fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-9A. liga dospelí 13.kolo: Tulčík - Ruská NV - 30.10.2022 o 12:00 hod., FK Tulčík poplatok 10€

-8. liga dospelí 13.kolo: Žehňa – Hrabkov - 30.10.2022 o 14:00 hod. na ihrisku v Hrabkove na jar opačne

-8. liga dospelí 13.kolo: Kapušany – Ličartovce - 30.10.2022 o 14:45 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 6.kolo: Chmeľov - Gregorovce - 1.11.2022 o 16:00 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-7.liga dorast 9.kolo: Chmeľov - Víťaz - 19.11.2022 o 13:00 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-6.liga žiaci 13.kolo: Gregorovce - Chmeľov - 30.10.2022 o 13:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia

-4.liga žiaci 3.kolo: Kojatice - Jarovnice - 30.10.2022 o 11:00 hod.

-6.liga dorast 11.kolo: V. Šebastová - Terňa - 5.11.2022 o 13:00 hod., FK V. Šebastová poplatok 10€, ŠTK z termínom 1.4.2023 nesúhlasí

3.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 3.11.2022 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 119: Dominik Dlugoš (1238688), Nemcovce, 7. liga 3b dospelí, od 24.10.2022 + 10 €

U 120: Vlastimil Vasko (1292956), Terňa, 7. liga 3b dospelí, od 24.10.2022 + 10 €

U 121: Juraj Chovanec (1250532) Záborské, 7. liga 3b dospelí, od 24.10.2022 + 10 €

U 122: Michal Mácha (1418214) Jakubovany, 8. liga dospelí, od 24.10.2022 + 10 €

U 123: Adrián Anderko (1241377) Kapušany, 8. liga dospelí, od 24.10.2022 + 10 €

U 124: František Giňa (1203949) Ostrovany, 8. liga dospelí, od 24.10.2022 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 125: Radovan Jurčišin (1250397) Hermanovce, 7. liga 3b dospelí, od 24.10.2022 + 10 €

U 126: Erik Ferko (1335084) RN Žehňa, 6.Liga dorast, od 23.10.2022 + 5 €

U 127: Lukáš Bandy (1364754) Šarišské Michaľany, 6.Liga dorast, od 23.10.2022 + 5 €

U 128: Jakub Vysočan (1292676) Kojatice, 8. liga dospelí, 12. kolo, 23.10.2022, Kojatice - Žehňa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 24.10.2022 + 10 €

U 129: Milan Kaleja (1336093) Jarovnice, 9.B liga dospelí, 10. kolo, 23.10.2022, Ražňany – Jarovnice, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka AR, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 24.10.2022 + 10 €

U 130: Patrik Mačo (1377349) RN Žehňa, 6.Liga dorast, 10. kolo, 22.10.2022, Vyšná Šebastová - RN Žehňa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti vrazením do súpera, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 23.10.2022 + 5 €

U 131: Róbert Mačo (1371811) RN Žehňa, 6. liga dorast, 10. kolo, 22.10.2022, Vyšná Šebastová - RN Žehňa, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 23.10.2022 + 5 €

U 132 DK ukladá FK Ostrovany na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 75,- € za spôsobenie kontumácie odmietnutím pokračovať v hre v stretnutí 11. kolo, 8. liga dospelí, 16.10.2022, Gregorovce – Ostrovany, podľa čl. 60 a čl. 12/6 DP + 10 €

U 133: DK ukladá FK Gregorovce na základe podnetu KR, za nedostatočný videozáznam pre potreby komisii zo stretnutia Gregorovce – Ostrovany, podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 5. Miesto stretnutia, písm. h) a čl. 64/1a DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 75,- € , podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP + 10 €

U 134: DK ukladá FK Víťaz na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 8.kolo, 7.liga dorast, 15.10.2022, Kendice - Víťaz, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 135: DK berie na vedomie podania FK Záborské bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl.71/5c DP.

U 136: Viktória Gállová (1246537) R, Berie na vedomie žiadosť menovanej o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U103 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku(2 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.05.2023, s účinnosťou od 31.10.2022

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje FK VII.ligy 3b, že dňa 10.12.2022 sa uskutoční 11-tka roka VII.ligy. Z tohto dôvodu budú FK zaslané ďalšie inštrukcie.

2.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov. Uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, meil, tel. číslo. V súčasnosti je prihlásených 10 uchádzačov.

3.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

 TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 42. kalendárneho týždňa.

2.KR berie na vedomie pochvalu od TJ OK Chmiňany na R Kvašňák, AR Cisko M. ml. a DZ Mikulec za výkon v stretnutí 7. ligy medzi Terňa – Chmiňany.

3.KR berie na vedomie podnet od FK Kojatice v zastúpení Patrik Miženko. Poplatok 10€.

