fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-3.liga žiaci 9.kolo: Chmin. NV - Malý Šariš – 17.10.2020 o 14:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 8.kolo: Šarišské Michaľany - Jarovnice – 10.10.2020 o 11:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 8.kolo: Kamenica – Dulova Ves – 10.10.2020 o 12:00 hod., FK Kamenica poplatok 5€

-3.liga žiaci 7.kolo: Peč. NV – Ostrovany – 25.10.2020 o 11:30 hod., bez poplatku (Covid)

-3.liga žiaci 8.kolo: Kojatice - Peč. NV – 1.11.2020 o 11:00 hod., bez poplatku (Covid)

-4B.liga žiaci 9.kolo: Brezovička – Krivany – 31.10.2020 o 15:00 hod., bez poplatku (Covid)

-5.liga žiaci 9.kolo: Fričovce – Kapušany – 16.10.2020 o 16:00 hod., FK Kapušany poplatok 5€

-6.liga dorast 8.kolo: Záhradné – V. Šebastová – 14.11.2020 o 13:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 9.kolo: Kendice – Medzany – 11.10.2020 o 14:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 9.kolo: V. Šebastová – RN Žehňa – 10.10.2020 o 10:00 hod., bez poplatku (kolízia)

-8A.liga dospelí 8.kolo: RN Žehňa – Medzany – 10.10.2020 o 14:30 hod., FK Medzany poplatok 10€

-8A.liga dospelí 8.kolo: Janov – Radatice – 11.10.2020 o 11:30 hod., FK Janov poplatok 10€

-8A.liga dospelí 8.kolo: Ličartovce – Sedlice – 11.10.2020 o 11:00 hod. - výmena poradia, FK Sedlice poplatok 10€

- U13 sk. A turnaj vo Svini 10.10.2020 zrušený

- 5.liga dorast 9.kolo: Rožkovany – Hrabkov – 10.10.2020, zrušený

- 5.liga žiaci 8. kolo: Sedlice - Záborské, zrušený

- U9 sk.B prípravka v Drienove 10.10.2020, zrušený

- 8B. liga dospelí 8.kolo: Jak. Voľa - Krivany, zrušený

- 4.B liga žiaci 9.kolo: Š.Dravce - Poloma, zrušený

- 6.liga dorast 9.kolo: Kapušany - Š.Dravce, zrušený

- 5.liga dorast 9.kolo: Torysa - P.N.Ves, zrušený

- 6.liga muži 10.kolo: Brezovička - Š.Sokolovce, zrušený

- 6.liga muži 10.kolo: Žipov - Dubovica, zrušený

2.ŠTK oznamuje, že zápas 7.ligy dorast 8.kolo: Žipov – Gregorovce sa odkladá z dôvodu prítomnosti nákazy Covid-19. Termín zápasu bude oznámený neskôr.

3.ŠTK oznamuje, že zápasy FK Rožkovany v 4B.lige žiakov Rožkovany – Dubovica a 6. lige 3b dospelých Rožkovany – Gregorovce sa odkladajú z dôvodu prítomnosti nákazy Covid-19. Termín zápasov bude oznámený neskôr.

4.ŠTK oznamuje, že zápasy FK Hermanovce v 3.lige žiakov Hermanovce – Chmin.N.Ves a 6. lige 3b dospelých Hermanovce – Terňa sa odkladajú z dôvodu prítomnosti nákazy Covid-19. Termín zápasov bude oznámený neskôr.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dospelích 8.kolo Víťaz – Lemešany 3:0k z dôvodu nedostavenia sa družstva hostí na stretnutie. Zároveň postupuje FK Lemešany na DK.

6.ŠTK berie na vedomie vyjadrenie vedúceho hostí zo zápasu RN Žehňa – FK Tulčík. Zároveň ŠTK pozýva na svoje zasadnutie zástupcu RN Žehňa a vedúceho FK Tulčík a R zápasu L. Porochnavý dňa 15.10.2020 o 16:30 hod.

7.ŠTK berie na vedomie podnet FK Rožkovany zo zápasu 6. ligy dospelých Žipov - Rožkovany. Zároveň ŠTK pozýva na svoje zasadnutie zástupcu FK Žipov dňa 15.10.2020 o 16:15 hod.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina D: FK Chmeľov – 9.10.2020 o 16:00 hod., za účasti FK Chmeľov, Nemcovce, Pušovce-Trnkov a Tulčík na ihrisku v Chmeľove.

