fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5.liga žiaci 8.kolo: Kapušany - Ražňany – 2.10.2020 o 16:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 10.kolo: Janov - Kendice – 17.10.2020 o 13:00 hod., bez poplatku

-4B.liga žiaci 8.kolo: Šar. Dravce - Rožkovany – 3.10.2020 o 12:15 hod., FK Rožkovany poplatok 10€

-3.liga žiaci 7.kolo: Chminianska NV - Kamenica – 4.10.2020 o 11:30 hod. - kolízia stretnutia

-4.liga žiaci 8.kolo: Žehňa - Fintice – 3.10.2020 o 10:00 hod. - kolízia stretnutia

2.ŠTK oznamuje, že zápas 3.ligy žiakov 7.kolo: Peč.N.Ves - Ostrovany sa ruší. Náhradný termín bude oznámený neskôr.

3.ŠTK oznamuje, že odložený zápas 3.ligy žiakov 1.kolo: Kojatice - M. Šariš sa odohrá 1.10.2020 o 15:30 hod.

4.ŠTK oznamuje, že z dôvodu choroby sa turnaj v Giraltovciach neuskutočnil. Náhradný termín bude oznámený neskôr.

5.ŠTK oznamuje, že z dôvodu choroby si FK Kračúnovce zápasy turnaja U11 konaného 27.9.2020 dohrajú na ďalšom turnaji.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorast 6.kolo Chmiňany - Jakubovany 3:0k z dôvodu nedostavenia sa družstva hostí na stretnutie. Zároveň postupuje FK Jakubovany na DK.

7.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelých 6.kolo Petrovany - RN Žehňa 3:0k z dôvodu nedostavenia sa družstva hostí na stretnutie. Zároveň postupuje FK RN Žehňa na DK.

8.ŠTK prerokovala podnet FK Tulčík zo zápasu 5. ligy žiaci Haniska - Tulčík (pokus o neoprávnený štart 2 hráčov) a postupuje FK Haniska na DK. Výsledok zostáva v platnosti.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja žiakov U13:

- skupina A: FK FAMT PO – 29.9.2020 o 15:00 hod., za účasti FK FAMT PO, Ľubotice, Tatran PO, Svinia na ihrisku vo V. Šariši.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja žiakov U11:

- skupina D: FK Fričovce – 4.10.2020 o 9:00 hod., za účasti FK Fričovce, Široké, Víťaz, Chmin. N.V. na ihrisku vo Fričovciach.

- skupina F: FK Demjata – 9.10.2020 o 16:00 hod., za účasti FK Demjata, Fintice, Terňa a Ľubotice na ihrisku v Demjate.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja žiakov U9:

- skupina A: FK Ľubotice – 28.9.2020 o 16:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Tatran PO, Záhradné, SAFI na ihrisku v Ľuboticiach.

12.ŠTK upozorňuje futbalové kluby na najnovšie vydanie opatrení hlavného hygienika SR pre zabezpečenie futbalových stretnutí :

12.1 Je zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, rozhodcovia, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Pokiaľ je na stretnutí prítomný delegát, počet účastníkov zápasu uvedie vo svojej správe. Inak túto povinnosť preberá hlavný R, ktorý to uvedie v zápise o stretnutí.

12.2 Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. Za ohlásenie stretnutia na príslušnom RUVZ je zodpovedný organizátor stretnutia.

12.3 Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

  1. a) ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  2. b) zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

12.4 Z dôvodu uvedeného nariadenia ŠTK doporučuje dodržať nominácie jednotlivých družstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 + 7 náhradníkov. Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí zabezpečiť účasť funkcionárov a realizačných tímov. Pokiaľ je to potrebné, k uvedenému počtu zabezpečiť zberačov lôpt . Zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť HU, usporiadateľov na vstupnú bránu a usporiadateľov k nosítkam. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US a zberačov lôpt, ktorý predloží DZ. Ostatní účastníci stretnutia (hráči, náhradníci a realizačné tímy) budú uvedení v zápise o stretnutí. DZ je povinný uvedený stav skontrolovať a uviesť v svojej správe.

12.5 Upozorňujeme kluby ,aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vyššie uvedené nariadenie neúmerne nenavyšovali počet členov usporiadateľskej služby

13.ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

14.ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že videozáznam zo stretnutí sú povinní zabezpečiť nahrávanie aj po skončení stretnutia až do odchodu hráčov aj rozhodcov do budovy pod disciplinárnymi dôsledkami.

15.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 8.10.2020 o 16:00 hod.

