fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8B.liga dospelí 17.kolo: Poloma - Krivany – 5.6.2022 o 13:30 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 15.kolo: Šar. Dravce - Dulova Ves - 22.5.2022 o 11:00 hod., FK Šar Dravce 10€

-5A.liga žiaci 18.kolo: Šar Sokolovce - Záhradné – 20.5.2022 o 17:30 hod., FK Záhradné poplatok 5€

-5B.liga žiaci 20.kolo: Uz.Šalgov - Krivany – 3.6.2022 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 24.kolo: Sedlice - Kapušany – 4.6.2022 o 9:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 15.kolo: Dubovica - Kokošovce – 21.5.2022 o 12:30 hod., FK Kokošovce poplatok 10€

-5.liga dorast 16.kolo: Rožkovany - Nemcovce – 1.6.2022 o 17:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 8.kolo: R.N.Ves - Nemcovce – 18.6.2022 o 10:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 16.kolo: Lemešany - Záhradné – 27.5.2022 o 17:30 hod. v DNV, bez poplatku

-7.liga dorast 17.kolo: Petrovany - V. Šebastová – 21.5.2022 o 11:00 hod., FK Petrovany poplatok 5€

-7.liga dorast 17.kolo: Chmiňany - Víťaz – 24.5.2022 o 18:00 hod., FK Víťaz poplatok 10€

-7.liga dorast 17.kolo: Gregorovce - Chmeľov – 17.6.2022 o 15:00 hod., FK Chmeľov poplatok 10€

-8.liga ml. dorast 16.kolo: Žipov - Dulova Ves – 19.5.2022 o 17:15 hod. v Pušovciach, FK Žipov poplatok 5€

-4.liga žiaci 15.kolo: Kojatice - M.Šariš – 22.5.2022 o 10:45 hod., bez poplatku, kolízia stretnutí

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia dospelých Radatice - Janov dňa 29.5.2022 o 13:30 hod., Petrovany – Ličartovce dňa 29.5.22 o 13:30 hod., Krivany – Kr.Lúka dňa 29.5.22 o 13:30 hod., Lipany B – Jarovnice 29.5.22 o 13:30 hod.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 4. ligy žiakov Ostrovany - Pečovská NV výsledkom 3:0k. Zároveň dáva DK do pozornosti FK Pečovskú NV za nedostavenie sa na stretnutie.

4.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Chmeľov za neúčasť na turnaji U13 sk. D. Zároveň kontumuje zápasy FK Chmeľov výsledkom 3:0k z turnaja hraného dňa 13.5.2022.

5.ŠTK prerokovala odvolanie FK Drienov a rozhodnutie ŠTK k neúčasti družstva Drienov na turnaji U11 dňa 4.5.2022 ponecháva v platnosti a odvolanie odstupuje na Odvolaciu komisiu.

6.ŠTK oznamuje FK U13, U11 a U9, že dňa 23.5.2022 v poobedňajších hodinách budú zverejnené skupiny I. nadstavby. Z tohto dôvodu žiada FK jednotlivých skupín, aby zasielali na ŠTK žiadosti o organizovanie týchto turnajov cez podanie na komisiu ŠTK.

7.ŠTK berie na vedomie záujem 1.FC Tatran o organizovanie nadstavby U11 a U9.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina D: FK Chmeľov – 21.5.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Nemvoce, na ihrisku v Chmeľove.

- skupina E: FK Záborské – 21.5.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Žipov, Záborské, Ovčie, Radatice na ihrisku v Záborskom.

- skupina F: FK Víťaz – 20.5.2022 o 16:45 hod., za účasti FK Chmiňany, Fričovce, Chminianska NV na ihrisku v Víťazi.

- skupina H: FK Jak Voľa – 18.5.2022 o 16:30 hod., za účasti Šar Dravce, Kr Lúka, Kamenica na ihrisku v Jak Voli.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: MFK Ličartovce – 18.5.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Dulova Ves, Drienov, Haniska na ihrisku v Ličartovciach.