- skupina F: FK Ovčie – 10.10.2020 o 10:00 hod., za účasti FK Ovčie, Župčany, Chmiňany a Chmin.N.Ves na ihrisku v Ovčom.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja žiakov U11:

- skupina D: FK Chmin NV – 11.10.2020 o 9:00 hod., za účasti FK Chmin.N.Ves, Široké, Víťaz a Fričovce na ihrisku v Chmianianskej.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 8.10.2020 o 16:00 hod.

11.ŠTK dôrazne upozorňuje futbalové kluby na najnovšie vydanie opatrení hlavného hygienika SR pre zabezpečenie futbalových stretnutí :

11.1 Je zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, rozhodcovia, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Pokiaľ je na stretnutí prítomný delegát, počet účastníkov zápasu uvedie vo svojej správe. Inak túto povinnosť preberá hlavný R, ktorý to uvedie v zápise o stretnutí.

11.2 Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. Za ohlásenie stretnutia na príslušnom RUVZ je zodpovedný organizátor stretnutia.

11.3 Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

  1. a) ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  2. b) zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

11.4 Z dôvodu uvedeného nariadenia ŠTK doporučuje dodržať nominácie jednotlivých družstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 + 7 náhradníkov. Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí zabezpečiť účasť funkcionárov a realizačných tímov. Pokiaľ je to potrebné, k uvedenému počtu zabezpečiť zberačov lôpt . Zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť HU, usporiadateľov na vstupnú bránu a usporiadateľov k nosítkam. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US a zberačov lôpt, ktorý predloží DZ. Ostatní účastníci stretnutia (hráči, náhradníci a realizačné tímy) budú uvedení v zápise o stretnutí. DZ je povinný uvedený stav skontrolovať a uviesť v svojej správe.

11.5 Upozorňujeme kluby ,aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vyššie uvedené nariadenie neúmerne nenavyšovali počet členov usporiadateľskej služby

12.ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

13.ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že videozáznam zo stretnutí sú povinní zabezpečiť nahrávanie aj po skončení stretnutia až do odchodu hráčov aj rozhodcov do budovy pod disciplinárnymi dôsledkami.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 101: Dávid Harčar (1312282) Žipov, od 05.10.2020 + 10 €

U 102: Richard Dufalo (1292933) Fričovce, od 05.10.2020 + 10 €

U 103: Dušan Galdun (1184230) Žehňa, od 05.10.2020 + 10 €

U 104: Branislav Žvanda (1336541) Šarišské Dravce, od 04.10.2020 + 5 €

U 105: František Bilý (1288933) Ostrovany, 7. liga dospelí, 9. kolo, 04.10.2020, Drienov - Ostrovany,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 05.10.2020 + 10 €

U 106: Dužda Peter (1398018) VD Ostrovany, 7. liga dospelí, 9. kolo, 04.10.2020, Drienov – Ostrovany, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 05.10.2020 + 10 €

U 107: Jaroslav Horoščák (1225457) Malý Šariš, 7. liga dospelí, 9. kolo, 04.10.2020, Malý Šariš - Hrabkov, vylúčený za udretie súpera do oblasti hlavy v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.49/2b DP, od 05.10.2020 + 10 €

U 108: Jakub Marton (1292773) Malý Šariš, 7. liga dospelí, 9. kolo, 04.10.2020, Malý Šariš - Hrabkov, vylúčený za udretie súpera do oblasti hlavy v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.49/2b DP, od 05.10.2020 + 10 €

U 109: Patrik Dráb (1294259) Chmeľov, 8.A liga dospelí, 7. kolo, 04.10.2020, Ličartovce - Chmeľov, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 05.10.2020 + 10 €

U 110: Andrej Keresteš (1196590) VD Chmeľov, 8.A liga dospelí, 7. kolo, 04.10.2020, Ličartovce - Chmeľov, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 05.10.2020 + 10 €

U 111: Tadeáš Hatok (1263681) Drienovská Nová Ves, 8.B liga dospelí, 7. kolo, 04.10.2020, Krásna Lúka - Drienovská Nová Ves,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, úmyselné hranie lopty rukou brankára mimo PU, podľa čl. 46/1a DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 05.10.2020 + 10 €

U 112: Alexander Radačovský (1127415) Šarišské Sokolovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2021+10€

U 113: Lukáš Tomko (1414963), VD, Haniska, za pokus o neoprávnený štart hráča v súťažnom stretnutí 5. ligy žiaci Haniska - Tulčík, podľa čl. 64/1a. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 64/3 DP, od 08.10.2020 + 5 €

U 114: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Haniska finančnú pokutu 75,- € za pokus o neoprávnený štart hráča v súťažnom stretnutí 5. ligy žiaci Haniska - Tulčík. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. s) + 5 €

U 115: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 8.A ligy dospelí 6.kolo Petrovany - RN Žehňa, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 116: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jakubovany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dorast 6.kolo Chmiňany - Jakubovany, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 40. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR sa podnet od FK Rómovia napredujú, Žehňa nezaoberala, podnet nespadá do kompetencie KR.

