fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 8.kolo: Ličartovce - Chmeľov – 23.9.2018 o 11:30 hod., FK Chmeľov poplatok 10€

-8.A liga dospelí 8.kolo: Drien. N. Ves – Žehňa Rómovia – 23.9.2018 o 15:00 hod., výmena poradia zápasov, bez poplatku

-4.liga dorast 7.kolo: Brezovica – Veľký Šariš – 29.9.2018 o 10:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 6.kolo: Rožkovany – Peč. N. Ves – 22.9.2018 o 10:00 hod., Rožkovany poplatok 10€

-4.liga dorast 6.kolo: Dubovica – Kamenica – 22.9.2018 o 13:00 hod., FK Dubovica poplatok 10€

-6.liga dorast 5.kolo: Kojatice – Radatice – 23.9.2018 o 10:30 hod., výmena poradia zápasov, Radatice poplatok 5€

-4.A liga žiaci 6.kolo: V. Šebastová – Kendice – 3.11.2018 o 14:00 hod., FK V. Šebastová poplatok 10€

-4.B liga žiaci 5.kolo: Rožkovany – Brezovička – 23.9.2018 o 10:30 hod., FK Rožkovany poplatok 10€

-4.B liga žiaci 6.kolo: Torysa – Dubovica – 29.9.2018 o 10:00 hod., bez poplatku

-5.liga žiaci 6.kolo: Chmeľov - Chmiňany – 3.11.2018 o 10:30 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-5.liga žiaci 6.kolo: Ražňany - Demjata – 21.9.2018 o 17:00 hod., bez poplatok

-5.liga žiaci 7.kolo: Chmiňany - Záborské – 29.9.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK pozýva na svoje zasadnutie R Stanislav Genčúr dňa 27.9.2018 o 16:15 hod a R Hlavatý Tomáš dňa o 16:30 hod.

3.ŠTK opätovne predvoláva na 27.9.2018 o 16:30 hod. zástupcu FK Žehňa pre nedostatky na stretnutí (čl. Rozpisu 5/e). ŠTK dáva FK Žehňa do pozornosti DK za neúčasť na zasadnutí ŠTK.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 8.A ligy dospelých 7.kolo Dulova Ves – Tulčík v prospech domácich pre pokles hráčov hostí pod 7, výsledok 10:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti, Tulčik do pozornosti DK, nástup družstva na stretnutie s menším počtom ako 11.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy dorast 4.kolo Uz. Šalgov – Š. Dravce v prospech domácich pre pokles hráčov hostí pod 7, výsledok 10:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti, Š. Dravce do pozornosti DK, nástup družstva na stretnutie s menším počtom ako 11.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy žiaci 5.kolo Šar. Bohdanovce – Chmeľov v prospech hostí 0:3, odohratie stretnutia na HP neschválenej ŠTK podľa SP čl.82 bod 1a), Šar. Bohdanovce do pozornosti DK.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina E: FK Brezovica – 29.9.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Lemešany, Dulova Ves, Tulčik a Brezovica na ihrisku v Brezovici.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina A: Šar. Bohdanovce – 22.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Drien. N. Ves-Kendice, Dulova Ves, Šar. Bohdanovce a Ľubotice na multif. ihrisku v Šar. Bohdanovciach.

- skupina B: FK Radatice – 29.9.2018 o 15:30 hod., za účasti FK Žipov, Janov, Radatice na multif. ihrisku v Janove.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 27.9.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 097: Ľubomír Kočiš (1229766) Nemcovce, Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP, od 16.09.2018 + 10 €

U 098: Vladimír Vavrek (1312293) Jakubovany, 7.liga dospelí, 7.kolo 16.09.2018 Žipov – Jakubovany, vylúčený za držanie v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl.46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.45/2 DP, od 17.09.2018 + 10 €

U 099: Rudolf Knut (1288738) Šarišské Dravce, 5.liga dorast, 4.kolo, 15.09.2018 Uzovský Šalgov – Šarišské Dravce, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 16.09.2018 + 5 €.

U 100: Juraj Amrich (1288584) Radatice, 6.liga dorast, 4.kolo, 15.09.2018 Radatice - Kendice, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 16.09.2018 + 5 €.

U 101: DK ukladá FK Šarišské Dravce finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 5.ligy dorast, 4. kolo, 15.09.2018 Uzovský Šalgov – Šarišské Dravce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €.

U 102: DK ukladá FK Tulčík finančnú pokutu 50,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 8. A liga dospelí, 7. kolo, 19.09.2018 Dulová Ves – Tulčík. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €.