-skupina E: FK Žipov – 20.5.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Radatice, Miklušovce na ihrisku v Žipove.

-skupina G: MFK Brezovica – 19.5.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica, Torysa, Pečovská na ihrisku v Brezovici.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina C: FK Záborské – 20.5.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Drienov, Lemešany na multifunkčnom ihrisku v Záborskom.

-skupina E: FK Chminianska NV– 21.5.2022 o 14:30 hod., za účasti FK Hrabkov, Svinia, Široké a Chminianska na ihrisku v Chminianskej.

-skupina G: FK Pečovská NV – 20.5.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Jakubova Voľa, Brezovica, Kamenica na ihrisku v Pečovskej.

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 26.5.2022 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 218: Dušan Čorba (1206769) Žipov, 6. liga 3b, od 16.05.2022, + 10 €

U 219: Jakub Onderčo (1219309) Dubovica, 6. liga 3b, od 16.05.2022, + 10 €

U 220: Miroslav Piskura (1292850) Terňa, 6. liga 3b, od 16.05.2022, + 10 €

U 221: Damián Grejták (1295606) Hermanovce, 6. liga 3b, od 16.05.2022, + 10 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 222: Patrik Vilčko (1417008) Žehňa, 7. liga, od 16.05.2022, + 10 €

U 223: Alex Holub (1436289) Hrabkov, 5. liga dorast, od 15.05.2022 + 5 €

U 224: Peter Hojsák (1155633) Vyšná Šebastová, na základe stanoviska odbornej komisie KR ObFZ zastavuje a zároveň ruší účinky vylúčenia, podľa čl. 78/4a a čl. 37/12 DP v stretnutí 6. liga 3b dospelí, 21. kolo, 15.05.2022, Terňa – Vyšná Šebastová.

U 225: Miroslav Dužda (1295660) Ostrovany, 7. liga dospelí, 21. kolo, 15.05.2022, Kapušany – Ostrovany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutie gólu zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 16.05.2022 + 10 €

U 226: Milan Duda (1215522) tréner, Vyšná Šebastová, 6.liga 3b dospelí, 21. kolo, 15.05.2022, Terňa – Vyšná Šebastová, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka AR, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl.48/2c DP, od 16.05.2022 + 10 €

DK za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bodu 5. Miesto stretnutia, písm. i), povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS - finančnú pokutu 10,- €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP a Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bodu 5. Miesto stretnutia, písm. i), klubu:

U 227: FK Pušovce, zo stretnutí Pušovce – Dubovica, 18. kolo, Pušovce – Uzovský Šalgov, 20. kolo + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 19.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
2.KR berie na vedomie podnet od FK Slovan Kendice
3.KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Kapušany na R Majiroš za výkon v stretnutí 6. ligy žiaci Kapušany – Kendice.
4.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Víťaz na R Brižek, AR Verčimák S. a DZ Šváby za výkon v stretnutí 7.ligy dospelí Víťaz – Gregorovce.
5.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Podhoran Poloma na R Gállová, AR Kvašňák a DZ Mikulec za výkon v stretnutí 8.ligy dospelí Ražňany – Poloma.
6.KR berie na vedomie pochvalu od FK Dubovica na R Onofrej, AR Porochnavý a DZ Mikulec za výkon v stretnutí 6.ligy dospelí Dubovica – Brezovička.
7.KR berie na vedomie pochvalu od TJ OK Chmiňany na R Trojanovič, AR Hajzuš, Vančišin a DZ Kočiščin za výkon v stretnutí 6.ligy dospelí Chmiňany – Žipov.
8.KR na základe podnetu od ZŠ Vyšná Šebastová a správy DZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. ligy Terňa – Vyšná Šebastová a rozhodla, že námietka je opodstatnená, bez poplatku.
9. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Marcinko 10 €.
10.KR oznamuje predbežný termín letného doškoľovacieho seminára R a DZ ObFZ Prešov, ktorý sa uskutoční v termíne 25–26.6.2022 v rekreačnom zariadení Javorná na Drienici. Pozvánka a program seminára bude zaslaná emailovou poštou.