3.KR sa podnetom od FK Tulčík nezaoberala, podnet nespĺňa náležitosti RS.

4.KR sa podnetom od FK Torysa nezaoberala, podnet nespĺňa náležitosti RS.

5.KR na základe podnetu od FK Chmeľov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Ličartovce – Chmeľov) a rozhodla, že podnet je neopodstatnený. Poplatok 15,-€

6.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová pre R Rijak, AR Vavrek, Sedlak, DZ Kočiščín Ján, za výkon v stretnutí dospelých 6. ligy 3b medzi (Šarišské Sokolovce – Vyšná Šebastová).

7.KR berie na vedomie pochvalu od FK Poloma pre R Kožlej P., AR Vašák za výkon v stretnutí dospelých 8B. ligy medzi (Krivany - Poloma).

8.KR na základe podnetu od FK Žipov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. ligy 3b medzi (Žipov – Rožkovany) a rozhodla, že podnet je opodstatnený. Zápis o stretnutí bol aktualizovaný.

9.KR na základe podnetu od FK Krivany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.B ligy medzi (Ruská Nová Ves - Krivany) a rozhodla, že podnet je v celom rozsahu neopodstatnený. Poplatok 15,-€

10.KR vykonala pohovor s R Rijak, Gallová. Bez OOD.

11.KR vykonala pohovor s R Hanel, Bujnovský, DZ Krajčík a rozhodla, že pre R Hanel a Bujnovský pristupuje KR ku OOD na stretnutia dospelých.

12.KR a DK žiada R, aby ŽK a ČK udelené pre členov realizačných tímov zaznamenali v zápise o stretnutí tak ako pri hráčoch ale navyše ešte uvedú dôvod - popis udelenia OT cez podanie k zápasu na komisiu DK.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ

