fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK vyhlasuje víťazov Súťaže Fair play v sezóne 2019/20:

6.liga 3b dospelí: Ľubotice B.

7.liga dospelí: Žipov

8.liga dospelí: Svinia

Dorast: Šar. Michaľany

Žiaci: Rožkovany

2.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Hubošovce za nedodanie dokladu o zdravotnom stave hráčov FK Hubošovce od obvodného lekára, ktorí sa nemohli zúčastniť turnaja U11 v Drienovskej N.Vsi.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 8E. ligy dospelých Jarovnice - Sedlice 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Sedlice.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 8F. ligy dospelých Ruská N Ves - Krivany 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na dohrávke stretnutia.

5.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jarovnice zo zápasu 8E. ligy dospelých Jak Voľa - Jarovnice za pokus o neoprávnený štart hráča 52 d) Súťažného poriadku.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Nadstavby 3. ligy žiakov U13:

- skupina E: FK Brezovica – 22.6.2019 o 14:00 hod., za účasti FK Brezovica, Tulčík, Lemešany, Dulova Ves na ihrisku v Brezovici.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Nadstavby Prípravky U11:

- skupina o 1-4.miesto: FK Ľubotice – 21.6.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Tatran Dievčatá, Demjata a Brezovica na ihrisku v Ľuboticiach.

- skupina o 5-8.miesto: FK Široké – 24.6.2019 o 17:30 hod., za účasti FK Široké, Dulova Ves, Trnkov, Radatice na ihrisku v Širokom.

- skupina o 13-17.miesto: FK Svinia – 22.6.2019 o 9:00 hod., za účasti Drien.N.Ves, Svinia, Terňa, Chmeľov, Nemcovce na ihrisku v Svinej.

- skupina o 18-21.miesto: FK Jakubova Voľa – 22.6.2019 o 9:00 hod., za účasti Janov, Fričovce, Jakubova Voľa, Torysa na ihrisku v Jak Voli.

8.ŠTK oznamuje FK, že v ISSF sú vytvorené súťaže pre nový súť. ročník 2019/20. Žiadame FK, aby cez elektronické prihlášky v ISSF prihlasovali jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2019/2020 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

Zároveň žiadame FK, aby na ObFZ zaslali aj prihlášku v papierovej podobe (môže sa poslať aj meilom), ktorá je zverejnená na stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 436: Rastislav Poráč (1225833) Pečovská Nová Ves, od 17.06.2019 + 10 €

U 437: Igor Pohlodko (1352839) Drienov, od 17.06.2019 + 10 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 438: Rastislav Havrila (1283117) Dubovica, od 15.06.2019 + 5 €

U 439: Miroslav Zoš (1295952)  Nemcovce, 6. liga 3b dospelí, 26.kolo, 16.06.2019, Torysa – Nemcovce, vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 17.06.2019 + 10 €

U 440: Daniel Juraško (1294141) Malý Šariš, 6. liga 3b dospelí, 26.kolo, 16.06.2019, Gregorovce – Malý Šariš, vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 17.06.2019 + 10 €

U 441: Lukáš Bella (1233658) Žehňa, 7. liga dospelí, 26.kolo, 16.06.2019, Brezovička – Žehňa, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 17.06.2019 (s prerušením počas letnej prestávky) + 10 €

U 442: Dezider Žiga (1293239) Lemešany, 6. liga dorast, 18.kolo, 08.06.2019, Lemešany - Radatice, vylúčený za - zmarenie jasnej gólovej príležitosti hraním rukou, podľa čl. 46/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 09.06.2019 + 5 €

U 443: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Bohdanovce finančnú pokutu 300,- € za štart hráča na cudzí registračný preukaz, 7. liga dospelí, 24.kolo, 02.06.2019, Záborské – Šarišské Bohdanovce, podľa čl. 52/d SP, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. t) a čl. 64/1a, 4 DP + 10 €

U 444: FK Šarišské Bohdanovce, DK ukladá finančnú pokutu 400,- € za vylúčenie družstva zo súťaže dospelí 7. ligy, podľa čl. 12/1 SP, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. n) a čl. 64/1a, 4 DP + 10 €

U 445: DK na základe podnetu KR zo stretnutia 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 09.06.2019, Nemcovce – Hermanovce ukladá FK Nemcovce finančnú pokutu 50 € za nedostatočný videozáznam (prestrihnuté video) podľa Rozpisu súťaže, bod 5. Miesto stretnutia, písm. h) + 10 €

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné podať cez ISSF podaním na DK ObFZ Prešov najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže a označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU". Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: Dospelí 10 € a dorast 5 € + prerokovanie.

