaceho orgánu súťaže.
4.KR dôrazne oznamuje všetkým R a DZ ObFZ Prešov, že v prípade natáčania futbalových stretnutí pre potreby portálu ́ ́Iná liga ́ ́ je vo všetkých súťažiach ObFZ Prešov zakázané využívať na tieto účely minikameru prostredníctvom rozhodcov