fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8C.liga dospelí 5.kolo: Lipany B - Medzany – 2.9.2018 o 10:30 hod., výmena poradia zápasov, FK Medzany poplatok 10 €

-4.liga dorast 3.kolo: Torysa - Rožkovany – 2.9.2018 o 13:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 2.kolo: Drienov - Hrabkov – 27.10.2018 o 14:00 hod., FK Hrabkov poplatok 10 €

-5.liga dorast 4.kolo: Uz.Šalgov - Šar. Dravce – 15.9.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 5.kolo: Kojatice - Šar. Michaľany – 19.9.2018 o 16:30 hod., FK Šar. Michaľany poplatok 5 €

-3.liga žiaci 7.kolo: Trnkov – Šar. Michaľany – 15.9.2018 o 12:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 8.kolo: Šar. Michaľany - Brezovica – 22.9.2018 o 12:15 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 12.kolo: Šar. Michaľany - Chmin. N. Ves – 20.10.2018 o 11:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK kontumuje stretnutia Prípravky U11 skupina A zo dňa 25.8.2018 Drien.N.Ves - Ľubotice 3:0k, Ľubotice - Šar. Bohdanovce 0:3k a Dulová Ves - Ľubotice 3:0k z dôvodu nedostavenie sa družstva FK Ľubotice k stretnutiam. FK Ľubotice do pozornosti DK.

3.ŠTK vzhliadla videozáznam zo stretnutia 8A.ligy dospelých zo 4. kola Dulová Ves - Lemešany a konštatuje že nedošlo k porušeniu procedúry 5 striedaní v maximálne troch prerušeniach hry. Podnet je neopodstatnený, FK Lemešany poplatok 10 € za prerokovanie.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dospelých 4.kolo Šar. Sokolovce – Šar. Bohdanovce výsledkom 3:0k podľa čl.71 SP a 81.c SP za svojvoľné opustenie HP v 78. minúte. FK Šar. Bohdanovce do pozornosti DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelých 4.kolo Ruská NV – RN Žehňa výsledkom 3:0k podľa čl.71 SP a 81.c SP za svojvoľné opustenie HP v 69. minúte. FK RN Žehňa do pozornosti DK, zároveň za odohratie stretnutí bez zaplatenia zbernej faktúry podľa čl. 83 SP v 3. a 4. kole ŠTK odpočítava 6 bodov z konečnej tabuľky.

6.ŠTK pozastavuje športovú činnosť FK RN Žehňa za neuhradenie zbernej faktúry ani po termíne splatnosti na základe čl. 6 Rozpisu – hospodárske náležitosti. K 31.8.2018 ŠTK uvoľuje činnosť FK na základe predloženia dokladu o zaplatení faktúry.

7.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 6.9.2018 o 16:10 R Stanislav Ducko zo zápasu 8.B ligy dospelých 3. kolo Lemešany – Chmeľov a R Baranová Eva o 16:20 zo zápasu 4B. Ligy žiakov Torysa – Kamenica.

8.ŠTK vykonala pohovor s rozhodcom Matúš Čonka.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina C: FK Ovčie – 8.9.2018 o 14:30 hod., za účasti FK Hrabkov, Ovčie, Fričovce a Svinia na ihrisku v Ovčom.

- skupina A: FK Ruská NV– 8.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Ruská NV, Záborské, Sokolovce-Uzovce a Kokošovce na ihrisku v Ruskej NV.

- skupina D: FK Pečovská NV– 1.9.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Pečovská NV, Uz.Šalgov, Kamenica a Kr.Lúka na ihrisku v Pečovskej NV .

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina B: FK Janov – 7.9.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Janov, Žipov a Radatice na ihrisku v Janove.

- skupina F: FK Peč.N.Ves – 8.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Jak.Voľa, Brezovica, Peč.N.Ves a Torysa na ihrusku v Peč.N.Vsi.

11. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 6.9.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 061: Damián Baran (1294311) Kendice, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2018 + 10 €

U 062: Lukáš Hudy (1160098) Rožkovany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2018 + 10 €

U 063: Jozef Marušák (1234761) Hrabkov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2018 + 10 €

U 064: FK Rómovia napredujú Žehňa, na základe podnetu ŠTK, 8.B liga dospelí, 3. kolo 19.08.2018, RN Žehňa – Tulčík, za nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 17. Povinnosti usporiadateľského klubu, písm. e) (nefunkčný internet), DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl 11 DP + 10 €

U 065: FK Šarišské Dravce na základe podania a správy DS, 6.liga 3b dospelí, 4.kolo 26.08.2018, Šarišské Dravce – Torysa, vhadzovanie pyrotechniky na hraciu plochu po stretnutí podľa čl. 57/1b, DK ukladá DS - finančnú pokutu 35 €, podľa čl. 57/2 DP + 10 €

U 066: DK berie na vedomie podanie FK Šarišské Bohdanovce, uvedené podanie na výkon R je potrebné podať na príslušnú odbornú komisiu - KR ObFZ. + 10 €

U 067: FK Šarišské Bohdanovce, na základe podnetu ŠTK, 4. kolo 7. liga dospelí 26.08.2018, Šarišské Sokolovce – Šarišské Bohdanovce, za odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí, DK ukladá DS – finančnú pokutu 65 €, podľa čl 60 DP + 10 €

U 068: FK Rómovia napredujú Žehňa, na základe podnetu ŠTK, 4. kolo 8. B liga dospelí 26.08.2018, Ruská Nová Ves – RN Žehňa, za odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí, DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl 60 DP + 10 €

U 069: DK zastavuje disciplinárne konanie voči FK Kendice, na základe podania OŠK Fintice, došlo k dohode o hráča - Lukáš Eliáš (1165755) podľa RaPP čl.37. FK Kendice + 10 €

U 070: DK zastavuje disciplinárne konanie voči FK Drienovská Nová Ves, na základe podania ŠK FC Ličartovce, došlo k dohode o hráča - Patrik Babčák (1320775) podľa RaPP čl.37. FK Drienovská Nová Ves + 10 €

U 071: Ladislav Varga (1160563) Šarišské Bohdanovce, 7.liga dospelí, 26.8.2018 Šarišské Sokolovce - Šar. Bohdanovce, vylúčený na HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 27.8.2018 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

2.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

3.TMK upozorňuje trénerov, ktorí sa zúčastnili seminára na Drienici, že v najbližších dňoch bude vypísaný termín ďalšieho seminára, na základe ktorého bude trénerom predĺžená licencia.

KOMISIA ROZHODCOV:

  1. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 34. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
  2. KR berie podnet na vedomie od R Babjak, Ducko, DZ Cup, Kovalič.
  3. KR berie na vedomie pochvalu od FK Dulova Ves na R Lipovský Matej za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Dulova Ves – Lemešany).
  4. KR neakceptuje podnet od FK Brezovička.
  5. KR oznamuje náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 20.09.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Účasť je povinná pre tých rozhodcov, ktorí nemajú FP absolvované.
  6. Poplatky za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Genčúr, Ňakat.
  7. Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Tomeček E., Pavlinský, Varga.
  8. Noví R:

Marián Sedlák       - 0918 786 293

Kristián Uhrin        - 0907 174 956

Samuel Trojanovič   - 0915 639 328

Marcel Ľach           - 0940 889 390

Dávid Guľaš             - 0902 242 554

Gregor Tomko         - 0902 694 133

Patrícia Michalíková –0918 834 026

Samuel Samseli       - 0915 327 694

Dominik Havrila       - 0903 052 200

 

ZMENY V OBSADENÍ:

 

