fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 7. kolo: Rožkovany - Nemcovce – 14.9.2019 o 15:30 hod., bez poplatku

-6.liga dospelí 10. kolo: Uz. Šalgov - Rožkovany - 6.10.2019 o 14:30 hod. - výmena poradia zápasov, bez poplatku

-7.liga dospelí 5. kolo: Víťaz - Žehňa – 1.9.2019 o 12:30 hod., FK Víťaz poplatok 5€

-8C.liga dospelí 8. kolo: Kr. Lúka - Lipany B – 22.9.2019 o 12.00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 5.kolo: Medzany - Nemcovce – 15.9.2019 o 15:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 3.kolo: Torysa - Rožkovany – 31.8.2019 o 15:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 5.kolo: Kamenica - Rožkovany – 14.9.2019 o 15:00 hod.- výmena poradia, bez poplatku

-4.liga žiaci 3.kolo: Dubovica - Poloma – 31.8.2019 o 9:00 hod., FK Dubovica poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 3. kola 5. ligy žiakov Demjata - Tulčík odohrá 31.8.2019 o 11:00 hod.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorastu Kendice - Drienov 0:3k v prospech hostí za neúčasť družstva domácich na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kendice.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy žiakov Svinia - Šar Bohdanovce 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Šar Bohdanovce.

5.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 5.9.2019 o 16:15 hod. prezidenta FK Žehňa Dušana Galduna a manažéra FK Žehňa Erika Ševčoviča.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 4.ligy žiakov skupina B Krivany - Jakubovany 3:0 v prospech domácich za štart hráča na cudzí RP. FK Jakubovany do pozornosti DK.

7.ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že v stretnutí mládeže je konfrontácia pred stretnutím povinná.

8.ŠTK oznamuje R,DZ a FK že na všetkých stretnutiach riadených ObFZ Prešov sa nastupuje na platné RP. V zmysle SP čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie aj na elektronický preukaz. Klub ale musí podať žiadosť o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Ak hráč nemá plastový RP pre konfrontáciu je potrebné vytlačiť Zápasovú súpisku, ktorá obsahuje menný zoznam spolu s fotografiami hráčov.

9.ŠTK oznamuje FK, že došlo k oprave Rozpisu súťaží, čl.11, bod „f“, prvá veta sa mení na : „Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a má možnosť nahrať až 9 náhradníkov“. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina A: Ľubotice – 7.9.2019 o 14,00 hod., za účasti FK Ľubotice B, Záborské, Haniska a Medzany na ihrisku v Ľuboticiach.

- skupina B: FK Chmeľov – 29.8.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Kapušany, Chmeľov, Trnkov-Pušovce a V.Šebastová na ihrisku v Chmeľove.

- skupina D: FK Žipov – 1.9.2019 o 11:00 hod., za účasti FK Žipov, Ovčie, Chmiňany, Radatice a Chmin. N. Ves na ihrisku v Žipove.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina D: FK Víťaz – 8.9.2019 o 10:30 hod., za účasti FK Víťaz, Široké, Župčany, Fričovce a na ihrisku vo Víťazi.

-skupina F: FK Demjata – 6.9.2019 o 16:30 hod., za účasti FK Demjata, Hubošovce, Terňa a Uz. Šalgov na ihrisku v Demjate.

-skupina C: FK Giraltovce – 9.9.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Giraltovce, Kračúnovce, Trnkov-Nemcovce a Pušovce na ihrisku v Giraltovciach.

13.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 5.9.2019 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 037: Lukáš Ivan (1124204), Radatice, od 26.08.2019 + 10 €

U 038: Giňa Andrej (1362156), Terňa, od 25.08.2019 + 5 €

U 039: Štefan Michalek (1241212) Brezovička, 6. liga 3b dospelí, 4. kolo, 25.08.2019, Terňa – Brezovička, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti úmyselné hranie rukou pred PÚ, podľa čl. 46/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 26.08.2019 + 10 €

U 040: Dominik Kobulnický (1226159) Ličartovce, 8.A liga dospelí, 4. kolo, 25.08.2019, Chmeľov – Ličartovce, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti (stiahnutie) ťahaním súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 26.08.2019 + 10 €

U 041: Alex Gabčo (1336122) Kapušany, 6. liga dorast, 2.kolo, 24.08.2019 Kapušany - Kokošovce, vylúčený za –HNS voči R, podľa čl. 48/1c DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 25.08.2019 + 5 €

U 042: Dominik Sobota (1223591) Gregorovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2019 + 10 €

U 043: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 40,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 6. liga dorast, 1.kolo, 17.08.2019, Drienov – RN Žehňa (zrušené stretnutie), Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 044: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Žehňa finančnú pokutu 20,- € za opakované nedodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov 5. Miesto stretnutia, písm. e)(nefunkčný internet), Disciplinárna sankcia: podľa čl. 64/1a DP a čl. 12/6 DP + 10 €

U 045: DK začína disciplinárne konanie voči Lukáš Vozár (1164022) Žehňa, podľa čl. 71/1,3a,b DP, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 DP od 26.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu voči R v stretnutí 7. liga dospelí, 4. kolo, 25.08.2019, Žehňa - Kapušany . Podaním na komisiu DK do 03.09.2019. Pod disciplinárnymi následkami.

U 046: Na základe Správy delegáta stretnutia, 7. liga dospelí, 4. kolo, 25.08.2019, Žehňa – Kapušany, DK žiada FK Žehňa o písomné stanovisko k činností US(nezabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb z HP a areálu ihriska, umožnenie vstupu neoprávnenej osoby k DO, vulgárne pokriky, spravaniu sa divákov). Podaním na komisiu DK do 03.09.2019. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

U 047: Mikuláš Gomoľa (1180126) Dulova Ves, 3b Pohár ObFZ Prešov, finále, 29.08.2019, Dulova Ves – Chmiňany, vylúčený po druhom napomenutí, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, DK nariaďuje vykonať DS najbližšom majstrovskom stretnutí, podľa čl. 37/10 DP, od 30.08.2019 + 10 €

DK oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.8.2019.

Link: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/132b9cc6-d0f6-42a8-8d29-ac871ac401e9.pdf

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

  1. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 34. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
  2. KR pozýva na svoje zasadnutie R Brižek dňa 05.9.2019 o 16.30h.
  3. KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová na R Tomeček Erik, AR1 Pavlík Tadeáš, DZ Kovalič Marián za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Vyšná Šebastová – Rožkovany).
  4. KR na základe podnetu od FK Brezovička vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Terňa - Brezovička) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15,-€
  5. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. ligy TJ Budovateľ Žehňa – OŠK Kapušany a rozhodla, že pristupuje k OOD pre R Brižek na stretnutia dospelých za nedostatky v stretnutí.
  6. KR vykonala pohovor s R Babjak a DZ Straka.
  7. Poplatky za neskoré ospravedlnenia pred zverejnením delegácie 5,-€ : Varga, Jurko.

Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 10,-€ : Hanel, Ducko.

ZMENY V OBSADENÍ

 