U 103: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2018 + 10 €

U 104: FK Jarovnice, na základe podnetu ŠTK, 3. liga žiaci, 6. kolo 09.09.2018, Jarovnice – Trnkov, za nedodržanie článku 5/e Rozpisu (teplá voda v sprchách, vybavenie šatní, nezabezpečenie odchodu DO z HP) podľa čl. 64/1a DP, DK ukladá DS – finančnú pokutu 20,- €, podľa čl. 64/5 DP + 5 €

U 105: FK Jakubovany, na základe podnetu ŠTK, 7. liga dospelí, 6. kolo 09.09.2018, Jakubovany – Fričovce, za nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5 Miesto stretnutia, písm. e) (teplá voda v sprchách), DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €

U 106: FK Pečovská Nová Ves, DK berie na vedomie písomné stanovisko k U 094, DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €.

U 107: FK Šarišské Dravce na základe podnetu KR, za nedodanie videozáznamu v stanovenej lehote zo stretnutia 6. Liga 3b dospelí, 6. kolo 09.09.2018, Šarišské Dravce – Chmiňany na komisiu KR, DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje trénerom, ktorí absolvovali v plnom rozsahu seminár dňa 29.6.2018 v hotely Javorná na Drienici, že dňa 21.9.2018 o 19:00 hod. sa uskutoční len pre nich v zasadačke ObFZ dodatočný seminár v trvaní 1 hodiny.

2.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

3.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

SEKRETARIÁT:

1.VV vyslovuje poďakovanie FK Torysa a Obecnému úradu Torysa za vytvorené podmienky vo finálovom stretnutí Pohára ObFZ a zároveň zúčastneným klubom za korektné vystupovanie počas stretnutia.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 37. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Brezovička na R Onofrej Miloš za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Terňa - Brezovička).

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Lemešany na R Svat Gabriel, DZ Cup za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Lemešany - Ličartovce).

4.KR upozorňuje R a DZ o dôkladnú kontrolu ustrojenia hráčov podľa pravidla 4.

5.KR na základe podnetu TJ Budovateľ Žehňa vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. ligy medzi (Ostrovany – Žehňa) a rozhodla že: z daného videozáznamu sa herné situácie nedajú objektívne posúdiť. Bez poplatku

6.KR odstupuje TJ Inter Roma Ostrovany na DK za nekvalitne natočený videozáznam.

7.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 27.9.2018 o 16:30 R Onofreja M.

