fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy dorastencov 18. kolo Drienov - Hrabkov výsledkom 3:0k. Zároveň dáva DK do pozornosti FK Hrabkov za nedostavenie sa na stretnutie.

2.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dospelých 26. kolo Jakubovany - Kapušany výsledkom 3:0k. Zároveň dáva DK do pozornosti FK Kapušany za nedostavenie sa na stretnutie.

3.ŠTK kontumuje nedohrané stretnutie 6. ligy dospelých 26. kolo Chmiňany – Nemcovce v prospech domácich. Výsledok dosiahnutý na HP 4:0 ostáva v platnosti. Zároveň dáva DK do pozornosti FK Nemcovce za predčasné ukončenie stretnutia a za pokus o štart hráčov na cudzie RP.

4.ŠTK kontumuje stretnutia FK Giraltovce za neúčasť na turnaji U11 v Sabinove. FK Giraltovce do pozornosti DK.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina M: FK Š.Bohdanovce – 25.6.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Ovčie, Chmeľov, Žipov na hl. ihrisku v Šar. Bohdanovciach.

-skupina U (od 16tky po 16tku) o 1. – 4. miesto: FK Demjata – 28.6.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Trnkov, Peč.N.Ves, FAMT PO B na ihrisku v Demjate.

6.ŠTK oznamuje FK, že v ISSF sú vytvorené súťaže pre nový súť. ročník 2022/23. Žiadame FK, aby cez elektronické prihlášky v ISSF prihlasovali jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2022/23 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka. Pre reorganizáciu súťaží došlo v súťažiach dospelých k zmene, keď 6.liga je po novom 7.liga, 7.liga je po novom 8.liga a 8.liga je po novom 9.liga

Zároveň žiadame FK, aby na ObFZ zaslali aj prihlášku v papierovej podobe (môže sa poslať aj meilom), ktorá je zverejnená na stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

Prihlášky do súťaží (do ISSF a v papierovej forme) sme žiadali prihlásiť resp. doručiť do 21.6.2022!!!

7.ŠTK žiada FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.9.2022 o 15:30 hod., aby svoje žiadosti adresovali do 7.8.2022 na sekreatriát ObFZ. Podmienka je tribúna, rozhlas a zdravotná služba.

8.ŠTK oznamuje, že v v prvej polovici júla sa uskutoční aktív ŠTK. Miesto a čas budú zverejnené na webových stránkach ObFZ.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 27.6.2022 o 15:15 hod., kedy sa aj uskutoční žrebovanie 1.kola 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 24.7.2022.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 276: Róbert Vozar (1294460) Fričovce, 7. liga, od 20.06.2022 + 10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 277: Adam Kolivoška (1295696) Záborské, 7. liga, od 20.06.2022 + 10 €

U 278: Tomáš Kolivoška (1290232) Záborské, 7. liga, od 20.06.2022 + 10 €

U 279: DK ukladá FK Hrabkov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 18. kolo, 5. liga dorast, 11.06.2022, Drienov – Hrabkov. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a 12/6 DP + 5 €

U 280: DK ukladá FK Uzovský Šalgov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 21. kolo, 5. ligy žiaci, 11.06.2022 Poloma – Uzovský Šalgov. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €

U 281: DK ukladá FK Kračúnovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie na turnaji U9. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 282: Radomír Karabinoš (1052097) Hermanovce, 6. liga 3b, 25. kolo, 12.06.2022, Hermanovce – Vyšná Šebastová, za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka AR, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 5 týždne, podľa čl.48/2c DP, od 23.06.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP (vykoná v novom súťažnom ročníku 2022/2023). + 10 €

U 283: FK Kojatice (8.B liga). DK na základe Správy delegáta stretnutia, vlastných zistení a videozáznamu, hrubé nešportové správanie priaznivcov klubu počas a po stretnutia, 8.B ligy, 18. kolo, 12.06.2022, Lipany B – Kojatice, podľa čl. 58/1a, c DP, DK ukladá klubu DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. + 10€

U 284: FK Lipany (8.B liga). DK na základe Správy delegáta stretnutia, vlastných zistení a videozáznamu, za porušenie povinností organizátora stretnutia - nezabezpečí, aby nedošlo k vniknutiu divákov a osôb nezúčastnených na hre do priestorov vyhradených pre družstvá a delegované osoby po stretnutia, 8.B ligy, 18. kolo, 12.06.2022, Lipany B – Kojatice, podľa čl. 57/1c, d DP, DK ukladá klubu DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP. + 10€

U 285: DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné podať podaním na DK najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené následovne: Dospelí 20 € Dorastenci: 10 €

Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

ODVOLACIA KOMISIA:

1.OdK odvolanie FK Drienov podľa čl.51 ods.11, písm.d) Stanov ObFZ zamieta.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 24.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
2.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ ObFZ Prešov o rešpektovanie Štatútu rozhodcu zväzu, konkrétne bod, v ktorom sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať na verdikty, pokiaľ o tom nerozhodne komisia riadiaceho orgánu súťaže.
3.KR oznamuje, že letný doškoľovací seminár R a DZ ObFZ Prešov sa ruší.
4. Noví R: Peter Janiga 0919 360 246, Hrabkov; Jozef Šarišský 0948 328 902, Ďačov.
5.KR dôrazne oznamuje všetkým R a DZ ObFZ Prešov, že v prípade natáčania futbalových stretnutí pre potreby portálu ́ ́Iná liga ́ ́ je vo všetkých súťažiach ObFZ Prešov zakázané využívať na tieto účely minikameru prostredníctvom rozhodcov.