fbpx


Meniny dnes: zajtra:

Slovenský  futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k opatreniu Úradu verejného  zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky  vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nasledovné usmernenie:

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č.  OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk  pre bezkontaktný šport transformované na bezkontaktný tréning futbalistov
Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:
- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti  verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov  realizačného tímu,
- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok  uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami  uvedených ihrísk,
- skupina futbalistov aktívne zapojených do tréningovej činnosti na  jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je  možné vytvoriť na ihrisku viaceré skupiny, ak na jednu skupinu pripadne  najmenej plocha 30 x 30 m,
- skupina futbalistov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej  činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie  pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,
- medzi aktívne zapojenými futbalistami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,
- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších  športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté  horné dýchacie cesty,
- všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú  nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty;  výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v  dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,
- v tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napríklad súbojové cvičenia dvoch, resp. viacerých hráčov,
- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
- zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä  spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je  núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť),
- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
- je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
- pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na  rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na  dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na  vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
- osoba na to určená uchováva záznam o účasti osôb na športovej  činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, a  prípade ak bude potvrdený pozitívny test na COVID-19, musia všetky  dotknuté osoby postupovať v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR a  ÚVZ SR,
- v súčasnom období je dôležitá́ najmä alergologická anamnéza  futbalistov, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti  alergikov - slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie.  Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19,
- uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní  umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.
Usmernenie vypracovali:
Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ
MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, FMDr., manažér zdravotnej starostlivosti SFZ
PaedDr. Štefan Tarkovič, technický riaditeľ SFZ

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť