fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8A.liga dospelí 8.kolo: RN Žehňa - Haniska – 29.9.2019 o 10:30 hod., kolízia stretnutí, bez poplatku

-3.liga žiaci 9.kolo: Šar. Michaľany - Kamenica – 27.9.2019 o 16:00 hod., FK Kamenica poplatok 10€

-4B.liga žiaci 7.kolo: Šar. Dravce - Brezovička – 28.9.2019 o 12:30 hod., FK Šar. Dravce poplatok 10€

-4B.liga žiaci 7.kolo: Dubovica - Jakubovany – 29.9.2019 o 12:30 hod., kolízia stretnutí, bez poplatku

2.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 5.liga žiaci 7.kolo: Záborské - Ruská N. Ves odohrá 29.9.2019 o 15:00 hod.

3.ŠTK nesúhlasí so zmenou zápasu 7.liga dospelí 10.kolo: Záborské - Dulova Ves – 6.10.2019. Chýba súhlas hostí.

4.ŠTK z dôvodu neuhradenia zbernej FA za mesiac august za stretnutie 8.A ligy dospelých FK RN Žehňa - Tulčík odratáva 3 body z konečnej tabuľky a zároveň zastavuje činnosť FK RN Žehňa dospelí a vyzýva ho k okamžitej úhrade zbernej faktúry za mesiac august. Doklad o úhrade ZF predložiť na sekretariát do27.9.2019 do 14:00 hod.. V opačnom prípade bude stretnutie zrušené a delegovaným osobám bude oznámené, že sa stretnutie ruší. Mládežnické družstvá RN Žehňa pokračujú zatiaľ podľa rozpisu súťaží.

Z dôvodu nepredloženia dokladu úhrady ZF za mesiac august klubom R N Žehňa, ŠTK ruší stretnutie dospelých R N Žehňa – Haniska hraného dňa 29.9.2019.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelých Ličartovce - RN Žehňa 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK RN Žehňa (ohlásené nepricestovanie).

6.ŠTK kontumuje stretnutie 8C. ligy dospelých Kr.Lúka - Lipany B 3:0k v prospech domácich za pokles hráčov pod 7 u družstva hostí (výsledok 4:0 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Lipany B.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina G: Svinia – 28.9.2019 o 9:30 hod., za účasti FK Ľubotice C, Svinia, Dulova, Tatran PO a Brezovica na ihrisku vo Svinej.

- skupina B: FK V.Šebastová – 27.9.2019 o 16:00 hod., za účasti FK Kapušany, Chmeľov, Trnkov-Pušovce a V.Šebastová na ihrisku vo V.Šebastovej.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina C: FK Trnkov – 28.9.2019 o 13:00 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, Kračúnovce a Giraltovce v Nemcovciach.

-skupina D: FK Župčany – 28.9.2019 o 10:30 hod., za účasti FK Žučany, Fričovce, Široké a Víťaz na ihrisku v Župčanoch.

-skupina F: FK Uz.Šalgov – 27.9.2019 o 16:30 hod., za účasti FK Demjata, Hubošovce a Terňa na ihrisku v Uz. Šalgove.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina B: FK Trnkov – 28.9.2019 o 13:00 hod., za účasti FK Giraltovce, Kračúnovce, Trnkov-Nemcovce a Pušovce na ihrisku v Nemcovciach.

-skupina C: FK V. Šariš – 29.9.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Kapušany, Peč. N. Ves a V.Šariš na UT vo V.Šariši.

10.ŠTK ukladá FK Slovan Kendice uhradiť náhrady delegovaným osobám za stretnutie 2.kola 3b Pohára ObFZ Kendice – Dulova Ves vo výške 50 €.

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 3.10.2019 o 16:00 hod.

12.ŠTK oznamuje, že futbalovú loptu za účasť v 3b Pohári si ešte nevyzdvihli FK: Rožkovany, Uz.Šalgov, Terňa, Šar.Sokolovce.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 086: Matúš Baláž (1210430), Šarišské Sokolovce, od 23.09.2019 + 10 €

U 087: Jozef Pokuta (1260567), Hermanovce, od 23.09.2019 + 10 €

U 088: Peter Blaško (1117117), Drienovská Nová Ves, od 23.09.2019 + 10 €

U 089: Daniel Seman (1397459), Malý Šariš, 5. liga dorast, 6.kolo, 21.09.2019, Malý Šariš – Kamenica, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou v PÚ, podľa čl. 46/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 22.09.2019 + 5 €

U 090: Maroš Kaleja (1121248) Žehňa, člen realizačného tímu, 4.A liga žiaci, 5. kolo, 21.09.2019, Záhradné – Žehňa, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.48/2a DP, od 22.09.2019 + 5 €

U 091: Jaromír Lukáč (1041865) Brezovica, člen realizačného tímu, 7. liga dospelí, 8. kolo, 22.09.2019, Brezovica - Malý Šariš, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 23.09.2019 + 10 €

U 092: Na základe podnetu v Správe delegáta stretnutia, DK začína disciplinárne konanie voči Radomír Karabinoš (1052097) Hermanovce, podľa čl. 71/1,3a,b DP, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení akejkoľvek funkcie, podľa čl.43/1,2a,4 DP od 23.09.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu HNS voči DO po stretnutí 6. liga 3b dospelí, 8. kolo, 22.09.2019, Hermanovce – Ľubotice B. Podaním na komisiu DK do 01.10.2019. Pod disciplinárnymi následkami.

U 093: Juraj Tomáš (1313731) Nemcovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019 + 10 €

U 094: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 6. liga dorast, 5.kolo, 14.09.2019, Drienov - Kapušany, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 095: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa disciplinárnu sankciu pokarhanie, podľa čl. 11 DP, za nedodržanie čl. 5e Rozpisu ObFZ Prešov - neupratané šatne v súťažnom stretnutí 7. liga dospelí, 7.kolo, 15.09.2019, RN Žehňa - Tulčík + 10 €

U 096: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ostrovany disciplinárnu sankciu pokarhanie, podľa čl. 11, čl. 59 DP, za nedodržanie čl. 18b Rozpisu ObFZ Prešov - neskorý príchod na súťažné stretnutie 7. liga dospelí, 7.kolo, 14.09.2019, Ostrovany - Záborské + 10 €

U 097: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jarovnice disciplinárnu sankciu pokarhanie, podľa čl. 11, čl. 59 DP, za nedodržanie čl. 18b Rozpisu ObFZ Prešov - neskorý príchod na súťažné stretnutie 8.B liga dospelí, 7.kolo, 15.09.2019, Poloma - Jarovnice + 10 €

U 098: Ján Harčár (1401157) Žipov, člen realizačného tímu, 6. liga 3b dospelí, 8. kolo, 22.09.2019, Žipov – Uzovský Šalgov, na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta stretnutia, DK udeľuje FK Žipov pokarhanie, podľa čl. 11 DP a zároveň menovanému ukladá pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie, podľa čl. 48/1c za HNS voči DO na 3 týždne, podľa čl. 48/2b, od 23.09.2019 + 10 €

DK oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.8.2019.

Link: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/132b9cc6-d0f6-42a8-8d29-ac871ac401e9.pdf

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

MATRIKA:

1. Informuje FK, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2. Informuje FK, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 38. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Markovič, AR Porochnavý, DZ Mriglot za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Hrabkov – Víťaz).

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Svinia na R Ducko, AR Baranová, DZ Jenča za výkon v stretnutí dospelých 8.B ligy medzi (Svinia - Sedlice).

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Nemcovce na R Prusák, AR Babjak, Brižek, DZ Krivjančin za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Nemcovce– Peč.N.V.).

5.KR pristupuje ku OOD pre R Prusák, Uličný L., za nedostatky v stretnutí dospelých.

6.KR pozýva na svoje zasadnutie R Kočiš, DZ Cup, Merkovský dňa 03.10.2019 o 16.30h.