DK upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020 a  v zmysle čl. 17/12 DP, ak uložená disciplinárna sankcia nemôže byť vykonaná v súťaži, v ktorej bola uložená, previnilec vykoná disciplinárnu sankciu v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je v danom období oprávnený nastúpiť, a to z dôvodu transferu do klubu v inej súťaži alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie alebo z dôvodu postupu alebo zostupu jeho klubu, ak disciplinárny orgán na základe žiadosti previnilca alebo klubu, v ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárnej sankcie.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

Upozorňujeme FK, že dnes bol zaslaný meil klubovým manažerom v tomto znení:

Vážený klubový manažér,

dnes bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.

UPOZORŇUJEM VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA !

V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU A NEBUDETE MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŽIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

NEZABUDNI PROSÍM NA POVINNÉ PRÍLOHY !

Vážení ISSF manažéri futbalových klubov,

týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie

doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Tým organizáciám, ktoré túto povinnosť do 30.6.2019 nesplnia, nebudú môcť byť od 1.7.2019 poskytované akékoľvek verejné prostriedky (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku) a zo strany SFZ budú mať

pozastavenú možnosť čerpať kredity pridelené v rámci rozdelenia príspevku uznanému športu na nákup cez predajný portál futbalnet.shop až do dňa splnenia tejto povinnosti. Povinnosť si klub splní vyplnením formulára „Register MNO“ v elektronickej podateľni v ISSF a jeho zaslaním spolu s povinnými prílohami (viď text nižšie) Ministerstvu vnútra SR.

Keďže väčšina futbalových klubov má právnu formu občianskeho združenia, prinášame podrobnejšie informácie pre túto právnu formu.

DÔLEŽITÉ !!!

Každý futbalový klub je povinný oznámiť MV SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený). Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť

taktiež úradne osvedčená. Oznámenie zaslané v zákonnom termíne do 30.6.2019 je bez poplatku, po tomto termíne je spoplatnené sumou 16,50€. Vzor oznámenia zasielame ako prílohu.

Ohlásenie informácií je možné dvomi spôsobmi (po konzultácii s Ministerstvom vnútra SR odporúčame využiť písomnú formu podľa písm. a) vyplnením priloženého vzoru oznámenia):

  1. písomne na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
  2. elektronicky – vykonaním podania použitím služby „Všeobecná agenda“, a to len z dobrovoľne aktivovanej elektronickej schránky mimovládnej neziskovej organizácie (nie elektronickej schránky fyzickej osoby - občana) použitím ústredného

portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Ďalšie údaje sú zverejnené v sekcii Informácie zo sekretariátu.

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 24. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR vykonala pohovor s R Pták, Okruhľanský, DZ Bakoň, Dudáš.

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Kendice na R Miženko Jozef za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Hermanovce – Kendice).

4.KR pristupuje k poplatku za neskoré ospravedlnenia v jarnej časti: Poplatok 3,-€ - Kuba, Uhrin, Durkáč. Poplatok 6,-€ - Lorinc, Kočiš, Pavlík, Partila, Lipovský.

5.KR oznamuje 2. náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 28.06.2019. So začiatkom o 16.30 h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

6.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019, vydanie pokynov k SR 2019/2020, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a  R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + turfy, štucne, trenírky, tričko – okres zelené, kraj čierne). Termín stretnutia bude 21.06.2019 so začiatkom o 16.00 hod. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2019 do 12.00 hod. Miesto stretnutia bude na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Šebastovej.