fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 3.kolo: Gregorovce - Záborské - 29.8.2023 o 16:00 hod., bez poplatku

-8.liga dospelí 1.kolo: Radatice – M.Šariš - 29.8.2023 o 10:30 hod., bez poplatku

-8.liga dospelí 2.kolo: Jarovnice – Radatice - 13.8.2023 o 13:00 hod., na UT v SB, bez poplatku

-6.liga žiaci 1.kolo: Tulčík – Záborské - 12.8.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje FK 9.ligy dospelých, že TJ Petrovany odohrajú svoje domáce zápasy v nedeľu o 10:30 hod.

3.ŠTK oznamuje FK 6.ligy žiakov, že TJ Petrovany odohrajú svoje domáce zápasy v sobotu v ÚHČ žiakov.

4.ŠTK oznamuje FK 4.ligy žiakov, že FK Inter Ostrovany odohrajú svoje domáce zápasy na ihrisku v Š.Michaľanoch v sobotu o 12:30 hod.

5.ŠTK oznamuje, stretnutie dospelých 4.kolo Jarovnice – Ražňany sa odohrá dňa 27.8.2023 o 13:00 hod. na UT v Sabinove.

6.ŠTK neschválila žiadosť FK Víťaz z dôvodu nevyjadrenia sa družstva hostí k žiadosti.

7.ŠTK po konzultácii s KR neschválila žiadosť FK Janov.

8.ŠTK oznamuje FK 7.ligy dospelých, že sú povinné naďalej posielať zostrih z domácich stretnutí televízií TV7 tak ako je uvedené v Rozpise ObFZ.

9. ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

10.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 10.8.2023 o 15:30 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 004: FK Jarovnice (3b Pohár ObFZ). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu k činnosti US v stretnutí 1. kolo, 3b Pohár ObFZ, 22.07.2023 Jarovnice – Žipov, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

Oznamy DK ObFZ:

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, môže podľa čl. 37/7 DP do začiatku nového súťažného ročníka za udelenú DS za napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU". Žiadosť je potrebné podať podaním ISSF na komisiu DK ObFZ, najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: dospelí: 40 €, dorast: 20 €

Upozorňuje širokú futbalovú verejnosť, že dňom 1. júla 2023 nadobudne účinnosť novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá je dostupná na webovom sídle SFZ.

link: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 1.kolo 6.8.2023 o 16:30 hod.
10:30 Uz. Šalgov Dubovica Uličný L Uličný M Kožlej P. KOVALIČ
Gregorovce Terňa Babjak Pillár Kočiščin MIKULEC
Š. Michaľany V. Šebastová Mižák Marcinko Michaliková KRAJČÍK
Záborske Hrabkov Onofrej Klobušovský Fúsek ŠVABY
Chmeľov Kojatice Trojanovič Verčimák S zruš. KAČMÁR
Hermanovce Š. Sokolovce Verčimák L. Danko Prokopová STRAKA
Žipov Peč. N. Ves Varga Hudák zruš. KOČIŠČIN
8.liga – 1.kolo 6.8.2023 o 16:30 hod.
5.8. 16:30 UTSB Ostrovany Pušovce Trojanovič Kišš Vysocký MIKULEC
Ražňany Janov Vysocký Cisko M ml. zruš. VERBOVSKÝ
Drienov Žehňa Kožlej P. Stoják zruš. KOVALIČ
Kapušany Solivar Klovanič Semančík P Porochnavý zruš.
Jak. Voľa Jarovnice Šarišský Pavlinský Repka PRIBULA
29.8. o 10:30 Radatice M. Šariš
30.8. 17:30 Víťaz Jakubovany