7.KR sa podnetom od FK Šarišské Sokolovce nezaoberala, nakoľko nespĺňa náležitosti RS pre súťažný ročník 2019-2020.

8.KR berie podnet od FK Terňa na vedomie.

9.KR upozorňuje R a DZ , že v prípade napomínania resp. vylúčenia člena realizačného tímu je povinnosť uviesť túto skutočnosť okrem zápisu o stretnutí a v správe delegáta zväzu aj cez podanie na komisiu, konkrétne na disciplinárnu komisiu.

10.Poplatky za neskoré ospravedlnenia po zverejnení delegácií 10,- €: Verčimák, Uhrin, Partila.

Zmeny v obsadeni R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 9.kolo 29.9.2019 o 15:00 hod.
10:30 Dubovica Rožkovany ONOFREJ PAVLINSKÝ PTÁK BAKOŇ
Brezovička Nemcovce KUNAJ PTÁK PAVLINSKÝ PALKO
Uz. Šalgov Chmiňany VARGA DUCKO ČEKAN
Gregorovce Žipov LIPOVSKÝ BARANOVÁ KOČIŠČIN Joz.
Š. Sokolovce V. Šebastová KVAŠŇAK JENDRUŠ Zruš.del. KAČMÁR Uzovce
Ľubotice B Terňa ANDREJKO MAHURSKY FEDORKO JENČA
Peč. N. Ves Hermanovce BABJAK PAVLÍK LICHVÁR KANUŠČÁK
7.liga – 9.kolo 29.9.2019 o 15:00 hod.
28.9.15:00 Ostrovany Fričovce KOČIŠ ČIROVIČ DUDA HAVRILLA Sabinov
Drienov Jakubovany KOŽLEJ P PARTILA MIKULEC
Kapušany Kokošovce JURKO RIJAK KOČIŠČIN Ján
Víťaz Záborské HORVÁTH KOČIŠČIN KRIVJANČIN
Dulova Ves Hrabkov DUDA ŠKREPTÁK DUDÁŠ
M. Šariš Lemešany BRÍŽEK KOŽLEJ M Zruš.del. ČAGA
Žehňa Brezovica KLEPSATEL SEDLÁK TOMEČEK F.
8.liga A - 9.kolo 29.9.2019 o 15:00 hod.
Ličartovce Tulčík PRUSÁK POROCHNAVÝ CUP
10:30 Žehňa Roma Haniska   nehrá sa
Drien. N. Ves Chmeľov MARKOVIČ MERKOVSKÝ
Ruská N. Ves Petrovany TOMEČEK E ŠVÁBY
8.liga B - 9.kolo 29.9.2019 o 15:00 hod.
10:30 Janov Medzany KONČULA ČIROVIČ HUDÁK
Svinia Miklušovce KLOVANIČ  JUŠČÁK
Sedlice Radatice ČIROVIČ KONČULA STRAKA
voľno voľno x x x x x
8.liga C - 9.kolo 29.9.2019 o 15:00 hod.
Krásna Lúka Poloma ONOFREJ BELIŠOVÁ
Jak. Voľa Jarovnice VERČIMÁK CHOMA
Krivany voľno x x x x x
voľno Lipany B x x x x x
5.liga dorast – 7.kolo 28.9.2019 o 15:00 hod.
Hrabkov M. Šariš JURKO TOMEČEK E Zruš.del.
Brezovica Ruská N. Ves VARGA Zruš.del.
Rožkovany Ražňany HANEL HORVÁTH ŽILKA
29.9.12:00 Torysa V. Šariš KUNAJ
29.9.12:00 Kamenica Peč. N. Ves VERČIMÁK
Dubovica voľno x x x x x
6.liga dorast – 7.kolo 28.9.2019 o 15:00 hod.
Š. Dravce Nemcovce PAVLINSKÝ BELIŠOVÁ
Drienov Medzany ONOFREJ KOČIŠČIN ŠKREPTÁK
14:45 Žehňa Roma Terňa KUNAJ GARBAR KONEČNÝ