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 22.kolo 22.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 Pušovce Š. Sokolovce HORVÁTH MARUŠIN MARUŠINOVÁ TOMEČEK
10:30 Ľubotice B Hermanovce PALENČÁR PTÁK BELIŠOVÁ KLOVANIČ
Brezovička Terňa KOŽLEJ P PAVLINSKÝ VANCIŠIN MIKULEC
V. Šebastová Uz. Šalgov VAVREK KVAŠŇAK Zruš.del. KAČMÁR
Peč. N. Ves Nemcovce MIŽÁK HAJZUŠ VsFZ
Žipov Dubovica DUCKO VERČIMÁK S Zruš.del. MRIGLOT
Dulova Ves Chmiňany ULIČNÝ L VERČIMÁK L VsFZ
7.liga – 22.kolo 22.5.2022 o 16:30 hod.
13:00 UT SB Ostrovany Brezovica CISKO M CUPRÁK CISKO Š X
13:30 Žehňa Víťaz LIPOVSKÝ KIŠŠ GAĽA FEKIAČ
Gregorovce Jakubovany HABORÁK VARGA TIMKO ŠVABY
Hrabkov Chmeľov ULIČNÝ M GARBAR HUDÁK R
M. Šariš Drienov ŠKREPTÁK HUDÁK ČORBA KOČIŠČIN
Fričovce Jak. Voľa RIJÁK GALLOVÁ CUP
Záborské Kapušany LIPOVSKÝ KIŠŠ GAĽA FEKIAČ
8A.liga – 19.kolo 22.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 v Kap Solivar Ruská N. Ves BUJNOVSKÝ ULIČNÝ L KOČIŠČIN
10:30 v Mikl Sedlice Haniska POROCHNAVÝ ANDREJKO KRAJČÍK
10:30 Ličartovce Kokošovce OKRUHĽANSKÝ ŠTOFANKO VsFZ
Janov Petrovany ANDREJKO POROCHNAVÝ
Miklušovce voľno x x x x
voľno Radatice x x x x
8B.liga – 15.kolo 22.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 Ražňany Lipany B GALLOVÁ RIJÁK MIKULEC
13:30 Jarovnice Š. Michaľany RIJÁK GALLOVÁ ŠVABY
13:30 Kojatice Krivany ANDREJKO POROCHNAVÝ CUP
Poloma Medzany TROJANOVIČ X
Krásna Lúka voľno x x x x
5.liga dorast – 15.kolo 21.5.2022 o 15:00 hod.
10:00 Nemcovce Peč. N. Ves ANDREJKO
Medzany Drienov JURIK Zruš.del. Zruš.del.
21.5. 12:30 Dubovica Kokošovce VARGA
16:30 Hrabkov Rožkovany GARBAR vo Svini
16:30 Brezovica Ruská N. Ves PAVLINSKÝ
6.liga dorast – 15.kolo 21.5.2022 o 15:00 hod.
13:30 Janov Lemešany HUDÁK J
Š. Dravce Jakubovany CISKO M VANCIŠIN
Záhradné voľno x x x x
voľno Kapušany x x x x
voľno Demjata x x x x
7.liga dorast – 17.kolo 21.5.2022 o 15:00 hod.
17.6. 15:00 Gregorovce Chmeľov Zruš.del.
24.5. 18:00 Chmiňany Víťaz RIJÁK
21.5. 11:00 Petrovany V. Šebastová RIJÁK
8.liga mladší dorast – 17.kolo 21.5.2022 o 15:00 hod.
Dulova Ves Fričovce VERČIMÁK S
22.5. 13:30 Tulčík Žipov KVAŠŇAK
Š. Michaľany voľno x x x x
4.liga žiaci – 15.kolo 21.5.2022 o 15:00 hod.
22.5. 11:00 Š. Dravce Dulova Ves TROJANOVIČ
16:00 Ostrovany Jarovnice ČORBA v Š. Michaľanoch