6.liga 3b – 5.kolo 1.9.2019 o 15:30 hod.
10:30 Gregorovce Peč. N. Ves PL PL PL TOMEČEK F.
Chmiňany Nemcovce VSFZ PARTILA RIJÁK KAČMÁR
Rožkovany Žipov PRUSÁK DUDA STRAKA
Brezovička V. Šebastová LIPOVSKÝ DUCKO CUP
Dubovica Terňa ŠTOFANKO BARANOVÁ ŠVABY
Uz. Šalgov Hermanovce ONOFREJ POROCHNAVÝ KOČIŠČIN Joz.
Š. Sokolovce Ľubotice B ULIČNÝ L VERČIMÁK ČIROVIČ KRIVJANČIN
Poľsko: KVAŠŇAK PALENČÁR TOMEČEK E
7.liga – 5.kolo 1.9.2019 o 15:30 hod.
31.8.15:30 Ostrovany Lemešany BUJNOVSKÝ DUDA Zruš.del. BAKOŇ UTv Sabinove
1.9.12:30 Víťaz Žehňa ULIČNÝ M MIŽENKO KOVALIČ
Kokošovce Jakubovany REVÁK SEDLÁK MIKULEC
Fričovce Záborské PL PL PL TOMEČEK F.
Drienov Hrabkov BUJNOVSKÝ PAVLÍK DUDÁŠ
Kapušany  Brezovica PAVLINSKÝ PTÁK JENČA
Dulova Ves Malý Šariš MARKOVIČ MICHALIKOVÁ HUDÁK
8.liga A - 5.kolo 1.9.2019 o 15:30 hod.
10:30 Drien. N. Ves Tulčík ANDREJKO DUCKO Zruš.del. JENČA
10:30 Haniska Chmeľov HANEL JURKO KAČMÁR
Žehňa Roma Ruská N. Ves JURKO PALKO
Ličartovce Petrovany KLOVANIČ Zruš.del.
8.liga B - 5.kolo 1.9.2019 o 15:30 hod.
Sedlice Janov BABJAK KOČIŠČIN Ján
Svinia Medzany MIŽENKO JENDRUŠ KOVALIČ
voľno Miklušovce x x x x x
Radatice voľno x x x x x
8.liga C - 5.kolo 1.9.2019 o 15:30 hod.
10:30 Lipany B Poloma KLEPSATEL HORVÁTH KANUŠČÁK v Ďačove
Krivany Jarovnice HORVÁTH KLEPSATEL KANUŠČÁK
Krásna Lúka voľno x x x x x
voľno Jakubova Voľa x x x x x
5.liga dorast – 3.kolo 31.8.2019 o 15:00 hod.
Ruská N. Ves V. Šariš PARTILA FEDORKO LICHVÁR
Hrabkov Ražňany LIPOVSKÝ
Dubovica Kamenica DUCKO
15:30 Brezovica Peč. N. Ves KLEPSATEL
31.8.15:00 Torysa Rožkovany PALENČÁR
voľno M. Šariš x x x x x
 6.liga dorast – 3.kolo 31.8.2019 o 15:00 hod.
Medzany Kapušany TOMEČEK E
Š. Dravce Terňa MIŽENKO
15:30 Kokošovce - D.Ves Nemcovce ŠTOFANKO v D. Vsi
1.9.10:30 Š. Michaľany Žehňa Roma BABJAK
1.9.12:30 Záhradné Kendice PTÁK
Drienov voľno x x x x x
7.liga dorast – 2.kolo 31.8.2019 o 15:00 hod.
Gregorovce Š. Sokolovce VERČIMÁK
1.9.12:30 Uz. Šalgov Lemešany TROJANOVIČ
3.liga žiaci – 5.kolo 31.8.2019 o 15:00 hod.
Š. Michaľany Terňa HANEL MAJIROŠ
1.9.11:30 M. Šariš Ostrovany DUDA PRUSÁK
1.9.12:30 Dulova Ves Jarovnice MARKOVIČ MICHALIKOVÁ
1.9.13:00 Kamenica Kojatice KLEPSATEL HORVÁTH
1.9.13:00 Gregorovce Hermanovce BRÍŽEK ULIČNÝ L
1.9.13:00 Chmin. N. Ves Peč. N. Ves PARTILA RIJÁK
Brezovica voľno x x x x x
4.Aliga žiaci – 2.kolo 31.8.2019 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Záhradné ANDREJKO
V. Šebastová Víťaz BABJAK
16:00 Žipov Žehňa ANDREJKO v Janove
1.9.12:30 Drienov Medzany PAVLÍK BUJNOVSKÝ
1.9.13:00 Kapušany Lemešany PAVLINSKÝ Zruš.del. 
4.Bliga žiaci – 3.kolo 31.8.2019 o 15:00 hod.
28.8.13:00 Torysa Krivany PAVLINSKÝ
12:30 Rožkovany Š. Dravce PTÁK BELIŠOVÁ
Brezovička Jakubovany PTÁK BELIŠOVÁ
31.8. 9:00 Dubovica Poloma PTÁK BELIŠOVÁ
5.liga žiaci – 3.kolo 31.8.2019 o 15:00 hod.
10:00 Chmeľov Ľubotice B DUDA
11:00 Demjata Tulčík BUJNOVSKÝ
Š. Bohdanovce Kendice POROCHNAVÝ
Záborské Svinia SEDLÁK
1.9.12:45 Petrovany Ruská N. Ves BUJNOVSKÝ
1.9.13:00 Fričovce Sedlice JENDRUŠ
Dohrávka 6. liga dorast
29.8. 12:00 Žehňa Roma Záhradné KOŽLEJ P RIJÁK
mladší žiaci U13 skupina B
29.8.9:00 Chmeľov ihrisko v Chmeľove DUDA
mladší žiaci U13 skupina E
30.8.17:00 Ražňany ihrisko vo Ražňanoch TROJANOVIČ
mladší žiaci U13 skupina G
29.8.10:00 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach BARANOVÁ
prípravky U11 skupina D
29.8. 9:30 Víťaz ihrisko vo Víťazi LIPOVSKÝ
prípravky U11 skupina G
31.8.9:30 Jakubova Voľa ihrisko v Jakubovej Voli PALENČÁR
prípravky U9 skupina B
31.8.14:30 Pušovce ihrisko v Pušovciach TOMEČEK F
mladší žiaci U13 skupina D
1.9. 11:00 Žipov ihrisko v Žipove BRÍŽEK