DOSPELÍ
6.liga 3b – 10.kolo 11.10.2020 o 14:30 hod.
10:30 V. Šebastová Nemcovce ULIČNÝ M ULIČNÝ L CENKER BAKOŇ
Rožkovany Gregorovce MIŽÁK PARTILA SEDLÁK KOČIŠČIN Joz. nehrá sa
Uz. Šalgov Peč. N. Ves ULIČNÝ L CENKER JURIK ČEKAN
Chmiňany Ľubotice B LIPOVSKÝ GARBAR GÁLLOVÁ VRBOVSKÝ
Brezovička Š. Sokolovce DUCKO PAVLINSKÝ BELIŠOVÁ ŠVABY
Hermanovce Terňa KVAŠŇAK DAMANKOŠ MANÍK KOČIŠČIN Ján nehrá sa
Žipov Dubovica TOMEČEK E FEDORKO KONEČNÝ KAČMÁR
7.liga – 10.kolo 11.10.2020 o 14:30 hod.
10:30 Dulova Ves Záborské PALENČÁR PTÁK ŠOLTÉS KOVALIČ
v Sabinove Ostrovany Žehňa RIJÁK VAVREK PAVLÍK T MIKULEC
v Ličartovciach Lemešany Brezovica KOŽLEJ P JENDRUŠ KIŠŠ KRIVJANČIN
Kokošovce Víťaz PTÁK PALENČÁR ŠOLTÉS MERKOVSKÝ
Hrabkov Kapušany MIŽÁK VARGOVIČ MICHALIKOVÁ STRAKA
Fričovce M. Šariš KOŽLEJ M KURILLA DAMANKOŠ CUP
Drienov Jakubovany SEDLÁK SUČKO VAXMANSKÝ KOČIŠČIN Ján
8A.liga – 8.kolo 11.10.2020 o 14:30 hod.
11:30 Janov Radatice TOMEČEK E FEDORKO KONEČNÝ KAČMÁR
10:30 Petrovany Miklušovce SEDLÁK SUČKO VAXMANSKÝ MIKULEC
Tulčík Chmeľov BABJAK ŠVEC VERČIMÁK L  KOVALIČ
11:00 Ličartovce Sedlice ANDREJKO BRÍŽEK HORVÁT KRIVJANČIN
10.10. 14:30 Žehňa Roma Medzany PTÁK PAVLINSKÝ KONEČNÝ HUDÁK
8B.liga – 8.kolo 11.10.2020 o 14:30 hod.
10:30 Poloma Jarovnice VARGA VAŠÁK ČEKAN
10:30 Haniska Lipany B JENDRUŠ KOŽLEJ P KIŠŠ KOČIŠČIN Ján
Svinia Drien. N. Ves KVAŠŇAK KRAJNÝ LACKO
v Drien. N. Vsi Ruská N. Ves Krásna Lúka BRÍŽEK HORVÁT KOČIŠČIN Joz.
Jakubova Voľa Krivany VARGA VAŠÁK  ONDÍK  nehrá sa
5.liga dorast – 9.kolo 10.10.2020 o 14:30 hod.
Rožkovany Hrabkov ANDREJKO Zruš.del. nehrá sa
Kokošovce Ruská N. Ves RIJÁK Zruš.del.
Drienov Demjata LIPOVSKÝ
Ražňany Brezovica BRÍŽEK
11.10.11:30 Torysa Peč. N. Ves PAVLINSKÝ DUCKO Zruš.del.
Dubovica voľno x x x x x
6.liga dorast – 9.kolo 10.10.2020 o 14:30 hod.
Nemcovce Š. Sokolovce TOMEČEK E DAMANKOŠ MANÍK
Kapušany Š. Dravce MIŽÁK KOŽLEJ P
Š. Michaľany Janov BUJNOVSKÝ Zruš.del.
10.10. 10:00 V. Šebastová Žehňa Roma FEDORKO Zruš.del.
11.10. 14:00 Kendice Medzany ANDREJKO v Petrovanoch
voľno Záhradné x x x x x
7.liga dorast – 8.kolo 10.10.2020 o 14:30 hod.
Uz. Šalgov Jakubovany TROJANOVIČ
Žipov Gregorovce Zruš.del. vo Svini  nehrá sa
voľno Chmiňany x x x x x
3.liga žiaci – 8.kolo 10.10.2020 o 15:00 hod.
10.10. 11:30 Š. Michaľany Jarovnice BUJNOVSKÝ Zruš.del.
11.10.11:30 M. Šariš Ostrovany VAVREK PAVLÍK T
1.11. 11:00 Kojatice Peč. N. Ves Zruš.del.
10.10. 12:00 Kamenica Dulova Ves BELIŠOVÁ
11.10.12:00 Hermanovce Chmin. N. Ves MANÍK KVAŠŇAK DAMANKOŠ nehrá sa
4.Aliga žiaci – 9.kolo 10.10.2020 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Petrovany VARGOVIČ BABJAK
Lemešany Terňa KURILLA DUCKO v Ličartovciach
11.10.12:00 Záhradné Medzany BABJAK ŠVEC
Žehňa voľno x x x x x
4.Bliga žiaci – 9.kolo 10.10.2020 o 15:00 hod.
Rožkovany Dubovica FEDORKO ANDREJKO nehrá sa
31.10. 15:00 Brezovička Krivany BELIŠOVÁ
11.10.12:15 Š. Dravce Poloma BELIŠOVÁ
Torysa voľno x x x x x
5.liga žiaci – 9.kolo 10.10.2020 o 15:00 hod.
10:30 Kendice Demjata MICHALIKOVÁ v Petrovanoch
12:00 Ražňany Haniska BRÍŽEK
Sedlice Záborské GARBAR  nehrá sa
16.10. 16:00 Fričovce Kapušany KURILLA
11.10.12:00 Gregorovce Chmeľov RIJÁK
11.10.12:00 Tulčík Víťaz VERČIMÁK L
PRÍPRAVKY U11 skupina A
10.10. 11:00 Solivar ihrisko v Solivare - Tajch KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U11 skupina F
9.10. 16:00 Demjata ihrisko v Demjate HORVÁTH M HUDÁK
PRÍPRAVKY U9 skupina B
10.10. 10:00 Drienov ihrisko v Drienove LIPOVSKÝ  nehrá sa
PRÍPRAVKY U13 skupina A
10.10. 10:00 Svinia ihrisko Svinia nehrá sa
PRÍPRAVKY U13 skupina D
9.10. 16:00 Chmeľov ihrisko Chmeľov KOŽLEJ P
PRÍPRAVKY U11 skupina D
11.10. 9:00 Chmin. N. Ves ihrisko v Chmin. N. Vsi KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U13 skupina F
10.10. 10:00 Ovčie ihrisko Ovčie ANDREJKO