fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 26. kolo: Uz. Šalgov - Rožkovany – 15.6.2019 o 15:00 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 26. kolo: Šar. Sokolovce - Brezovička – 8.6.2019 o 17:00 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 26. kolo: Žipov - Fričovce – 15.6.2019 o 17:00 hod., bez poplatku

-8E.liga dospelí 9. kolo: Sedlice - Ličartovce – 9.6.2019 o 13:30 hod. na ihrisku v Ličartovciach

-8D.liga dospelí 9. kolo: Brezovica - Miklušovce – 9.6.2019 o 13:45 hod., FK Brezovica poplatok 10€

-8D.liga dospelí 10. kolo: Dulová Ves - Víťaz – 15.6.2019 o 15:30 hod., v riešení

-3.liga žiaci 25.kolo: Chmin N Ves - Šar. Michaľany – 6.6.2019 o 18:00 hod., FK Chmin N Ves poplatok 5€

-4A.liga žiaci 21.kolo: Terňa - Kendice – 8.6.2019 o 15:00 hod., bez poplatku

-4A.liga žiaci 19.kolo: Fintice - V. Šebastová – 5.6.2019 o 16:30 hod., bez poplatku

-4A.liga žiaci 22.kolo: V. Šebastová - Miklušovce – 12.6.2019 o 17:15 hod., bez poplatku

-4B.liga žiaci 18.kolo: Krivany - Šar Dravce – 9.6.2019 o 13:30 hod., FK Šar Dravce poplatok 10€

-4B.liga žiaci 18.kolo: Rožkovany - Dubovica – 8.6.2019 o 10:00 hod., FK Dubovica 5€

-4.liga dorast 21.kolo: Peč N Ves - Ražňany – 8.6.2019 o 14:00 hod., FK Ražňany poplatok 5€

-5.liga dorast 18.kolo: Uz Šalgov - Drienov – 14.6.2019 o 18:00 hod., FK Drienov poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje že stretnutie 3. ligy žiakov Jarovnice - Hermanovce sa odohrá 8.6.2019 o 15:00 na ihrisku v Ražňanoch.

3.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie z dôvodu kolízie:

-5.liga žiaci 20.kolo: Chmeľov - Chmiňany – 12.6.2019 o 17:00 hod.

-3.liga žiaci 25.kolo: Kojatice - Peč N Ves– 9.6.2019 o 11:00 hod., bez poplatku

4.ŠTK oznamuje že z dôvodu nespôsobilej HP sa tieto stretnutia odohrajú v náhradných termínoch:

-4.liga dorast 21.kolo: Ruská N Ves - Brezovica – v riešení

5.ŠTK berie na vedomie podnet FK Hubošovce. ŠTK žiada klub o predloženie dokladu o zdravotnom stave hráčov od obvodného lekára.

11.ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie R Adam Durkáč dňa 13.6.2019 o 16:15 hod.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dospelých Záborske - Šar. Bohdanovce 3:0k v prospech domácich za štart hráča hostí na cudzí RP podľa čl.52 bod d) SP (výsledok 8:2 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). Zároveň ŠTK vylučuje družstvo FK Šar. Bohdanovce zo 7. ligy dospelých za dosiahnutie 3 kontumácie v sezóne podľa čl. 12 ods.1 SP. FK budú mať vo vyžrebovaní voľno. ŠTK podľa čl.12 ods. 2 SP kontumuje zostávajúce zápasy FK Šar. Bohdanovce. Do pozornosti DK. - uznesenie doplnené 7.6.2019

7.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Drienov zo stretnutie 5. ligy dorast Drienov - Kokošovce za neoprávnený štart hráča domácich č. 14 Adam Jurčišin podľa Rozpisu čl. 11 e) (striedanie nad povolený počet troch prerušení). Zároveň ŠTK dáva KR do pozornosti R Tadeáš Pavlík. - uznesenie opravené 7.6.2019

8.ŠTK upozorňuje FK že podľa Čl. 4 Rozpisu sa v posledných 2 kolách rušia všetky výnimky z UHČ v stretnutiach dospelých, kde ide o postup resp. zostup.

9.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia v UHČ (Čl. 4 Rozpisu):

-6.liga 3b dospelí: Ľubotice B - Chmiňany – 16.6.2019 o 16:30 hod.

-6.liga 3b dospelí: Gregorovce - M.Šariš – 16.6.2019 o 16:30 hod.

-7.liga dospelí: Žehňa - Drienov – 9.6.2019 o 16:30 hod.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina o 1.-6.miesto nadstavba: FK Peč N Ves – 8.6.2019 o 9:30 hod., za účasti FK Peč N Ves, Pušovce, Fričovce, Medzany a Šar. Sokolovce na ihrisku v Pečovskej.

- skupina o 15.-18.miesto nadsatvba: FK Uz Šalgov – 8.6.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Chmeľov, Hrabkov, Uz. Šalgov a Ličartovce na ihrisku v Uz Šalgove.

- skupina E: FK Tulčík – 8.6.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Lemešany, Dulova Ves, Tulčík a Brezovica na ihrisku v Tulčíku.

11.ŠTK oznamuje, že po skončení súťaží sa odohrá pohár ObFZ (čl. 22 Rozpisu). Pohára sa záčastnia zo 6. ligy družstvá umiestnené na 2.-9. mieste, zo 7. ligy 1.-5. mieste a z 8. ligy na konečnom 1.-3. mieste.

- 1. kolo 23.6.2019 o 17.00 hod.

- 2. kolo 21.7.2019 o 17.00 hod.

- 3. kolo 28.7.2019 o 17.00 hod.

- termín finále 29.8.2019, dejisko schváli VV ObFZ Prešov

12.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13.6.2019 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 406: Filip Vojtek (1250873) Záborské, od 03.06.2019 + 10 €

U 407: Ondrej Madej (1194012) Šarišské Sokolovce, od 03.06.2019 + 10 €

U 408: Martin Dedina (1220827) Jakubovany, od 03.06.2019 + 10 €

U 409: Vladimír Sudimák (1136680) Brezovica, od 03.06.2019 + 10 €

U 410: Martin Kušnír (1073253) Krásna Lúka, od 03.06.2019 + 10 €

U 411: Marián Haspra (1069486) Hubošovce, od 03.06.2019 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 412: Martin Homoľa (1294349) Kojatice, od 03.06.2019 + 10 €

U 413: Sebastián Lipka (1221580) Tulčík, od 03.06.2019 + 10 €

U 414: Marek Pustý (1346136) Chminianska Nová Ves, od 03.06.2019 + 5 €

U 415: Marek Lukáč (1195696) Medzany, 8. liga dospelí,  o 25.miesto, 02.06.2019 Medzany – Drienovská Nová Ves, vylúčený za – udretie do tváre súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 03.06.2019 + 10 €.

U 416: Pavol Červeňak (1412939) Rožkovany, , 4. liga dorast, 20.kolo, 01.06.2019 Dubovica - Rožkovany, vylúčený za – vzájomné vrazenie do súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl.49/2a DP, od 02.06.2019 + 5 €.

U 417: Jozef Vysocký (1288782) Dubovica, , 4. liga dorast, 20.kolo, 01.06.2019 Dubovica - Rožkovany, vylúčený za – vzájomné vrazenie do súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl.49/2a DP, od 02.06.2019 + 5 €.

U 418: Karol Bily (1374775) Jarovnice, 3. liga žiaci, 24.kolo, 02.06.2019 Chminianska Nová Ves – Jarovnice, vylúčený za – sotenie súpera nadmernou silou  v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 03.06.2019 + 5 €.

U 419: Martin Hudák (1323059) Miklušovce, 4.A liga žiaci, 20.kolo, 05.06.2019 Kapušany – Miklušovce, vylúčený za – kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 06.06.2019 + 5 €

U 420: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Krásna Lúka finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 8.F liga dospelí, 7.kolo, 26.05.2019, Svinia – Krásna Lúka, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 22. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR pozýva na svoje zasadnutie DZ Hudák Rudolf a Merkovský Vladimír dňa 13.06.2019 o 16.30h.