8.KR akceptuje podnet od FK Ruská Nová Ves. Poplatok 10,-

Zmeny v obsadení R a DZ na 21.9.2018:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 8.kolo 23.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Ľubotice B Malý Šariš PL PL PL ČEKAN
10:30 Š. Dravce Nemcovce ANDREJKO HORVÁTH DUCKO KNUT
Rožkovany Kendice NOSAĽ MARKOVIČ POROCHNAVÝ MERKOVSKÝ
V. Šebastová Dubovica KVAŠŇAK MARUŠINOVÁ DUDA KOČIŠČIN Joz.
Uz. Šalgov Chmiňany DURKAČ MIKLOŠKO VAVREK PRIBULA
Gregorovce Peč. N. Ves ČONKA KOČIŠ PRUSAK MIŠKO
Hermanovce Torysa MIŽENKO VARGA OKRUHĽANSKÝ DUDÁŠ
7.liga – 8.kolo 23.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Kapušany Ostrovany KLEPSATEL FUSEK A KOŽLEJ P PALKO
Jakubovany Š. Sokolovce LIPOVSKÝ ONOFREJ M VERČIMÁK ČAGA
Žehňa Fričovce KOŽLEJ P FUSEK A KLEPSATEL ONDÍK
Drienov Kokošovce BABJAK BARANOVÁ KONEČNÝ KUBANKA
Brezovička Š. Bohdanovce HORVÁTH ANDREJKO DUCKO MIKULEC
Hrabkov Terňa SEGEĎA DURÁK PARTILA CUP
Žipov Záborské PL PL PL ČEKAN
8.liga A - 8.kolo 23.9.2018 o 15:00 hod.
11:30 Ličartovce Chmeľov KVAŠŇAK TOMEČEK E JENČA
Ruská N. Ves Dulova Ves ĽAŠ TOMEČEK E UHRIN KOVALIČ
Haniska Lemešany SVAT Zruš.del
Zruš.del
Žehňa Drien. N. Ves KOŽLEJ M SEDLÁK
voľno Tulčík x x x x
8.liga B - 8.kolo 23.9.2018 o 15:00 hod.
11:30 Miklušovce Janov ŠTOFANKO KEREKEŠ CUP
Víťaz Svinia HLAVATÝ TROJANOVIČ JENČA
Radatice Sedlice KEREKEŠ ŠTOFANKO PALKO
Kojatice Ovčie TOMEČEK F
8.liga C - 8.kolo 23.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Hubošovce Brezovica VARGA MIŽENKO PAVLINSKÝ MIKULEC
Jakubova Voľa Poloma FUSEK S SAMSELI Zruš.del
Krásna Lúka Medzany GENČUR
Krivany Jarovnice PAVLINSKÝ
voľno Lipany B x x x x
4. liga dorast – 6.kolo 22.9.2018 o 15:00 hod.
10:00 Rožkovany Peč. N. Ves VARGA ĽACH
13:00 Dubovica Kamenica GENČUR
Veľký Šariš Torysa TOMEČEK E DUCKO HANEL
Ražňany Ruská N. Ves FUSEK S FUSEK A
23.9. 12:00 Uzovce Brezovica VERČIMÁK LIPOVSKÝ ONOFREJ M Zruš.del
Gregorovce voľno x x x x
5.liga dorast - 5.kolo 22.9.2018 o 15:00 hod.
Š. Dravce Záhradné PALENČÁR
Hrabkov Uz. Šalgov PTÁK
Víťaz Nemcovce-Trnkov MIŽENKO
Š. Michaľany Drienov VERČIMÁK SEGEĎA
voľno Kokošovce-D.Ves x x x x
6.liga dorast - 5.kolo 22.9.2018 o 15:00 hod.
23.9. 10:30 Kojatice Radatice TOMEČEK F
Kendice Lemešany OKRUHĽANSKÝ
3.liga žiaci – 8.kolo 22.9.2018 o 15:00 hod.
12:15 Š. Michaľany Brezovica SEGEĎA VERČIMÁK
Pušovce Jarovnice JURKO
Hermanovce Kojatice MARKOVIČ SEDLÁK
23.9. 10:30 Dulova Ves Chmin. N. Ves ULIČNÝ M
23.9. 11:30 Malý Šariš Ostrovany OKRUHĽANSKÝ JENDRUŠ
23.9. 12:30 Gregorovce Peč. N. Ves KOČIŠ ČONKA PRUSÁK
23.9. 12:45 Víťaz Trnkov-Nemcovce HLAVATÝ TROJANOVIČ
4. liga A žiaci – 6.kolo 22.9.2018 o 15:00 hod.
11:00 Záhradné Terňa MICHALIK MICHALIKOVÁ BUJNOVSKÝ
Kapušany Fintice ČONKA DUDA
V. Šebastová Kendice ANDREJKO JENDRUŠ Zruš.del
Žehňa Janov BABJAK UHRIN KLEPSATEL
15:30 Miklušovce Medzany HLAVATÝ Zruš.del
23.9. 12:00 Drienov Sedlice BARANOVÁ BABJAK KONEČNÝ
4.liga B žiaci - 5.kolo 22.9.2018 o 15:00 hod.
Krivany Kamenica PAVLINSKÝ
Jakubovany Torysa ĽACH VARGA
23.9. 10:30 Rožkovany Brezovička ĽACH Zruš.del
23.9. 12:45 Š. Dravce Poloma DUCKO ANDREJKO HORVÁTH
Dubovica voľno
5.liga žiaci - 6.kolo 22.9.2018 o 15:00 hod.
21.9. 17:00 Ražňany Demjata ĽACH
3.11. 10:30 Chmeľov Chmiňany DURÁK
Záborské Š. Bohdanovce KOČIŠ
voľno Š. Sokolovce x x x x
 mladší žiaci U13 skupina A
22.9. 10:00 Š. Sokolovce ihrisko v Š. Sokolovciach PALENČÁR
 mladší žiaci U13 skupina C
22.9. 10:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach DURKAČ
 prípravky U11 skupina C
22.9. 9:30 Demjata ihrisko v Demjate HUDÁK M
 prípravky U11 skupina E
22.9. 15:00 FK Tatran Prešov ihrisko v Jazdeckom areáli BARANOVÁ
 prípravky U11 skupina F
22.9. 9:00 Torysa ihrisko v Toryse MIŽENKO
 prípravky U9 skupina A
23.9. 10:30 Žipov multif. ihrisko v Žipove SEGEĎA
 prípravky 3 liga U11 skupina A  
22.9. 10:00 Š.Bohdanovce multif. Ihrisko v Š.Bohdanovciach ULIČNÝ L
Výjazd Poľsko: PTÁK,PALENČÁR,JURKO Zodpovedný: PTÁK