16.Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 083: Adam Tomčišák (1283150) Víťaz, od 28.09.2020 + 10 €

U 084: Michal Kollár (1188304) Miklušovce, od 28.09.2020 + 10 €

U 085: Lukáš Pavlík (1245191) Krivany, od 28.09.2020 + 10 €

U 086: Dominik Pešta (1368283) Torysa, od 28.09.2020 + 5 €

U 087: Kristián Kropiľák (1258309) Uzovský Šalgov, 6. liga 3b dospelí, 8. kolo, 27.09.2020, Uzovský Šalgov - Nemcovce,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 28.09.2020 + 10 €

U 088: Peter Klembara (1242382) Krivany, 8. B liga dospelí, 6. kolo, 27.09.2020, Ruská Nová Ves - Krivany, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 28.09.2020 + 10 €

U 089: Lukáš Rimský (1281791) Brezovica, 5. liga dorast, 7. kolo, 26.09.2020, Kokošovce - Brezovica,  vylúčený za sotenie do súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DK ukladá DS – pozastavanie výkonu športu na športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 27.09.2020 + 5 €

U 090: Michal Bilý (1386453) Šarišské Michaľany, 6. liga dorast, 7. kolo, 26.09.2020, Šarišské Michaľany - Žehňa, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 27.09.2020 + 5 €

U 091: Adrián Pavuk (1283832) Chmeľov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020 + 10 €

U 092: Patrik Vardžik (1292644) Haniska, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020 + 10 €

U 093: Roland Bari (1334167) Chmiňany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31.03.2021 + 10 €

U 094: Ján Petrek (1083588), tréner, Rožkovany, 5. ligy dorast, 6.kolo, Brezovica – Rožkovany, za umožnenie neoprávneného štart hráča v súťažnom stretnutí, podľa čl. 53/1 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 24.09.2020 + 5 €

U 095: Frederik Pribula (1288936), VD, Rožkovany, 5. ligy dorast, 6.kolo, Brezovica – Rožkovany, za umožnenie neoprávneného štart hráča v súťažnom stretnutí, podľa čl. 53/1 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 24.09.2020 + 5 €

U 096: Kristián Schmied (1354878), kapitán družstva, Rožkovany, 5. ligy dorast, 6.kolo, Brezovica – Rožkovany, za umožnenie neoprávneného štart hráča v súťažnom stretnutí, podľa čl. 53/1 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 24.09.2020 + 5 €

U 097: Patrik Bujňák (1344819) Lipany, 5. ligy dorast, 6.kolo, Brezovica – Rožkovany, za neoprávnene nastúpenie na stretnutie, podľa čl. 53/1 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 53/2b, 4 DP, od 24.09.2020 + 5 €

U 098: DK ukladá FK Rožkovany finančnú pokutu 100,- € za neoprávnený štart hráča v stretnutí 5. ligy dorast, 6.kolo, Brezovica – Rožkovany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. s) + 10 €

U 099: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Gregorovce finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 6.ligy 3b dospelí 7.kolo Nemcovce – Gregorovce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 100: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ľubotice za nevytvorenie zápasovej súpisky na turnaji U9, podľa čl. 11/f) a 12/b) Rozpisu ObFZ Prešov a podľa čl. 64/1a

DP disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 20 €, podľa čl. 12 a  64/4 DP + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 39.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR pozýva na svoje zasadnutie R Rijak, AR Gallová, dňa 08.10.2020 o 16.30h.

3.KR berie podnet od DZ Ján Marton na vedomie.

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz pre R Varga Ľ., AR Vaxmanský, DZ Kovalič, za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Žehňa - Víťaz).

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Haniska pre R Palenčár, za výkon v stretnutí dospelých 8B. ligy medzi (Jakubova Vôľa – Haniska).

6.KR neakceptuje podnet od FK Ruská Nová Ves.

7.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-€: Sedlak Marian 18,-€ (3x6,-€).