4.Noví R: Samuel Petruš 0940 142 350, Veľký Šariš; Jana Jusková 0908 591 678, Prešov.

5.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ, ktorý  sa bude konať na ZŠ – Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 13.kolo 30.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Záborské Chmeľov Lipovský Hajzuš Vančišin ONDÍK
10:30 Ľubotice B Uz. Šalgov Pták Belišová Varga BAKOŃ
Š. Sokolovce Nemcovce Jendruš Kožlej P Gaľa KAĆMÁR
Peč. N. Ves Dubovica Semančík P Janiga Majiroš KRIVJANĆIN
Brezovica Žipov Karaffa Cisko M ml PRIBULA
Chmiňany V. Šebastová Verčimák L Vavrek Marcinko CUP
Hermanovce Terňa Bača Onofrej Stoják STRAKA
8.liga – 13.kolo 30.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Gregorovce Jak. Voľa Kožlej P Jendruš Gaľa KOĆIŚĆIN
14:00 Hrabkov Žehňa Haborák Hudák HUDÁK R
UT SB Ostrovany Jakubovany Varga Mižák MIKULEC
14:45 Kapušany Ličartovce Jurko Kočiš ŚVABY
Drienov M. Šariš Lipovský Hajzuš Vančišin ONDÍK
Víťaz Kojatice Jurik Timko FEKIAĆ
Pušovce Š. Michaľany Babjak Porochnavý KOVALIĆ
9.A liga – 13.kolo 30.10.2022 o 14:00 hod.
10:00 v Kapuš Solivar Haniska Porochnavý Babjak KOVALIĆ
12:00 Tulčík Ruská N. Ves Kočiš Jurko Marušin ŚVABY
Kokošovce Janov Uličný M Zruš.del.
Radatice Miklušovce Uličný L KOĆIŚĆIN
Sedlice voľno x x x x
9.B liga – 11.kolo 30.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Poloma Ražňany Cisko M ml Cisko M st Karaffa VERBOVSKÝ
11:30 Jarovnice Krásna Lúka Onofrej Bača Stoják MIKULEC
Medzany Lipany B Trojanovič VERBOVSKÝ
Krivany voľno x x x x
5.liga dorast – 11.kolo 29.10.2022 o 14:00 hod.
M. Šariš Drienov Babjak Prokopová Petruš
Dubovica Rožkovany Haborák Hajzuš
Medzany Ruská N. Ves Majiroš Kuruc Fusek
Záhradné voľno x x x x
6.liga dorast – 11.kolo 29.10.2022 o 14:00 hod.
5.11. 13:00 V. Šebastová Terňa Zruš.del. Zruš.del.
Roma Žehňa Janov Kočiš Stoják Gaľa
Jakubovany Š. Michaľany Trojanovič Vančišin
Chmiňany voľno x x x x
7.liga dorast – 10.kolo 29.10.2022 o 14:00 hod.
30.10. 11:00 Chmeľov Kendice Marušin
Víťaz Gregorovce Klobušovský
30.10. 10:30 Dulova Ves Brezovička Uličný M
6.liga žiaci – 13.kolo 29.10.2022 o 14:30 hod.
14:00 Uzovce FAMT PO B Čorba
Radatice Petrovany Semančík P
Tulčík Solivar Verčimák L
30.10. 10:30 Žipov Sedlice Uličný L
30.10. 13:30 Gregorovce Chmeľov laik
Varhaňovce voľno x x x x
voľno Záborské x x x x
DOHRÁVKA 7. liga dospelí 9. kolo
1.11. 13:30 Ľubotice B Chmiňany Porochnavý Babjak Majiroš ŠVÁBY
DOHRÁVKA 7. liga dospelí 12. kolo
1.11. 14:00 Žipov Peč. N. Ves Bača Kožlej P Mižák VERBOVSKÝ
DOHRÁVKA 8. liga dospelí 9. kolo
1.11. 13:30 Žehňa Jak. Voľa Hudák Trojanovič Verčimák L KOČIŠČIN
DOHRÁVKA 5. liga dorast 10. kolo
28.10. 14:30 Záhradné M. Šariš Verčimák L
DOHRÁVKA 5. liga dorast 7. kolo
31.10. 14:30 Záhradné Ruská N. Ves Kočiš
DOHRÁVKA 7. liga dorast 9. kolo
19.11. 13:00 Chmeľov Víťaz Zruš.del.
DOHRÁVKA 7. liga dorast 6. kolo
1.11. 16:00 Chmeľov Gregorovce Kožlej M
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 6. kolo
28.10. 15:00 Kamenica Peč. N. Ves Hajzuš Cisko M ml
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 3. kolo
30.10. 11:00 Kojatice Jarovnice Hudák Haborák v Župčanoch
PRÍPRAVKY U9 A
28.10. 14:00 Solivar ihrisko v Záborskom Hudák