3.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019, vydanie pokynov k SR 2019/2020, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a  R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + turfy, štucne, trenírky, tričko – okres zelené, kraj čierne). Termín stretnutia bude 21.06.2019 so začiatkom o 16.00 hod. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2019 do 12.00 hod. Miesto stretnutia bude na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Šebastovej.

 

Zmeny v obsadení R a DZ

DOSPELÍ
6.liga 3b – 25.kolo 9.6.2019 o 16:30 hod.
10:30 Rožkovany V. Šebastová GENČUR PTÁK ĽACH DUDÁŠ
Š. Dravce Ľubotice B ČONKA RIJAK MIŠKO
M. Šariš Uz. Šalgov ANDREJKO DURKÁČ PALKO
Kendice Gregorovce BABJAK KOČIŠ KRIVJANČIN
Nemcovce Hermanovce PALENČÁR VARGA KOČIŠČIN Joz.
Dubovica Torysa PTÁK GENČÚR ĽACH JENČA
Chmiňany Peč. N. Ves ŠTOFANKO SAMSELI MIKULEC
7.liga – 25.kolo 9.6.2019 o 16:30 hod.
8.6. 17:00 Š. Sokolovce Brezovička MICHALIK MICHALIKOVÁ Zruš.del. KANUŠČAK
13:30 Fričovce Hrabkov DURKÁČ ANDREJKO KOČIŠČIN Ján
Kapušany Jakubovany HORVÁTH PAVLÍK TOMEČEK
Žehňa Drienov JURKO PARTILA HUDÁK
Ostrovany Žipov KLEPSATEL MERKOVSKÝ v Uzovciach
Kokošovce Záborské KVAŠŇAK KONEČNÝ CUP
Š. Bohdanovce Terňa x x zrušené
8.liga D - Nadstavba 9.kolo 9.6.2019 o 16:30 hod.
8.6. 16:30 Víťaz Lipany B BABJAK BUJNOVSKÝ CUP
13:45 Brezovica Miklušovce MARKOVIČ SEDLÁK TROJANOVIČ PRIBULA
Lemešany Dulova Ves ONOFREJ MICHALIKOVÁ KUBA KAČMÁR
8.liga E - Nadstavba 9.kolo 9.6.2019 o 16:30 hod.
13:30 Jakubova Voľa Jarovnice ĽACH PTÁK GENČUR DUDÁŠ
13:30 Sedlice Ličartovce ULIČNÝ L PRUSÁK POROCHNAVÝ ŠVÁBY v Ličartovciach
Radatice Chmeľov PRUSÁK POROCHNAVÝ ŠVÁBY
8.liga F - Nadstavba 9.kolo 9.6.2019 o 16:30 hod.
13:30 Kojatice Haniska KUNAJ TOMEČEK E LACKO
Krivany Krásna Lúka LIPOVSKÝ KANUŠČÁK
Svinia Ruská N. Ves TOMEČEK E KUNAJ MRIGLOT
4. liga ELARIN dorast – 21.kolo 8.6.2019 o 15:00 hod.
10:30 Brezovica Torysa GENČÚR
Dubovica Gregorovce PTÁK
Rožkovany Uzovce MIŽENKO
14:00 Peč. N. Ves Ražňany LORINC
9.6. 13:45 Kamenica Ruská N. Ves RIJAK ČONKA
voľno Veľký Šariš x x x x x
5.liga ELARIN dorast - 18.kolo 8.6.2019 o 15:00 hod.
7.6. 18:00 Kokošvce-D. Ves Nemcovce-Trnkov JURKO Zruš.del. v D. Vsi
Hrabkov Víťaz KOČIŠ
14.6. 18:00 Uz. Šalgov Drienov VARGA
Záhradné voľno x x x x x
voľno Š. Michaľany x x x x x