6.liga 3b – 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Torysa V. Šebastová ŠTOFANKO KOŽLEJ M ČONKA KOVALIČ
Gregorovce Ľubotice B SEGEĎA GUĽAŠ R LACKO
Hermanovce Uz. Šalgov KOČAN BABJAK Zruš.del KOČIŠČIN Joz.
Peč. N. Ves Š. Dravce KVAŠŇAK DURÁK PARTILA MIKULEC
Chmiňany Rožkovany OKRUHĽANSKÝ DUCKO DUDÁŠ
Dubovica M. Šariš ČONKA ŠTOFANKO KOŽLEJ M PALKO
Nemcovce Kendice LIPOVSKÝ DUDA JENČA
7.liga – 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Kokošovce Š. Sokolovce ULIČNÝ L KLEPSATEL HANEL PALKO
Hrabkov Jakubovany VARGA Zruš.del KOČIŠČIN Ján
Záborské Drienov KLEPSATEL HANEL CUP
Terňa Kapušany KONČULA VERČIMÁK MERKOVSKÝ
Š. Bohdanovce Žehňa KLOVANIČ KUBA Zruš.del
Ostrovany Fričovce JURKO KEREKEŠ MIŠKO v Uzovciach
16:00 Žipov  Brezovička SVAT G PRUSÁK TOMEČEK F KOVALIČ
8.liga A - 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Lemešany Tulčík ANDREJKO ONOFREJ M PRUSÁK MERKOVSKÝ
RN Žehňa Ličartovce BRIŽEK TOMEČEK E  
Drien. N. Ves Ruská N. Ves DURKÁČ
Chmeľov Dulová Ves ONOFREJ M
Haniska voľno x x x
8.liga B - 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
Janov Víťaz MARKOVIČ
Ovčie Sedlice PALENČÁR
Kojatice Svinia KOŽLEJ P
Miklušovce Radatice PTÁK
8.liga C - 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Lipany B Medzany PTÁK PALENČÁR VARGA MIKULEC
Krivany Hubošovce FUSEK S
Jarovnice Jakubova Voľa PAVLINSKÝ
Brezovica Poloma FUSEK A
Krásna Lúka voľno x x x
4. liga dorast – 3.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
31.8. 18:00 Ražňany Uzovce PALENČÁR MICHALIKOVÁ
Veľký Šariš Gregorovce GUĽAŠ R SEDLÁK
Dubovica Ruská N. Ves SEGEĎA LACH
2.9. 13:00 Torysa Rožkovany KOŽLEJ M ŠTOFANKO
2.9. 12:45 Kamenica Peč. N. Ves KVAŠŇAK
Brezovica voľno x x x
5.liga dorast - 2.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
27.10. 14:00 Drienov Hrabkov ONOFREJ M
Nemcovce-Trnkov Š. Dravce OKRUHĽANSKÝ PARTILA
15:30 Kokošovce-D. Ves Uz. Šalgov DUCKO POROCHNAVÝ v Dulovej Vsi
4.11. 13:30 Záhradné Víťaz
Š. Michaľany voľno X X X
6.liga dorast - 2.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
Radatice Kojatice DURÁK HANEL
Lemešany Kendice KOČAN TOMKO
3.liga žiaci – 5.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Chmin. N. Ves PALENČÁR TROJANOVIČ v Ražňanoch
2.9. 11:30 Malý Šariš Hermanovce DUCKO OKRUHĽANSKÝ
2.9. 12:30 Dulova Ves Jarovnice HANEL KLEPSATEL
2.9. 12:30 Trnkov-Nemcovce Brezovica DUDA SOPKO v Nemcovciach
19.9. 16:30 Kojatice Š. Michaľany
2.9. 13:00 Gregorovce Pušovce GUĽAŠ R SEGEĎA
2.9. 13:00 Peč. N. Ves Víťaz DURÁK PARTILA
4. liga A žiaci – 3.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Medzany BRIŽEK MICHALIKOVÁ
10:30 Kendice Miklušovce BABJAK KONEČNÝ HAVRILA
V. Šebastová Drienov BUJNOVSKÝ DUDA
Žehňa Záhradné TOMEČEK E
16:00 Janov Kapušany FUSEK S UHRIN
2.9. 13:00 Terňa Sedlice VERČIMÁK KONČULA
4.liga B žiaci  - 2.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
Kamenica Dubovica VARGA
Poloma Rožkovany PTÁK GUĽAŠ D
Torysa Brezovička PAVLINSKÝ
2.9. 13:15 Š. Dravce Jakubovany ČONKA
voľno Krivany x x x
5.liga žiaci - 3.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
Demjata Š. Sokolovce MARKOVIČ
Š. Bohdanovce Chmiňany ČONKA
13:00 Ražňany Chmeľov PALENČÁR
Záborské voľno x x x
DOHRÁVKA 5. liga dorast 1. kolo
5.9. 16:30 Hrabkov Š. Michaľany MARKOVIČ
DOHRÁVKA 3. liga žiaci 4. kolo
31.8. 17:30 Hermanovce Gregorovce BABJAK
DOHRÁVKA 3. liga žiaci 3. kolo
6.9. 16:30 Ostrovany Š. Michaľany VARGA v Ražňanoch
ELARIN - mladší žiaci U13 skupina E
1.9. 9:30 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi KOŽLEJ M
ELARIN - prípravky U11 skupina D
1.9. 9:30 Župčany multif. Ihrisko v Župčanoch TOMEČEK F
ELARIN - mladší žiaci U9 skupina A
31.8. 16:30 Župčany multif. Ihrisko v Župčanoch LIPOVSKY
Mladši žiaci U13 skupina D
1.9. 15:00 Peč. N. Ves multif. Ihrisko pri ZŠ DURKAČ