29.9.10:30 Š. Michaľany Kapušany ANDREJKO
29.9.12:00 Záhradné Kokošovce JURKO
Kendice voľno x x x x x
7.liga dorast – 6.kolo 28.9.2019 o 15:00 hod.
Gregorovce Lemešany BRÍŽEK
29.9.12:00 Uz. Šalgov Š. Sokolovce VARGA
3.liga žiaci – 9.kolo 28.9.2019 o 15:00 hod.
27.9. 16:00 Š. Michaľany Kamenica JENDRUŠ
29.9.12:00 Dulova Ves Ostrovany DUDA ŠKREPTÁK
29.9.12:00 Jarovnice Terňa KVAŠŇAK Zruš.del. Zruš.del.
29.9.12:30 Gregorovce Brezovica BARANOVÁ
29.9.12:30 Ch. N. Ves Kojatice BRÍŽEK
29.9.12:30 Peč. N. Ves Hermanovce PAVLÍK LICHVÁR BABJAK
M. Šariš voľno x x x x x
4.Aliga žiaci – 6.kolo 28.9.2019 o 15:00 hod.
14:00 Žipov Lemešany BABJAK SUČKO JUŠČÁK
 16:45 Žehňa Víťaz KUNAJ GARBAR KONEČNÝ
29.9.12:00 Drienov V. Šebastová PARTILA KOŽLEJ P
29.9.12:30 Kapušany Fintice RIJAK
29.9.12:30 Medzany Záhradné LIPOVSKÝ
4.Bliga žiaci – 7.kolo 28.9.2019 o 15:00 hod.
12:30 Rožkovany Torysa HORVÁTH HANEL ŽILKA
Poloma Krivany PTÁK VAŠÁK
29.9.12:30 Dubovica Jakubovany PTÁK PAVLINSKÝ
28.9. 12:30 Š. Dravce Brezovička PAVLINSKÝ BELIŠOVÁ
5.liga žiaci – 7.kolo 28.9.2019 o 15:00 hod.
29.9. 15:00 Záborské Ruská N. Ves SUČKO
Kendice Sedlice POROCHNAVÝ
29.9.12:30 Fričovce Petrovany HORVÁTH
29.9.12:30 Svinia Ľubotice B JUŠČÁK
8.10.17:00 Chmeľov Tulčík
voľno Demjata x x x x x
DOHRÁVKA 4A. liga žiaci 5. kolo
2.10. 16:15 V. Šebastová Fintice BUJNOVSKÝ
Mladší žiaci U13 skupina A
28.9. 14:00 Medzany ihrisko v Medzanoch BARANOVÁ
Mladší žiaci U13 skupina C
28.9. 12:00 Fintice ihrisko vo Finticiach LIPOVSKÝ
Mladší žiaci U13 skupina D
28.9. 13:30 Radatice ihrisko v Radaticiach HUDÁK
Mladší žiaci U13 skupina F
28.9. 10:30 Jakubova Voľa ihrisko v Jakubovej Voli VARGA
Prípravka U13 skupina G
28.9. 9:30 Svinia ihrisko vo Svini TOMEČEK E JURKO
Prípravka U11 skupina B
28.9. 9:30 Fintice ihrisko vo Finticiach BUJNOVSKÝ Zruš.del.
Prípravka U11 skupina C
28.9. 13:00 Trnkov ihrisko v Nemcovciach KOŽLEJ M
Prípravka U11 skupina D
28.9. 10:30 Župčany ihrisko v Župčanoch TOMEČEK F
Prípravka U11 skupina F
27.9. 16:30 Uz.Šalgov ihrisko v Uz.Šalgove VARGA
Prípravka U9 skupina B
28.9. 13:00 Trnkov ihrisko v Nemcovciach KOŽLEJ P.
Prípravka U9 skupina C
29.9. 10:00 Veľký Šariš UT vo V.Šariši KOŽLEJ M
Mladší žiaci U13 skupina B
27.9. 16:00 V.Šebastová ihrisko vo V.Šebastovej KLOVANIČ