22.5. 10:45 Kojatice M. Šariš HUDÁK
22.5. 14:00 Hermanovce Peč. N. Ves GARBAR ULIČNÝ M
22.5. 14:00 Kamenica Chmin. N. Ves KOŽLEJ P VANCIŠIN
5.A liga žiaci – 18.kolo 21.5.2022 o 15:00 hod.
Drien. N. Ves Žehňa Budov. JENDRUŠ
22.5. 14:00 Terňa Svinia VARGA TIMKO
20.5. 17:30 Š. Sokolovce Záhradné VARGA
Žehňa Roma voľno x x x x
5.B liga žiaci – 18.kolo 21.5.2022 o 15:00 hod.
Torysa Rožkovany HABORÁK
22.5. 13:30 Uz. Šalgov Brezovička HAJZUŠ
22.5. 14:15 Dubovica  Poloma PAVLINSKÝ
voľno Krivany x x x x
6.liga žiaci – 22.kolo 21.5.2022 o 15:00 hod.
V. Šebastová Sedlice GALLOVÁ
Demjata Tulčík KOŽLEJ P
22.5. 14:00 Gregorovce Chmeľov HABORÁK
25.5. 17:30 Víťaz Ruská N. Ves RIJÁK
Kendice voľno x x x x
voľno FAMT PO B x x x x
voľno Kapušany x x x x
DOHRÁVKA 6. liga dorast 13. kolo
25.5. 17:30 Jakubovany Kapušany VARGA
DOHRÁVKA 8. liga ml.dorast 16. kolo
19.5. 17:15 Žipov D.Ves RIJÁK v Pušovciach
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina A
19.5. 17:00 Trnkov ihrisko v Nemcovciach VERČIMÁK L
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
21.5. 09:00 Záborské ihrisko v Záborskom KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U11 skupina F
18.5. 15:00 Kračúnovce ihrisko v Kračúnovciach KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U11 skupina G
19.5. 17:00 Brezovica ihrisko v Brezovici BELIŠOVÁ
PRÍPRAVKY U11 skupina D
19.5. 16:00 V. Šariš ihrisko vo Veľkom Šariši  JURIK
PRÍPRAVKY U11 skupina C
21.5. 10:00 Ruská N. Ves multifunkčné ihrisko v RNV TOMEČEK F
PRÍPRAVKY U11 skupina B
22.5. 10:00 Trnkov ihrisko v Nemcovciach VERČIMÁK L
PRÍPRAVKY U9 skupina D
18.5. 15:00 Kračúnovce ihrisko v Kračúnovciach KOŽLEJ P
PRÍPRAVKY U9 skupina B
20.5. 17:00 Trnkov ihrisko v Nemcovciach KOŽLEJ P
PRÍPRAVKY U9 skupina F
21.5. 10:00 Terňa ihrisko v Terni BUJNOVSKÝ
PRÍPRAVKY U9 skupina C
20.5. 17:00 Záborské ihrisko v Záborskom JURIK
PRÍPRAVKY U9 skupina G
20.5. 17:00 Peč.N.Ves ihrisko v Peč.N.Vsi HABORÁK
PRÍPRAVKY U11 skupina E
20.5. 17:00 Žipov ihrisko v Žipove LIPOVSKÝ
PRÍPRAVKY U9 skupina E
21.5. 14:30 Chm. N. Ves ihrisko v Ch. N. Vsi VERČIMÁK L
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
21.5. 9:00 Chmeľov ihrisko v Chmeľove GALLOVÁ
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
20.5. 16:45 Víťaz ihrisko vo Víťazi HUDÁK