fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

ŠTK na základe rozhodnutia VV zo dňa 6.4.2023 ruší všetky stretnutia hrané v dňoch 7. – 9.4.2023 z dôvodu nepriaznivého počasia a nespôsobilých HP. Náhradný termín pre stretnutia dospelých bude 28.4.2023 o 17:00 hod. Náhradný termín pre stretnutia mládeže (pokiaľ sa už FK nedohodli na inom termíne) bude 1.5.2023 o 15:00 hod.

V prípade, že sa oba FK zo stretnutí hraných dňa 7. - 9.4.23 dohodnú, že aj napriek tomu chcú stretnutie odohrať (či už na pôvodnej HP resp. na UT) ŠTK to schváli. Podmienkou ale je, aby sa oba FK cez ISSF – podanie na komisiu ŠTK kladne vyjadrili a telefonicky to oznámili sekretárovi ObFZ. Stretnutia hrané dňa 8.4.23 nahlásiť dohodu do 7.4.23 do 14:00 hod. a stretnutia hrané dňa 9.4.23 nahlásiť dohodu do 8.4.23 do 14:00 hod.

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dorast 11.kolo: Víťaz - Brezovička – 8.5.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 11.kolo: Chmeľov - Gregorovce – 8.5.2023 o 16:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 16.kolo: Varhaňovce - Tulčík – 8.5.2023 o 14:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 16.kolo: Uzovce- Gregorovce – 19.4.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 16.kolo: Solivar - Radatice – 8.4.2023 o 15:00 hod. v Dulovej Vsi, FK Solivar bez poplatku

-5A.liga žiaci 9.kolo: Rómska Identita - V. Šebastová – 15.4.2023 o 11:15 hod. v M. Šariši

-5A.liga žiaci 10.kolo: Rómska Identita - RN Žehňa – 22.4.2023 o 11:15 hod. v M.Šariši

-5A.liga žiaci 9.kolo: Žehňa Budovateľ – Žehňa Roma – 15.4.2023 o 12:00 hod. kolízia.

-5B.liga žiaci 9.kolo: Brezovička - Rožkovany – 8.4.2023 o 11:00 hod., FK Rožkovany bez poplatku.

-4.liga žiaci 10.kolo: Ostrovany - Chminianska NV – 14.4.2023 o 17:00 hod. - kolízia

-4.liga žiaci 10.kolo: Jarnovnice - Medzany – 15.4.2023 o 16:00 hod. v Sabinove na UT, FK Jarovnice poplatok 5€.

2.ŠTK upozorňuje R, DZ a funkcionárov FK na nový link pre prihlásenie sa do Informačného systému slovenského futbalu (skr. ISSF)                      NOVÝ      issf.futbalsfz.sk      (Starý odkaz issf.futbalnet.sk nemusí fungovať na všetkých zariadeniach)

3.ŠTK oznamuje, že FK Jarovnice v 4. lige žiakov všetky svoje domáce zápasy v jarnej časti odohrá na ihriskách súperov.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina A: FK Solivar – 12.4.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Demjata, Chmin.N.Ves, Drienov na ihrisku v D.Vsi.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: FK Solivar – 13.4.2023 o 16:00 hod., za účasti FK D.Ves, Záborské Solivar B na ihrisku v D.Vsi.

-skupina E: FK Tatran PO – 11.4.2023 o 17:00 hod., za účasti FK SAFI PO, Župčany, Ľubotice na dvoch ihriskách UT v Jazdeckom areáli.

-skupina I: FK Torysa – 11.4.2023 o 14:00 hod., za účasti FK Torysa, Brezovica, Kamenica na ihrisku v Brezovici.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Záborské – 14.4.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Solivar, Lemešany, Drienov na ihrisku v Záborskom.

-skupina B: FK Fintice – 14.4.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Záhradné , Ľubotice a V. Šariš na dvoch ihriskách vo Finticiach.

-skupina F: FK Sabinov – 20.5.2023 o 15:30 hod., za účasti FK Sabinov B, Hermanovce, Terňa na dvoch ihriskách v Sabinove.

-skupina G: FK Kamenica – 15.4.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Ražňany, Brezovica, Pečovská NV na ihrisku v Kamenici.

7.ŠTK oznamuje FK 5A.ligy žiakov, že FK Rómska identita Prešov odohrá v jarnej časti svoje stretnutia na ihrisku v M.Šariši o 11:15 hod.

8.ŠTK žiada FK stretnutia Varhaňovce – Sedlice o nahlásenie náhradného termínu na ŠTK do 13.4.2023.

9.ŠTK zamieta žiadosť FK Rožkovany ohľadom zmeny v stretnutí dorastencov Drienov – Rožkovany z dôvodu nesúhlasu FK Drienov.

10.ŠTK upozorňuje FK, ktoré majú mládežnícke družstvá v súťažiach U13, U11 a U9, že prvé turnaje v jarnej časti sa majú odohrať od 1.4. do 9.4.23. Nadstavbová časť začína od 26.5.23 a z tohto dôvodu je potrebné všetky turnaje do tohto termínu odohrať.

11.ŠTK upozorňuje FK, ktoré majú mládežnícke družstvá, že v termíne 7. -10.4.2023 sú Veľkonočné sviatky.  ŠTK bude rešpektovať prípadné vzájomné dohody o zmene termínu stretnutia, ktoré ale musia byť schválené v systéme ISSF.

12.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

13.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

14.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

15.ŠTK žiada FK Jarovnice o nahlásenie náhradnej HP pre družstvá dospelých a žiakov, ktoré odohrajú v jarnej časti súťaží.

16.ŠTK dôrazne žiada FK o úhradu ZF za predchádzajúce mesiace. V prípade neuhradenia budú mať FK zastavenú činnosť.

17.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 13.4.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 173: Adam Spišák (1293126) Kokošovce, 9.A liga dospelí, od 03.04.2023 +10 €.

U 174: Ján Galdun (1340060) Janov. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U148 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje predbežne prihláseným záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne apríl-máj 2023 je plánované školenie nových trénerov. Informácie obdrží každý záujemca mailom od pána Szenaya z VsFZ.