6.liga ELARIN dorast - 18.kolo 8.6.2019 o 15:00 hod.
Kojatice Kendice HORVÁTH
Lemešany Radatice PAVLÍK
3.liga žiaci – 25.kolo 8.6.2019 o 15:00 hod.
15:00 Jarovnice Hermanovce MAĎAR Ražňany
9.6. 13:30 Trnkov-Nemcovce Malý Šariš VARGA PALENČÁR v Nemcovciach
9.6. 13:30 Dulova Ves Ostrovany KVAŠŇAK KONEČNÝ
6.6. 18:00 Chmin. N. Ves Š. Michaľany DURKÁČ MAJIROŠ vo Svini
9.6. 11:00 Kojatice Peč. N. Ves KLOVANIČ
Brezovica Gregorovce x x x x ODOHRANÉ
9.6. 14:15 Víťaz Pušovce SAMSELI ŠTOFANKO
4. liga A žiaci – 21.kolo 8.6.2019 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Janov BUJNOVSKÝ
Sedlice V. Šebastová ONOFREJ
15:30 Miklušovce Záhradné HANEL JENDRUŠ
9.6. 14:00 Kapušany Drienov PAVLÍK HORVÁTH
9.6. 14:00 Medzany Žehňa KLEPSATEL
8.6. 15:00 Terňa Kendice ANDREJKO
4.liga B žiaci - 18.kolo 8.6.2019 o 15:00 hod.
10:00 Rožkovany Dubovica MIŽENKO
Kamenica Jakubovany GENČÚR
9.6. 13:30 Krivany Š. Dravce LIPOVSKÝ
Brezovička Poloma VARGA
Torysa voľno x x x x x
5.liga žiaci - 20.kolo 8.6.2019 o 15:00 hod.
8.5. 15:00 Záborské Š. Bohdanovce x x x x ODOHRANÉ
13:00 Ražňany Demjata TROJANOVIČ
12.6. 17:00 Chmeľov Chmiňany HUDÁK
voľno Š. Sokolovce x x x x x
DOHRÁVKA 5 liga ELARIN dorast 11. kolo
7.6. 18:00 Hrabkov Drienov LIPOVSKÝ
DOHRÁVKA 5 liga ELARIN dorast 17. kolo
5.6. 18:00 Š. Michaľany Uz. Šalgov KOČIŠ JENDRUŠ
DOHRÁVKA 5 liga ELARIN dorast 17. kolo
4.6. 18:00 Nemcovce-Trnkov Záhradné BABJAK
DOHRÁVKA 5 liga ELARIN dorast 16. kolo
12.6. 18:00 Nemcovce-Trnkov Drienov HORVÁTH
DOHRÁVKA 4 A liga žiaci 20. kolo
5.6. 17:00 Kapušany Miklušovce BABJAK
DOHRÁVKA 4.A liga žiaci 19. kolo
5.6. 16:30 Fintice V. Šebastová BUJNOVSKÝ
prípravky U13 skupina o 1.-5.miesto
8.6. 9:30 P.N.Ves ihrisko v P.N.Vsi PTÁK VARGA
prípravky U13 skupina o 6.-10.miesto
8.6. 10:00 Svinia ihrisko vo Svini KLOVANIČ HORVÁTH
prípravky U13 skupina o 15.-18.miesto
8.6. 15:00 Uzovský Šalgov ihrisko v Uz.Šalgove PALENČÁR
prípravky U11 skupina G
4.6. 16:00 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi KLEPSATEL
prípravky U11 skupina H
7.6. 17:00 Demjata ihrisko v Demjate HUDÁK
prípravky U11 skupina J
8.6. 11:00 Drien. N. Ves ihrisko v Drienovskej N. Vsi TOMEČEK E
prípravky U11 skupina K
7.6. 17:30 Chmeľov ihrisko v Chmeľove DUDA
prípravky U11 skupina L
8.6. 11:00 Terňa ihrisko v Terni ANDREJKO
prípravky U13 skupina E
8.6. 9:00 Tulčík ihrisko v Tulčíku DUDA