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 9.kolo 4.10.2020 o 14:30 hod.
10:30 Dubovica Hermanovce PALENČÁR BELIŠOVÁ VARGA VRBOVSKÝ
Žipov Rožkovany KOČIŠ DAMANKOŠ KRAJNÝ CUP
Terňa Brezovička BABJAK CENKER VARGOVIČ KOVALIČ
Š. Sokolovce V. Šebastová RIJÁK VAVREK SEDLÁK KOČIŠČIN Ján
Nemcovce Chmiňany ULIČNÝ L GARBAR VERČIMÁK L HUDÁK
Ľubotice B Uz. Šalgov DUDA JENDRUŠ KOŽLEJ M KAČMÁR
Peč. N. Ves Gregorovce PALENČÁR KURILLA VAXMANSKÝ STRAKA
7.liga – 9.kolo 4.10.2020 o 14:30 hod.
10:30 Jakubovany Fričovce SEDLÁK VAVREK RIJÁK STRAKA
Drienov Ostrovany ANDREJKO MAJIROŠ GÁLLOVÁ KOČIŠČIN Joz.
M. Šariš Hrabkov MIŽÁK ŠOLTÉS Zruš.del. MERKOVSKÝ
Kapušany Záborské BRÍŽEK MANÍK SUČKO ŠVABY
Dulova Ves Kokošovce BEREŠ M MICHALIKOVÁ MRIGLOT
Víťaz Lemešany KVAŠŇAK PAVLÍK T LACKO
Brezovica Žehňa PTÁK BELIŠOVÁ MIKULEC
8A.liga – 7.kolo 4.10.2020 o 14:30 hod.
10:30 Medzany Petrovany ULIČNÝ L ŠOLTÉS KOVALIČ
10:30 Ličartovce Chmeľov HANEL BUJNOVSKÝ KRAJČÍK
Žehňa Roma Tulčík POROCHNAVÝ HORVÁT
Miklušovce Janov TOMEČEK E ŠVEC
Radatice Sedlice DUCKO
8B.liga – 7.kolo 4.10.2020 o 14:30 hod.
10:30 Haniska Svinia JENDRUŠ KOŽLEJ M DUDA KOČIŠČIN Joz.
10:30 Lipany B Jakubova Voľa PTÁK VAŠÁK BAKOŇ
Krivany Poloma KOŽLEJ P
Jarovnice Ruská N. Ves LIPOVSKÝ VRBOVSKÝ
Krásna Lúka Drien. N. Ves VARGA
5.liga dorast – 8.kolo 3.10.2020 o 14:30 hod.
Brezovica Drienov PTÁK VAŠÁK
Rožkovany Ruská N. Ves KOŽLEJ P KONEČNÝ
Hrabkov Torysa TOMEČEK E KURILLA
Peč. N. Ves Dubovica TROJANOVIČ
4.10.10:00 Demjata Kokošovce VERČIMÁK L
voľno Ražňany x x x x
6.liga dorast – 8.kolo 3.10.2020 o 14:30 hod.
Záhradné V. Šebastová RIJÁK GÁLLOVÁ
Žehňa Roma Kendice POROCHNAVÝ SUČKO
Medzany Š. Michaľany DUDA Zruš.del.
Š. Dravce Nemcovce VARGA
16:00 Janov Kapušany BUJNOVSKÝ VARGOVIČ
Š. Sokolovce voľno x x x x
7.liga dorast – 7.kolo 3.10.2020 o 14:30 hod.
Chmiňany Žipov ANDREJKO
Gregorovce Uz. Šalgov BABJAK
Jakubovany voľno x x x x
3.liga žiaci – 7.kolo 3.10.2020 o 15:00 hod.
4.10.11:30 Dulova Ves Š. Michaľany MICHALIKOVÁ
4.10.11:30 Jarovnice Kojatice LIPOVSKÝ
4.10.12:00 Hermanovce M. Šariš KVAŠŇAK
3.10. 11:30 Chmin. N. Ves Kamenica VARGOVIČ BUJNOVSKÝ
4.10.12:00 Peč. N. Ves Ostrovany stretnutie zrušené
4.Aliga žiaci – 8.kolo 3.10.2020 o 15:00 hod.
Petrovany Lemešany KIŠŠ
Žehňa Fintice MICHALIKOVÁ MIŽÁK
4.10.12:00 Terňa Záhradné VARGOVIČ BABJAK CENKER
voľno Medzany x x x x
4.Bliga žiaci – 8.kolo 3.10.2020 o 15:00 hod.
Poloma Toysa BELIŠOVÁ
4.10.12:15 Dubovica Krivany BELIŠOVÁ
3.10.12:15 Š. Dravce Rožkovany BELIŠOVÁ
voľno Brezovička x x x x
5.liga žiaci – 8.kolo 3.10.2020 o 15:00 hod.
10:30 Kendice Záborské JURIK
Haniska Sedlice GARBAR
Demjata Tulčík KOŽLEJ M
Chmeľov Fričovce KOČIŠ
2.10. 16:00 Kapušany Ražňany JURIK
4.10.12:00 Víťaz Gregorovce PAVLÍK T
DOHRÁVKA 3. liga žiaci 1. kolo
1.10. 15:30 Kojatice Malý Šariš SUČKO POROCHNAVÝ
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
2.10. 16:00 Tulčík ihrisko v Tulčíku TOMEČEK F
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
3.10. 10:00 Lemešany ihrisko v Lemešanoch DUCKO
PRÍPRAVKY U11 skupina D
4.10. 9:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach  KOŽLEJ P
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
3.10. 16:00 Peč. Nová Ves ihrisko v Peč. Novej Vsi turnaj zrušený