fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK vylosovala, 1. kolo 3b Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 21.7.2019 o 17:00 hod.:

Brezovička     – Šar. Dravce

Terňa             – Uz. Šalgov

Žipov              – Chmiňany

Kendice         – Dulova Ves

2.ŠTK kontumuje stretnutie 3.liga U13 mladší žiaci Chmeľov - Ličartovce 3:0k, Hrabkov - Ličartovce 3:0k a Uz. Šalgov - Ličartovce 3:0k z dôvodu neúčasti družstva FK Ličartovce na stretnutiach. Do pozornosti DK.

3.ŠTK oznamuje FK, že v ISSF sú vytvorené súťaže pre nový súť. ročník 2019/20. Žiadame FK, aby cez elektronické prihlášky v ISSF prihlasovali jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2019/2020 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

Zároveň žiadame FK, aby na ObFZ zaslali aj prihlášku v papierovej podobe (môže sa poslať aj meilom), ktorá je zverejnená na stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 446: Matúš Mackanič (1326695) Lemešany, 3b Pohár ObFZ Prešov, predkolo, 23.06.2019, Lemešany – Kendice, vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, DK nariaďuje vykonať DS najbližšom majstrovskom stretnutí, podľa čl. 37/9 DP, od 24.06.2019 + 10 €

U 447: František Dužda (1261913) Brezovička, 3b Pohár ObFZ Prešov, predkolo, 23.06.2019, Brezovička – Rožkovany, vylúčený za HNS voči súperovi, podľa čl. 47/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa  čl. 47/2b čl. 41/ 4 DP, od 24.06.2019, s prerušením od 24.06.2019 do 15.07.2019, podľa čl. 34/7 + 10 €

U 448: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 30,- € za nerešpektovanie rozhodnutia odbornej komisie ŠTK ObFZ, podľa čl.64/1b,2,5 DP. + 5 €

 

U 449: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Sedlice finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 8.E liga dospelí, 10.kolo, 16.06.2019, Jarovnice – Sedlice, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

 

U 450: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ličartovce finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia na turnaji U13, o 15 – 18 miesto, 08.06.2019 v Uz. Šalgove. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

 

U 451: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jarovnice finančnú pokutu 50,- €, podľa čl. 64/1a, 4 DP, za pokus o neoprávnený štart hráča, podľa 52 d) SP, 8.E liga dospelí, 9. kolo, 09.06.2019 Jakubova Voľa - Jarovnice + 10 €.

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. h), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 452: FK Šarišské Dravce, zo stretnutia Šarišské Dravce – Ľubotice B, 25. kolo + 10 €

U 453: FK Chmiňany, zo stretnutia Chmiňany – Pečovská Nová Ves, 25. kolo + 10 €

U 454: FK Kendice, zo stretnutia Kendice – Gregorovce, 25. kolo + 10 €

U 455: FK Uzovský Šalgov, zo stretnutia Uzovský Šalgov – Rožkovany, 26. kolo + 10 €.

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné podať cez ISSF podaním na DK ObFZ Prešov najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže a označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU". Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: Dospelí 10 € a dorast 5 € + prerokovanie.

DK upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020 a  v zmysle čl. 17/12 DP, ak uložená disciplinárna sankcia nemôže byť vykonaná v súťaži, v ktorej bola uložená, previnilec vykoná disciplinárnu sankciu v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je v danom období oprávnený nastúpiť, a to z dôvodu transferu do klubu v inej súťaži alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie alebo z dôvodu postupu alebo zostupu jeho klubu, ak disciplinárny orgán na základe žiadosti previnilca alebo klubu, v ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárnej sankcie.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84

ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 25. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR oznamuje 2. náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 28.06.2019. So začiatkom o 16.30 h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).